Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Nahrávka:

Prítomní:

PaedDr. Peter Švec Ph.D.- starosta obce, Katarína Ballová, Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík, Ing. Magdaléna Dojčanová

Neprítomní: Mgr. Jana Nemcová

Program rokovania

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie
 3. Predstavenie záujmu súkromnej spoločnosti na prevádzkovanie kanalizácie
 4. Správy hlavného kontrolóra
  1. Správa o výsledku následnej kontroly pokladnice OcÚ, ZŠS Malý Lapáš
  2. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom obce Malý Lapáš – daňové a nedaňové pohľadávky obce za roky 2019, 2020 a za 2021 k 12.2021
  3. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly pri použití dotácie z rozpočtu obce Malý Lapáš za rok 2021
 5. Zmena rozpočtu
 6. Spolufinancovanie projektu vo výzve Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk (IROP-PO7-SC73-2021-87)
 7. Zámena nehnuteľnosti
 8. Žiadosti o odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve obce Malý Lapáš
 9. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 03/2022 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Malý Lapáš a za prenájom nebytových priestorov a zariadení vo vlastníctve obce Malý Lapáš
 10. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 04/2022 o zabezpečení stravovania a poskytnutia príspevku na stravu pre seniorov
 11. Súhlas s umiestnením stavby – pódium v areáli MŠ
 12. Rôzne
 13. Interpelácia poslancov
 14. Diskusia poslancov

 

1. Otvorenie a schválenie programu

Na úvod starosta privítal prítomných, skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, otvoril 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva a dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia, tak ako bol zverejnený.

Starosta vyzval poslancov na doplnenie alebo zmenu programu. Nikto z poslancov nemal návrh na doplnenie alebo zmenu.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

program 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malý Lapáš dňa 24. 2. 2022.

Za

6

Katarína Ballová, Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

 

2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie

Starosta vyzval poslancov na nominovanie členov návrhovej a mandátnej komisie. Za predsedu komisie bola navrhnutý poslankyňa Ballová,  ostatní členovia Filipčíková, Moravčík.

Predseda komisie Katarína Ballová potvrdila, že OZ je uznášaniaschopné v trojpätinovej väčšine.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

členov návrhovej a mandátnej komisie v zložení:  

Predseda:   Katarína Ballová

Člen:              Drahoslava Filipčíková                                 

Člen:              Martin Moravčík                            

Za

6

Katarína Ballová, Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

3. Predstavenie záujmu súkromnej spoločnosti na prevádzkovanie kanalizácie

Starosta vyzval zástupcov spoločnosti „Regionálna vodárenská spoločnosť“ Zuzanu Kováčovú a Martina Barbariča aby predstavili svoju spoločnosť a oboznámili poslancov s podmienkami prevádzkovania kanalizácie a ČOV Malý Lapáš. Starosta upozornil, že sa nejedná o schvaľovanie prevádzkovania kanalizácie. Spoločnosť prevádzkuje vodárenskú infraštruktúru v Bratislavskom kraji a začína aj v Nitrianskom kraji. Podpísali zmluvu s obcami Žirany, Kolíňany, Komjatice. Zaujímajú sa o obce, ktoré si prevádzkujú kanalizáciu samy. Spoločnosť ponúka komplexný servis a údržby prevádzkovania kanalizácie s niekoľkými finančnými modelmi. Jeden model je stanovenie výšky stočného podľa skutočne odobratej vody z verejného vodovodu, druhý model je stanovenie výšky podľa skutočných nákladov prepočítaných na obyvateľa. Pri oboch prípadoch musí byť cena v súlade s rozhodnutím o maximálnej cene vydaného Úradom pre regulácie sieťových odvetví. Výška ceny bude však podliehať schváleniu v OZ. Súčasne nastavená cena v obci Malý Lapáš zďaleka nepokrýva náklady, ktoré obec vynakladá na prevádzku ČOV a kanalizácie.

