Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Nahrávka:

Prítomní:

PaedDr. Peter Švec Ph.D.- starosta obce, Katarína Ballová, Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai (od bodu č. 3), Martin Moravčík, Ing. Magdaléna Dojčanová

Neprítomní: Mgr. Jana Nemcová

Program rokovania

 • Otvorenie a schválenie programu
 • Určenie návrhovej a mandátnej komisie
 • Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Malý Lapáš za rok 2021
 • Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra
 • Úprava rozpočtu
 • Kúpno-predajné zmluvy
 • Rôzne
 • Interpelácia poslancov
 • Diskusia poslancov
 • Otvorenie a schválenie programu

Na úvod starosta privítal prítomných, skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, otvoril 22. zasadnutie obecného zastupiteľstva a dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia, tak ako bol zverejnený.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

program 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malý Lapáš dňa 5. 5. 2022.

Za

5

Ing. Marek Blaško, Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

2

Ing. Dušan Macai, Mgr. Jana Nemcová

 

Starosta vyzval poslancov na doplnenie alebo zmenu programu. Nikto z poslancov nemal návrh na doplnenie alebo zmenu.

 • Určenie návrhovej a mandátnej komisie

Starosta vyzval poslancov na nominovanie členov návrhovej a mandátnej komisie. Za predsedu komisie bol navrhnutý poslanec Blaško, ostatní členovia Ballová, Kostoláni.

Predseda komisie poslanec Blaško potvrdil, že OZ je uznášaniaschopné v trojpätinovej väčšine.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

členov návrhovej a mandátnej komisie v zložení:  

Predseda:                   Ing. Marek Blaško          

Člen:                             Ing. Marek Kostoláni

Člen:                             Katarína Ballová              

Za

5

Ing. Marek Blaško, Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

2

Ing. Dušan Macai, Mgr. Jana Nemcová

 

 • Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Malý Lapáš za rok 2021

Starosta požiadal hlavnú kontrolórku o prečítanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2021. Pani kontrolórka konštatovala, že kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti a zosumarizovala všetky kontrolné činnosti v roku 2021.

Počas bodu rokovania prišiel poslanec Macai.

Po prečítaní správy otvoril starosta diskusiu k tomuto bodu. Žiadny z poslancov sa k diskusii neprihlásil. Starosta dal následne hlasovať o uznesení.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • berie na vedomie

Súhrnnú správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Malý Lapáš za rok 2021

Za

6

Ing. Marek Blaško, Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni,  Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová


 

 • Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra

Starosta informoval prítomných, že pani kontrolórke končí 31.8.2022 funkčné obdobie a je potrebné vyhlásiť voľby hlavného kontrolóra. Voľby musia prebehnúť v posledných 60 dňoch funkčného obdobia súčasného kontrolóra. Termín volieb navrhuje starosta na 14. júla 2022. Minimálne 40 dní pred týmto dátumom musia byť voľby vyhlásené. Rozsah výkonu navrhuje starosta ponechať na súčasných 20 percent úväzku. Následne starosta informoval o ďalších náležitostiach prihlášky a požiadal poslancov o ďalšie námety.

Poslankyňa Filipčíková sa spýtala na priebeh volieb. Starosta uviedol, že voľba sa uskutoční na riadnom zasadnutí OZ a hlasovanie môže byť buď tajné alebo verejné, hlasujú len poslanci OZ.

V ďalšej diskusii vyjadrili poslanci súhlas s termínom aj úväzkom budúceho kontrolóra.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 14.7.2022

 • určuje

rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra vo výške 7,5 hod (20% úväzku),

 • konštatuje, že

uchádzač musí spĺňať požiadavky podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,

 • stanovuje

náležitosti prihlášky nasledovne:

 • písomnú prihlášku je potrebné odovzdať najneskôr do 30. 6. 2022 do 12:00 hod. na obecnom úrade Malý Lapáš,
 • v prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov, ako aj telefonický, prípadne e-mailový kontakt,
 • súčasťou prihlášky je aj úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a životopis uchádzača,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • stanovuje že,

každý z kandidátov bude mať možnosť najviac 15 minútového vystúpenia pred obecným zastupiteľstvom na svoju prezentáciu, a to v abecednom poradí.

