Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Nahrávka:

Prítomní:

Prítomní dňa 14. 7. 2022

Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Martin Moravčík

Neprítomní dňa 14.7.2022: PaedDr. Peter Švec Ph.D.- starosta obce (covid karanténa), Ing. Marek Blaško – zástupca starostu (ospr.), Ing. Marek Kostoláni (od bodu 5), Ing. Dušan Macai, Mgr. Jana Nemcová (ospravedlnená, dôvod: PN), Ing. Magdaléna Dojčanová – hlavná kontrolórka

Obecné zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné.

Prítomní dňa 26. 7. 2022

PaedDr. Peter Švec Ph.D.- starosta obce, Katarína Ballová, Ing. Marek Blaško – zástupca starostu, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni (od bodu 5), Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík, Ing. Magdaléna Dojčanová – hlavná kontrolórka

Neprítomní dňa 26.7.2022: Mgr. Jana Nemcová (ospravedlnená, dôvod: PN)

 

Program rokovania

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie návrhovej, mandátnej a volebnej komisie
 3. Kúpne zmluvy
 4. Predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa
 5. Voľba hlavného kontrolóra
 6. Rôzne
 7. Interpelácia poslancov
 8. Diskusia poslancov

1. Otvorenie a schválenie programu

Na úvod starosta privítal prítomných, skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, otvoril pokračovanie 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.7.2022 a dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia, tak ako bol zverejnený.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

program 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malý Lapáš dňa 26. 7. 2022.

Za

5

Katarína Ballová, Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

2

Ing. Marek Kostoláni, Mgr. Jana Nemcová

Starosta vyzval poslancov na doplnenie alebo zmenu programu. Nikto z poslancov nemal návrh na doplnenie alebo zmenu.

 

2. Určenie návrhovej, mandátnej a volebnej komisie

Starosta navrhol, aby návrhová a mandátna komisia zároveň slúžila aj ako volebná komisia a vyzval poslancov na nominovanie členov návrhovej, mandátnej a volebnej komisie. Za predsedu komisie bol navrhnutý poslanec Macai, ostatní členovia Filipčíková, Blaško.

Predseda komisie poslanec Macai potvrdil, že OZ je uznášaniaschopné v trojpätinovej väčšine.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

členov návrhovej a mandátnej komisie v zložení:  

Predseda:   Ing. Dušan Macai            

Člen:              Drahoslava Filipčíková  

Člen:              Ing. Marek Blaško

Za

5

Katarína Ballová, Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

2

Ing. Marek Kostoláni, Mgr. Jana Nemcová

3. Kúpne zmluvy

Starosta uviedol, že predmetom kúpy sú pozemky s parcelným číslom C-KN 484/229 a E-KN 4213/6, oba druh pozemku orná pôda. Pozemky sú vo vlastníctve Jozefa Urbana, bytom Veľký Lapáš 475, 951 04 Veľký Lapáš, narodeného 19. 1. 1971. Dohodnutá kúpna cena jedno euro za oba pozemky.

Poslanci nemali otázky a starosta dal hlasovať o uznesení.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • súhlasí

s kúpou nehnuteľnosti pozemku s parc. č. C-KN 484/229, druh pozemku Orná pôda, s výmerou 169 m2 zapísaný na LV č. 1594, kat. úz. Malý Lapáš, okres Nitra a pozemku s parc. č. E-KN 4213/6, druh pozemku Orná pôda s výmerou 305 m2 zapísaný na LV č. 1594, kat. úz. Malý Lapáš, okres Nitra vo vlastníctve Jozef Urban rod. XXXX,  Veľký Lapáš 475, 951 04 Veľký Lapáš, SR, dátum narodenia: XXXXXXX  za cenu 1,00 eur (slovom jedno euro).

Za

5

Katarína Ballová, Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

2

Ing. Marek Kostoláni, Mgr. Jana Nemcová

4. Predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa

Manželom Černým zo Športovej ulice prechádza cez rodinný dom parcela starého koryta potoka, ktorá je vo vlastníctve obce. Manželia Černý požiadali obec o jeho odkúpenie z dôvodu osobitného zreteľa. Starosta uviedol, že teraz by zastupiteľstvo schvaľovalo len zámer a spôsob predaja, nie samotný predaj. Po schválení zámeru sa nechá overiť geometrický plán, zverejní sa samotný predaj a na ďalšom zastupiteľstve sa môže schváliť predaj. Navrhovaná cena je jedno euro, ostatné náklady sú na manželoch Černých.

Poslanci nemali otázky, starosta dal hlasovať o uznesení.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

zámer prevodu vlastníctva nehnuteľnosti  vo vlastníctve obce Malý Lapáš o výmere 32 m2, druh pozemku orná pôda, diel 1 z parcely 104/100 podľa návrhu geometrického plánu č. 182/2022 vypracovaným Ing. Marek Blaško, dňa 10. 07. 2022  na základe žiadosti Adrián Černý a Mária Černá, Športová ulica 84/3, 951 04 Malý Lapáš za cenu 1,00 eur.

 • schvaľuje

spôsob prevodu vlastníctva z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je, že predmetný pozemok je dlhodobo využívaný manželmi Černými a ich rodinou, je priľahlým pozemkom k stavbe rodinného domu, obec daný pozemok nevyužíva ani o jeho využívanie nemá záujem.