V diskusii sa poslankyne Filipčíková a Ballová dotazovali na zvyšovanie poplatku. Spoločnosť reagovala, že poplatok sa zvýšiť musí, avšak regulovane. Spoločnosť by riešila na svoje náklady všetky poruchy, opravy, energie, pracovnú silu. Na začiatku prevádzkovania by bola určite v strate, ale tým, že by sa postupne eliminovali možnosti vzniku poruchy v predstihu časom by bola kanalizácia pre nich zisková. Poslanec Macai upozornil, že na obci má veľa domácností domové studne a nemajú odber z verejného vodovodu.

Poslankyňa Filipčíková pripomenula, že momentálne obyvatelia platia 28 eur na osobu a všetky náklady na opravy znáša obec a potom by to znášali obyvatelia. Pani Kováčová uviedla, že po správnosti by to tak malo byť, obec mi mala každý rok žiadať ÚRSO o prehodnotenie ceny, kde by sa tieto náklady premietli. Spoločnosť sa bude snažiť premietnuť do ceny objektívne náklady na prevádzkovanie. Pán Barbarič uviedol, že ÚRSO stanovuje maximálnu cenu, poslanci ju však nemusia odsúhlasiť. Spoločnosť však bude prevádzkovať na základe získaných finančných prostriedkov od obce. Rekonštrukcie a investície sú na obci, opravy na prevádzkovateľovi.

Po ukončení diskusie sa starosta zástupcom spoločnosti poďakoval za prezentáciu a pokračovalo rokovanie OZ. V tomto  bode rokovania sa nehlasovalo o uznesení.ň

4. Správy hlavného kontrolóra

a. Správa o výsledku následnej kontroly pokladnice OcÚ, ZŠS Malý Lapáš

Starosta dal slovo hlavnej kontrolórke p. Dojčanovej a vyzval ju aby oboznámila poslancov s výsledkom kontrol.

Pani Dojčanová prečítala poslancom správu o výsledku následnej kontroly pokladnice obecného úradu a zariadenia školského stravovania a konštatovala, že poverený pracovníci vedú pokladnice v súlade so zákonom, účtovný a zistený stav pokladnice je zhodný.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • berie na vedomie

správu  o výsledku následnej kontroly pokladnice obce OcÚ,ZŠS  Malý Lapáš

Za

6

Katarína Ballová, Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

 

b. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom obce Malý Lapáš – daňové  a nedaňové pohľadávky obce za roky 2019, 2020 a za 2021 k  31.12.2021

Pani Dojčanová prečítala správu, ktorej cieľom bolo zistiť ako sa vyberajú dane a či sú v súlade so zákonom, daňové spisy daňovníkov za roky 2019, 2020, 2021 ako sa vyberajú nedoplatky. Uviedla, že daňový poriadok jej neumožňuje zverejniť, kto sú neplatiči. Od roku 2020 obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie, že daň z nehnuteľnosti do 5 eur sa nevyrubuje ani nevyberá, keďže náklady sú vyššie ako daň. Ale roky predtým sú nedoplatky nižšie ako 5 eur a to už od roku 2001. Po inventarizácii odporučí zastupiteľstvu odpísať tieto staré nedoplatky.

Poslankyňa Filipčíková sa spýtala, či tieto nedoplatky nie sú premlčané. Hlavná kontrolórka reagovala, že premlčacia doba je 20 rokov. Uviedla tiež, že niektoré nedoplatky sú napríklad 1,20 eur alebo 0,30 eur. Niektoré nedoplatky odporúča vymáhať, ale pri nízkych sumách budú len poštové poplatky vyššie ako vymáhaná suma. Tie ktoré treba vymáhať vyselektuje a pošle sa im výzva. Následne môžu požiadať o splátkový kalendár.

Starosta doplnil, že obec môže, no nemusí, zverejniť vždy do konca januára zoznam dlžníkov k 31.12. predchádzajúceho roka. Zverejňujú sa tí, čo dlžia viac ako 160 eur pri fyzických osobách a viac ako 1600 pri právnických. Naposledy obec tento zoznam zverejnila v januári 2000. Počas pandémie sme tento zoznam nezverejňovali. Starosta odprezentoval zoznam neplatičov, ktorý bol zverejnený na webe z roku 2000. Sú medzi nimi ľudia s trvalým pobytom na obci, ktorých nie je možné dohľadať. Je veľa ľudí, ktorí nemajú ešte prekročenú čiastku 160 eur a tí sa zverejniť nemôžu. Pri smetnom pomohlo to, že v prípade, že nie je zapletené smetné odoberá obec nálepku.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • berie na vedomie