Za

6

Ing. Marek Blaško, Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni,  Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová


 

 • Úprava rozpočtu

Starosta informoval poslancov, že je potrebné vyčleniť finančné prostriedky na opravu Športovej ulice (65 tisíc eur), rekonštrukciu kotolne v škôlke (32 tisíc eur), opravu multifunkčného ihriska (6 tisíc eur) a navýšiť prostriedky na odkupovanie podielov pozemkov na futbalovom ihrisku (z 10 463,46 eur na 13 741,78eur).

Poslanec Macai podotkol, že čo ak teraz dáme peniaze do kotolne a za pol roka víde na to nejaká výzva. Poslanec Kostoláni uviedol, že plyn nebude asi podporovaný, skôr tepelné čerpadlá. Starosta uviedol, že rekonštrukciu kotolne máme v stavebnom povolení. Budova je zateplená, takže len výmenou kotla nedosiahneme úsporu aby sme dostali dotáciu na zníženie energetickej náročnosti. Počas konzultácií dodávatelia tvrdili, že výmenou kotlov za kondenzačné sa dosiahne úspora. Peniaze na tieto akcie v rozpočte realokujeme z chodníka na Nitrianskej a chodníka na cintoríne. Ak by sme získali stavebné povolenie na chodníky, znova môžeme spraviť realokáciu.

Starosta uviedol, že už 5 firiem prejavilo záujem o zákazku na Športovej ulici. Poslanci prejavili obavu, aby vysúťažený dodávateľ bol aj spoľahlivý.

Poslankyňa Ballová sa spýtala na to, čo s ľuďmi, ktorí nie sú na Športovej ulici pripojení na kanalizáciu. Starosta uviedol, že stále platí zákaz pripojenia na kanalizáciu. Poslankyňa Ballová sa spýtala, že či by nebolo možné, aby obec vybudovala prípojku až po začiatok pozemku.

Starosta sa spýtal, či má nechať naceniť ešte budovanie prípojok. Poslankyňa Ballová uviedla, že obec teraz investuje 65 tisíc eur a v budúcnosti bude určite niekto na tej ulici sa chcieť pripojiť. Starosta uviedol, že rekonštrukcia cesty je rozdelená na dve etapy. V prvej etape sa natiahne 7 cm asfaltu, nechá sa to rok, dva jazdiť a potom sa uvidí, kde sú chyby v podloží. Tie sa opravia lokálne. V tejto fáze by sa vybudovali aj zvyšné kanalizačné prípojky.

Následne poslanci diskutovali, či by sa mali prípojky vybudovať alebo nie. Starosta znova upozornil na zákaz pripájať sa na kanalizáciu. Poslanci sa zhodli, že aj cestu aj kotolňu je potrebné vybudovať.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

úpravu rozpočtu č. 04/2022 k 5.5.2022, ktorou sa mení rozpočet obce nasledovne:

Názov

Upravený rozpočet k 31.03.2022

Úprava rozpočtu

Upravený rozpočet k 05.05.2022

Bežné príjmy

715 595,60

670,00

716 265,60

Bežné výdavky

549 308,04

507,00

549 815,04

Bežný rozpočet

166 287,56

 

166 450,56

 

     

Kapitálové príjmy

9 630,72

0,00

9 630,72

Kapitálové výdavky

198 418,28

163,00

198 581,28

Kapitálový rozpočet

-188 787,56

 

-188 950,56

 

     

FO príjmové

30 000,00

0,00

30 000,00

FO výdavkové

7 500,00

0,00

7 500,00

FO rozpočet

22 500,00

 

22 500,00

 

     