 

Za

5

Katarína Ballová, Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

2

Ing. Marek Kostoláni, Mgr. Jana Nemcová

 

5. Voľba hlavného kontrolóra

Starosta predstavil dvoch kandidátov na hlavného kontrolóra obce a uviedol, že ich prezentácia pôjde v abecednom poradí. Prvá pôjde pani Ing. Baková a potom pani Ing. Dojčanová. Personálne oddelenie skontrolovalo, či žiadosti obsahujú všetky predpísané náležitosti. Obe kandidátky splnili všetky požiadavky, aby sa mohli o funkciu uchádzať. Voľba bude tajná.

Starosta vyhlásil krátku prestávku, aby sa počkali na poslanca Kostolániho a aby si komisia nachystala priebeh volieb. Volebné hárky a hlasovaciu urnu.

Po príchode poslanca Kostolániho vyzval starosta pani Bakovú o jej prezentáciu. Po skončení prezentácie mali poslanci zastupiteľstva sériu otázok, na ktoré pani Baková odpovedala. Po vyčerpaní otázok vyzval starosta na prezentáciu pani Dojčanovú. Po skončení prezentácie odpovedala pani Dojčanová na otázky poslancov.

Následne vyzval starosta predsedu volebnej komisie poslanca Macaia, aby vykonal tajné voľby hlavného kontrolóra. Poslanec Macai oboznamíl poslancov s úpravou lístka a vyzval ich na hlasovanie za plentou.

Po skončení hlasovania oboznámil poslanec Macai prítomných s výsledkami volieb. Počet vydaných lístkov bolo šesť, rovnaký počet bol odovzdaný a šesť bolo aj platných lístkov. Na prvom mieste sa umiestnil kandidát č. 1, pani Baková s počtom hlasov 6. Na druhom mieste sa umiestnil kandidát s číslom 2, pani Dojčanová s počtom hlasov 0. Za hlavného kontrolóra obce Malý Lapáš bola zvolená pani Ing. Gabriela Baková.

Starosta obce zagratuloval pani Bakovej a poďakoval pani Dojčanovej za doteraz vykonanú prácu a dal hlasovať o uznesení.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • berie na vedomie

výsledok tajnej voľby hlavného kontrolóra, kde sa úspešným kandidátom stala Ing. Gabriela Baková,

 • volí

Ing. Gabrielu Bakovú za hlavného kontrolóra obce Malý Lapáš od 1. 9. 2022 v rozsahu výkonu funkcie hlavného kontrolóra vo výške 7,5 hod (20% úväzku),

 • určuje

hlavnému kontrolórovi obce Malý Lapáš plat vo výške 20% platu určeného podľa § 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení,

 • súhlasí

aby hlavný kontrolór obce Malý Lapáš vykonával funkciu hlavného kontrolóra vo viacerých obciach,

 • súhlasí

aby hlavný kontrolór obce Malý Lapáš mohol podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosti a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

Za

6

Katarína Ballová, Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

 

6. Rôzne

Starosta informoval o výzve envirofondu, kde chce obec vybudovať exteriérovú učebňu vedľa budovy škôlky. Učebňa bude mať zelenú vegetačnú strechy, budú sa tam realizovať aktivity na zachytávanie vody. Učebňa bude otvorená,  s rozmermi 5x8 metrov bude pripomínať pódium so stolmi a lavicami. Momentálne je vypracovaná projektová dokumentácia a prebieha proces získania stavebného povolenia. Maximálna výška dotácie je 200 tisíc eur.

Starosta informoval o vysokom počte neprijatých detí do materskej školy. Obec chce vyjsť v ústrety rodičom a prijať deti navyše. V priestoroch spoločenskej miestnosti by sme radi vybudovali poldennú materskú školu pre 15 detí. Záujem zo strany rodičov je. Strava by sa nosila z existujúcej MŠ.

Poslankyňa Filipčíková sa spýtala, čo v prípade, že bude potrebné využiť miestnosť na jej pôvodný účel (stretnutia, oslavy a pod.). Starosta odpovedal, že to bude možné kombinovať. V škôlke sa kupoval nový nábytok a ten starý sa zatiaľ presunie sem.  

Aby to bolo možné sprevádzkovať ako škôlku, je potrebné pristaviť 3 detské wc a šatne. Starosta prezentoval projektovú dokumentáciu prístavby. Počas diskusie poslankyňa Ballová navrhla natiahnuť prístavbu na celú šírku budovy s čím sa stotožnili aj ostatní poslanci. Starosta súhlasil a nechá prekresliť projektovú dokumentáciu.

Ďalšie pripomienky v tomto bode rokovania poslanci nemali.

7. Interpelácia poslancov

Poslanec Blaško upozornil na voľný pohyb psov, keďže nastal incident, keď pes napadol susedu. Keďže vieme, koho sú psi požaduje aby boli predvolaný na obecný úrad. Poslanec Blaško sa obýva, aby nedošlo k horšiemu a chce aby sa to riešilo oficiálne.

Poslankyňa Filipčíková sa spýtala na problém s čističkou. Starosta odpovedal, že neeviduje žiadnu sťažnosť alebo podnet.

Poslankyňa Ballová vyzvala, aby firma, ktorá kosí aby kosila poriadne, pretože sú miesta, ktoré sa obchádzajú. Starosta požiadal, aby keď to vidí, hneď dala vedieť, aby nebol dlhý časový odstup, aby sa ešte dalo dokázať, že sa to vynechalo.

Ďalšie otázky poslanci nemali a starosta ukončil rokovanie zastupiteľstva.

 

V Malom Lapáši dňa 10.8.2022

PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

starosta obce