Celkové príjmy

755 226,32

670,00

755 896,32

Celkové výdavky

755 226,32

670,00

755 896,32

Celkový rozpočet

0,00

 

0,00

 

Za

6

Ing. Marek Blaško, Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

 

 • Kúpno-predajné zmluvy

Starosta ozrejmil proces odkupovania podielov na ihrisku. V prvom kroku obec oslovila vlastníkov aby svoje podiely darovali obci, keďže futbalové ihrisko tu je už od nepamäti. Niektorí tak spravili, iný trvali na znaleckom posudku. Obec dala znalecký posudok vypracovať a ponúkla odkúpenie za cenu určenú znalcom (5,46 eur / m2). Niektorí obyvatelia túto cenu akceptovali, niektorí nie.

Starosta na katastrálnej mape zobrazil poslancom jednotlivé parcely (E145, E146, E147, E150, E151, E155/2), ktoré obec ide od vlastníkov kupovať.  Celé ihrisko má hodnotu 72 800 eur, naraz ho nedokážeme kúpiť.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • Súhlasí
 • s kúpou nehnuteľnosti reg E, parc. č. 145, v kat. území Malý Lapáš, výmera 230 m2, druh pozemku záhrada a nehnuteľnosti reg E, parc. č. 172, v kat. území Malý Lapáš, výmera 35 m2, druh pozemku orná pôda obe vo vlastníctve Karol Foltán, XXXXX Malý Lapáš, dátum narodenia XX. XXXX v podiele 1/4, spolu za cenu 361,73 EUR do majetku obce Malý Lapáš.
 • s kúpou nehnuteľnosti reg E, parc. č. 145, v kat. území Malý Lapáš, výmera 230 m2, druh pozemku záhrada a nehnuteľnosti reg E, parc. č. 172, v kat. území Malý Lapáš, výmera 35 m2, obe vo vlastníctve Helena Nedoroščíková, XXXX Veľký Lapáš, dátum narodenia XX. XXXX v podiele 3/4, spolu za cenu 1085,18 EUR do majetku obce Malý Lapáš.

Za

6

Ing. Marek Blaško, Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • Súhlasí
 • s kúpou nehnuteľnosti reg E, parc. č. 146, v kat. území Malý Lapáš, výmera 813 m2, druh pozemku Trvalý trávny porast, vo vlastníctve Eva Heuerová XXX Veľký Lapáš, dátum narodenia XX. XXXX v podiele 1/2 za cenu 2219,49 EUR do majetku obce Malý Lapáš.
 • s kúpou nehnuteľnosti reg E, parc. č. 146, v kat. území Malý Lapáš, výmera 813 m2, druh pozemku Trvalý trávny porast, vo vlastníctve Andrea Pilková, XXXXX Malý Lapáš, dátum narodenia XX. XXXX v podiele 1/2 za cenu 2 219,49 EUR do majetku obce Malý Lapáš.

Za

6

Ing. Marek Blaško, Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • Súhlasí
 • S kúpou nehnuteľnosti reg E, parc. č. 147, v kat. území Malý Lapáš, výmera 755 m2, druh pozemku Trvalý trávny porast, vo vlastníctve Katarína Bedečová, XXXX Galanta, dátum narodenia XX. XXXX v podiele 1/10 za cenu 412,23 EUR do majetku obce Malý Lapáš.

Za

6

Ing. Marek Blaško, Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • Súhlasí
 • S kúpou nehnuteľnosti reg E, parc. č. 150, v kat. území Malý Lapáš, výmera 791 m2, druh pozemku Trvalý trávny porast, vo vlastníctve Mária Homolová, XXXX Kolíňany, dátum narodenia XX. XXXX v podiele 3/9 za cenu 1439,62 EUR do majetku obce Malý Lapáš.
 • S kúpou nehnuteľnosti reg E, parc. č. 150, v kat. území Malý Lapáš, výmera 791 m2, druh pozemku Trvalý trávny porast, vo vlastníctve Miroslav Moravčík, XXXX Neverice, dátum narodenia XX. XXXX v podiele 1/9 za cenu 479,87 EUR do majetku obce Malý Lapáš.

Za

6

Ing. Marek Blaško, Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • Súhlasí
 • S kúpou nehnuteľnosti reg E, parc. č. 151, v kat. území Malý Lapáš, výmera 615 m2, druh pozemku Trvalý trávny porast, vo vlastníctve Melania Bukaiová, XXXX Vráble, dátum narodenia XX. XXXX v podiele 1/28 za cenu 119,93 EUR do majetku obce Malý Lapáš.
 • S kúpou nehnuteľnosti reg E, parc. č. 151, v kat. území Malý Lapáš, výmera 615 m2, druh pozemku Trvalý trávny porast, vo vlastníctve Terézia Mustafová, XXXX Veľký Lapáš, dátum narodenia XX. XXXX v podiele 6/28 za cenu 719,55 EUR do majetku obce Malý Lapáš.
 • S kúpou nehnuteľnosti reg E, parc. č. 151, v kat. území Malý Lapáš, výmera 615 m2, druh pozemku Trvalý trávny porast, vo vlastníctve Emília Récka, XXXX Veľký Lapáš, dátum narodenia XX. XXXX v podiele 1/12 za cenu 279,83 EUR do majetku obce Malý Lapáš.
 • S kúpou nehnuteľnosti reg E, parc. č. 151, v kat. území Malý Lapáš, výmera 615 m2, druh pozemku Trvalý trávny porast, vo vlastníctve Miroslav Récky, XXXX Spišská Nová Ves, dátum narodenia XX. XXXX v podiele 1/12 za cenu 279,83 EUR do majetku obce Malý Lapáš.
 • S kúpou nehnuteľnosti reg E, parc. č. 151, v kat. území Malý Lapáš, výmera 615 m2, druh pozemku Trvalý trávny porast, vo vlastníctve Helena Zaťková, XXXX Nitra, dátum narodenia XX. XX. XXXX v podiele 1/2 za cenu 1678,95 EUR do majetku obce Malý Lapáš.

Za

6

Ing. Marek Blaško, Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • Súhlasí
 • S kúpou nehnuteľnosti reg E, parc. č. 155/2, v kat. území Malý Lapáš, výmera 1568 m2, druh pozemku Trvalý trávny porast, vo vlastníctve Radoslav Šrank, XXX Malý Lapáš, dátum narodenia XX. XXXX v podiele 1/21 za cenu 407,68 EUR do majetku obce Malý Lapáš.
 • S kúpou nehnuteľnosti reg E, parc. č. 155/2, v kat. území Malý Lapáš, výmera 1568 m2, druh pozemku Trvalý trávny porast, vo vlastníctve Ján Šrank, XXXX Veľký Lapáš, dátum narodenia XX. XXXX v podiele 1/21 za cenu 407,68 EUR do majetku obce Malý Lapáš.
 • S kúpou nehnuteľnosti reg E, parc. č. 155/2, v kat. území Malý Lapáš, výmera 1568 m2, druh pozemku Trvalý trávny porast, vo vlastníctve František Šrank, XXXX Vinodol, dátum narodenia XX. XXXX v podiele 1/21 za cenu 407,68 EUR do majetku obce Malý Lapáš.
 • S kúpou nehnuteľnosti reg E, parc. č. 155/2, v kat. území Malý Lapáš, výmera 1568 m2, druh pozemku Trvalý trávny porast, vo vlastníctve Ľudovít Šrank, XXXX Nejdek,  Česká republika, dátum narodenia XX. XXXX v podiele 1/21 za cenu 407,68 EUR do majetku obce Malý Lapáš.
 • S kúpou nehnuteľnosti reg E, parc. č. 155/2, v kat. území Malý Lapáš, výmera 1568 m2, druh pozemku Trvalý trávny porast, vo vlastníctve Alfonz Šrank, XXX Veľký Lapáš, dátum narodenia XX. XXXX v podiele 1/21 za cenu 407,68 EUR do majetku obce Malý Lapáš.
 • S kúpou nehnuteľnosti reg E, parc. č. 155/2, v kat. území Malý Lapáš, výmera 1568 m2, druh pozemku Trvalý trávny porast, vo vlastníctve Alžbeta Šranková, XXXX Veľký Lapáš, dátum narodenia XX. XXXX v podiele 1/21 za cenu 407,68 EUR do majetku obce Malý Lapáš.

Za

6

Ing. Marek Blaško, Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

 

Ďalšie dve kúpnopredajné zmluvy sú predaj z dôvodu osobitného zreteľa. Zámer sa schvaľoval na ostatnom zastupiteľstve, od vtedy je zámer zverejnený na úradnej tabuli aj na webovom sídle. Oba predaje boli odsúhlasené a preto starosta dal o návrhoch hlasovať.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • konštatuje že,

zámer predaja nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa schválilo Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš uznesením č. 278/2022 zo dňa 24.2.2022

 • konštatuje, že

Obec Malý Lapáš zverejnila zámer predaja na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 22.3.2022 a zverejnenie trvá

 • schvaľuje trojpätinovou väčšinou z dôvodu hodného osobitného zreteľa predaj nehnuteľnosti
 • diel 1 pozemku reg C-KN parc. č. 434/26, o výmere 15 m2 , druh pozemku: orná pôda, kat. územie Malý Lapáš, vytvorený geometrickým plánom č. 82/2021 vyhotoveným dňa 14.2.2022 geodetom Ing. Bohuslava Bebjaková, úradne overeným Okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom dňa 23. 2. 2022 pod číslom G1-337/2022 vo vlastníctve vo vlastníctve Obec Malý Lapáš, Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš, SR, IČO: 00611174 kupujúcemu Ing. Andrej Palinský, nar. XX.XX.XXXX a Ing. Jana Palinská r. Baginova, nar. XX.XX.XXXX obaja trvale bytom XXXXX Malý Lapáš za cenu 150,- EUR.
 • dôvod osobitného zreteľa je, že predmetný pozemok je dlhodobo využívaný manželmi Palinskými, je priľahlým pozemkom k stavbe rodinného domu, vznikol nepresnosťami merania v minulosti a obec daný pozemok nevyužíva ani o jeho využívanie nemá záujem.

 

Za

6

Ing. Marek Blaško, Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • konštatuje že,

zámer predaja nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa schválilo Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš uznesením č. 279/2022 zo dňa 24.2.2022

 • konštatuje, že

Obec Malý Lapáš zverejnila zámer predaja na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 22.3.2022 a zverejnenie trvá

 • schvaľuje trojpätinovou väčšinou z dôvodu hodného osobitného zreteľa predaj nehnuteľnosti
 • diel 1, novovytvorená parcela 140/34 o výmere 33 m2 , druh pozemku: zastavaná plocha, spôsob využívania : pozemok na ktorom je dvor, kat. územie Malý Lapáš, vytvorená geometrickým plánom č. 370/2021, f. GEO NITRA s.r.o. vyhotoveným dňa 22.4.2022 geodetom Ing. Marek Blaško, úradne overeným Okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom dňa 3. 5. 2022 pod číslom G1-908/2022  vo vlastníctve Obec Malý Lapáš, Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš, SR, IČO: 00611174 kupujúcemu Vojtech Šrank, nar. XX.XX.XXXX a Alena Šranková, rod. XXXX, nar. XX.XX.XXXX, obaja trvale bytom XXXXX Malý Lapáš za cenu 330,00 EUR.
 • dôvod osobitného zreteľa je, že predmetný pozemok je dlhodobo využívaný manželmi Šrankovými a ich rodinou už niekoľko generácií, je priľahlým pozemkom k stavbe rodinného domu, vznikol nepresnosťami merania v minulosti a obec daný pozemok nevyužíva ani o jeho využívanie nemá záujem.

 

Za

6

Ing. Marek Blaško, Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

 

 • Rôzne

Starosta informoval, že začalo správne konanie o pokute za čističku. Podnet na inšpekciu životného prostredia podal poslanec OZ Veľký Lapáš, p. Švihorík. Kontrola nezistila vo vedení dokumentácie žiadne nedostatky, obec má všetky povolenia v poriadku. Pri dvoch vzorkách odberov boli prekročené povolené hodnoty, nie však nad maximum a preto bude obci uložená pokuta vo výške 600 až 3 300 eur. Správne konanie začalo 28.4.2022. Orgánom kontroly je Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Starosta informoval, že sme sa dopracovali k ukončeniu dlhoročnej požiadavky zo strany poslancov OZ, aby sa vyriešil problém s parkovaním na ulici Sv. Martina. V októbri sme zadali vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné značky, po opakovanom prepracovaní dokumentácie na základe požiadavky Krajského dopravného inšpektorátu sa nakoniec podarilo získať súhlas polície a momentálne sú dopravné značky objednané. Ak bude na ulici dopravná značka zákaz státia, obec môže udeliť pokutu na základe objektívnej zodpovednosti, pričom zákon definuje len jedinú možnosť pokuty, čo je 78 eur.

Starosta informoval, že presun dopravnej značky začiatok obce v smere od Pohraníc je nekonečný príbeh. Opätovne polícia nesúhlasila.

Poslankyňa Ballová sa spýtala na závery z návštevy OZ Veľký Lapáš. Starosta požiadal poslanca Kostolániho, aby informoval ako to dopadlo. Poslanec Kostoláni informoval, že deň pre zasadnutím OZ videl ako niekto vypúšťa splaškové vody priamo do járku popri ceste do Nitry (Na krížnici). Túto informáciu povedal poslancom, rovnako ako aj o výpustoch na mlynskej. Poslanec Kostoláni vyzval poslancov OZ Veľký Lapáš na spoluprácu, nie na hádzanie polien pod nohy. Starosta im uviedol, že náš problém sa vyrieši len rozšírením čističky a tento problém nevyriešia pokuty. Poslanci OZ Veľký Lapáš otvorene priznali, že vedia o vypúšťaní splaškov do záhrad, vedia aj kto to robí, ale nerobia s tým nič, lebo čakajú na metodický pokyn.

Starosta ich tiež informoval, že v rámci praxe študentov z katedry Ekológie a environmentalistiky na UKF v Nitre, študenti monitorovali vodu aj na Veľkom Lapáši a uvidíme, aké budú výsledky monitoringu.

Starosta informoval, že my pokutu dostaneme, vydokladovali sme všetky činnosti a investície a uvidíme, v akej výške pokutu dostaneme. Posledná zmena bolo pridávania kolagulantov a vyzerá to tak, že to zabralo, keďže čistička nesmrdí.

 • Interpelácia poslancov

Žiadny z poslancov nevzniesol interpeláciu.

 • Diskusia poslancov

Na Hlavnej ulici je prepadnutá cesta, dôvod nie je zrejmý, poslanec Kostoláni prisľúbil sfinalizovanie podkladov na reklamáciu cesty.

Poslankyňa Filipčíková sa spýtala na podnet pani Valovičovej ohľadom orezania stromov a odstránenia kompostéra. Starosta uviedol, že nič z toho sa zatiaľ neuskutočnilo. Podľa informácií starostu, pani Valovičová žiada vypíliť celý strom a čím starosta nesúhlasil. Kompostér sa odstráni v dohľadnej dobe.

Poslankyňa Ballová sa spýtala na stav parkoviska pri cintoríne. Starosta informoval, že sú osadené obrubníky a je to nachystané na zasypanie kameňom. Treba naplánovať brigádu na uloženie zatrávňovačov. Termín brigády bude závisieť od dodávky kameňa. Ak sa to stihne, tak by mohla byť 14. mája alebo 21. mája – predbežne.

Poslanec Blaško sa spýtal na multifunkčné ihrisko. Starosta informoval, že hokejbalisti sa dohodli spraviť si brigádu a odstrániť staré pletivo. Následne sa natrú stĺpy. Keď sa vymenia mantinely tak sa ostatné môžu natrieť.

Ďalšie otázky poslanci nemali. Starosta informoval, že pán Peter Duchoň požiadal o vystúpenie na OZ a po súhlase poslancov mu odovzdal slovo.

Advokát pána Duchoňa, pán Slováčik formuloval požiadavky pána Duchoňa. Pán Duchoň má problém s návrhom územného plánu obce, s tým, že jeho parcela bola zaradená ako zeleň a nie ako IBV. Kým nie je schválený územný plán, majú požiadavku na jeho zmenu. Zakreslenie zelene považuje za znehodnotenie pozemku a cití sa byť poškodený. Ak bude potrebné prepracovať územný plán, p. Duchoň je ochotný znášať náklady na prepracovanie.

Poslankyňa Ballová uviedla, že je za to aby sa to mohlo prehodnotiť. Starosta zobrazil ortofotomapy pozemku p. Duchoňa, na ktorej vidno, že na danej parcele je bohatá zeleň – stromy. Pri spracovávaní územného plánu sa v prvom kroku robili prieskumy a rozbory. Architekt zakreslil skutočný stav a následne sa vypracovalo zadanie. Návrh územného plánu bol zverejnený 24. augusta. Plochy boli zakreslené tak ako ich videl v teréne, v tomto prípade, hustá výsadba stromov v extraviláne obce. Orgánom ochrany ŽP je okresný úrad, ktorý vydáva aj povolenie na výrub. Týmto spôsobom bolo zakreslených mnoho lokalít a po zverejnení návrhu si ľudia, podnikatelia a inštitúcie mohli dať pripomienky, návrh na zmenu. Niektorí ľudia, ktorým tiež boli zakreslené zelené plochy si požiadavku na zmenu na IBV dali a vyhovelo sa im. Zákon predpisuje 30 dňovú lehotu na pripomienkovanie a tiež hovorí, že na pripomienky po tomto termíne sa neprihliada. Starosta tiež uviedol, že pripomienky si dali aj poslanci. Pripomienkam poslankýň Ballová aj Nemcová sa vyhovelo. Pripomienky vyhodnocovala odborne spôsobilá osoba. Mnoho ľudí malo záujem rozšíriť zastavené územie no nie všetko bolo nakoniec z Okresného úradu schválené. Starosta tiež uviedol, že momentálne je územný plán na záverečnom posúdení na Okresnom úrade, ktorý posúdi či sme zapracovali všetky pripomienky a či sme dodržali zákon. V tomto momente už nie je možné územný plán meniť.

Poslanec Macai uviedol, že podľa zákona už nemôžeme meniť, ale navrhuje, že v prípade, že by nám to vrátili na prepracovanie, môžeme tam požiadavku zapracovať. Územný plán potrebujeme, lebo nemáme regulácie. Druhá možnosť je možnosť otvoriť územný plán v nejakej dobe, aby aj ďalší čo zabudli mohli dať pripomienky.

Advokát p. Duchoňa uviedol, že jeho klient chce stavať na parcele, ktorá nie je zalesnená, nenamieta to ostatné zelené. Parcele 484/6 je podľa neho potencionálny stavebný pozemok.

Starosta uviedol, že p. Duchoňovi vysvetľoval, že povinne sa musí územný prehodnocovať minimálne raz za štyri roky, alebo keď príde nejaký podnet. Starosta zopakoval hlavný dôvod, prečo robíme úplne nový územný plán. Je ním to, že neexistuje zadanie k pôvodnému územnému plánu z roku 1975, pretože vtedy také nič nebolo. Investícia do nového územného plánu je takmer 40 tisíc eur. Ak začneme teraz pridávať pripomienky, tak sa celý proces musí zopakovať. Pri zmenách a doplnkoch je proces rýchlejší a lacnejší. Starosta uviedol, že pán Duchoň priniesol nakreslené čo chce stavať a boli to iné pozemky ako hovorí teraz. Starosta uviedol, že p. Duchoň zmenil názor v priebehu týždňa.

Následne starosta zobrazil prítomným aktuálne platný územný plán z roku 2008 a zobrazil na ňom rodinný dom p. Duchoňa. Tento dom je postavený na zelenej ploche, čiže v rozpore s aktuálnym územným plánom. Starosta uviedol, že nevie akým spôsobom p. Duchoň presvedčil bývalého p. starostu aby mu povolil výstavbu mimo územný plán. Pán Duchoň uviedol, že v tej dobe bol súčasný starosta jeho zástupcov. Na to starosta oponoval, že stavebné povolenie dostal p. Duchoň v roku 2008.

Poslankyňa Ballová sa spýtala, že či keď teraz schválime územný plán, či sa môžeme p. Duchoňovi zaviazať, že v budúcnosti sa tam bude dať stavať. Starosta uviedol, že sa zaväzovať nemusíme, lebo po schválení územného plánu, si ktokoľvek môže dať požiadavku na jeho zmeny a doplnky.

Poslanec Macai uviedol príklad, že zmeny a doplnky sa môžu robiť pravidelne, alebo keď sa nazbiera určitý počet žiadostí, je to veľmi individuálne.  Poslanec Blaško upozornil, že nie je rozumné otvárať územný plán pre jeden pozemok.

Starosta upozornil, na porušovanie územného plánu v minulosti. Pôvodná cesta v časti na Jágeri sa podľa územného plánu nepostavila, dnešná Agátová ulica je postavená na inom mieste. Rovnaká situácia je aj na Hliníku.

Starosta pripomenul, že sme boli upozornení, že väčšinu ciest máme ako ornú pôdu a musíme ich dať do poriadku, pretože takto sa jedná o neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy a pokuta za jeden hektár je od 1 650 eur do 166 tisíc eur. Ak chce obec požiadať o odňatie viac ako 1000 m2, musí preukázať súlad s územným plánom a to nie je momentálne možné. Starosta upozornil, že neexistujú regulatívy výstavby, výmery, zastavanosť, výšku múrov apod.  Starosta odprezentoval pokus developera postaviť rodinný dvojdom so šiestimi bytmi na Inoveckej ulici, chatovú oblasť vo vinohradoch a aj toto sú dôvody pre čo najrýchlejšie schválenie územného plánu. 

Starosta upozornil, že ak by sme teraz začali meniť územný plán, ktorý je už na posúdení, celý proces by sa musel opakovať a nanovo by sa všetko pripomienkovalo.

Poslankyňa Macai uviedol, že nikde nie je garancia, že ak si dá p. Duchoň požiadavku tak mu bude v konečnom dôsledku schválená, pretože sa k tomu vyjadrovali aj iné inštitúcie. Už v tomto návrhu územného plánu mnohé požiadavky neboli v konečnom dôsledku schválené.

V ďalšej diskusii poslanci diskutovali s p. Duchoňom ohľadom výrubu stromov, ktoré sú na pozemku, ktoré chce p. Duchoň zastavať.

Poslanci sa zhodli na tom, že cesta na akceptovanie požiadaviek p. Duchoňa sú zmeny a doplnky k územnému plánu.

Pán Šodel požiadal o zobrazenie rozšírenia zastavaného územia. Starosta mapu zobrazil, pričom upozornil, že voči pôvodnému územnému plánu sa obec nerozširuje, len sa zahrnuli už postavené rodinné domy.

Ďalšie otázky neboli, starosta rokovanie ukončil.

V Malom Lapáši dňa 01.06.2022

     PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

starosta obce