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom obce Malý Lapáš – daňové  a nedaňové pohľadávky obce za roky 2019, 2020 a za 2021 k  31.12.2021

Za

6

Katarína Ballová, Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

c. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly pri použití  dotácie z rozpočtu obce Malý Lapáš  za rok 2021

Pani hlavná kontrolórka odprezentovala kontrolu vyúčtovania dotácií, ktoré poskytla obec občianskym združeniam. Zmluvy boli spísané a zverejnené. OFK Lapáš dodržal podmienky, že peniaze boli použité na cieľovú skupinu deti, mládež a dorast. Ďalej HK uviedla jednotlivé poukázané a vyúčtované sumy a konštatovala, že k porušeniu zákona nedošlo a dotácie boli použité v súlade s účelom ich použitia. Konkrétne sumy vyúčtovania budú súčasťou záverečného účtu obce.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • berie na vedomie

Správu o výsledku následnej finančnej kontroly pri použití  dotácie z rozpočtu obce Malý Lapáš za rok 2021

Za

6

Katarína Ballová, Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

5. Zmena rozpočtu

Starosta uviedol, že hlavným dôvodom zmeny rozpočtu je aktuálna situácia s cenami energií. Nárast ceny elektrickej energie od októbra 2021 do februára 2022 je 300 percent, plynu v tom istom období 326 percent. Obec už do rozpočtu 2022 rátala so zvýšením cien energií, nie však až toľko. Starosta podrobne odprezentoval jednotlivé zmeny položiek rozpočtu. Medzi príjmovými položkami bežného rozpočtu sú pokuty za neskoré podanie daňového priznania, prenájom spoločenskej miestnosti, zvýšenie režijných nákladov na prípravy stravy, ktoré sa prepočítavajú spätne za minulý rok. Tiež sa poradilo vybrať všetky pokuty za čierne stavby z minulého roka. Obec neočakáva príjmy z nedoplatkov na energiách. Len plyn v škôlke sa navyšuje o 9 tisíc eur. Navýšenie v rozpočte je podľa rozpisu zálohových platieb, ktoré boli súčasťou vyúčtovacích faktúr ku koncu roka. Cena za 1 MWh elektriny bola v októbri 0,10 a k 15.2.2022 je 0,33. Údaj v rozpočte je odhad do konca roka, ale keďže sa cenník už tento rok menil tri krát, očakávame že v polovici roka budeme tento odhad upravovať. Na verejnom osvetlení sa navyšuje takmer raz toľko. Medzi príjmami je aj dotácia na solárnu stanicu. Na vykrytie je potrené zobrať z kapitálového rozpočtu. Nerušíme plánované investičné akcie, výdavky sa vykrývajú z rekonštrukcie miestnych komunikácií, ktoré sa znižujú o 14 tisíc.

Poslanec Macai sa spýtal na navýšenie na 10 500 eur na rekonštrukciu obchodu. Starosta uviedol, že je to odhad. Bolo sa treba vysporiadať s vodou – spodné miestnosti stále vlhli. Odizolovali sa základy a vybudovala sa drenážna jama na dažďové zvody. Vnútorná dlažba sa musela tiež vymeniť. Hore sa spravili nové podlahy. Fasáda sa robiť tohto roku robiť nebude. Všetky práce ešte nie sú zrealizované. Poslanec Macai sa spýtal, koľko celkovo stála rekonštrukcia budovy. Starosta uviedol, že tento údaj je v evidencii majetku a teraz to číslo nepozná. Na zateplenie budovy bude žiadať obec dotáciu, ak bude na to výzva. Poslanci súhlasili, že investícia bola potrebná, že je nádej, že budova bude zarábať. Poslanec Macai upozornil na vysoký nárast pri energiách na ČOV, a že poplatok za kanalizáciu nepokrýva náklady na jej prevádzku.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

úpravu rozpočtu č. 02/2022, ktorým sa mení rozpočet obce Malý Lapáš nasledovne:

Názov

Schválený rozpočet

Úprava rozpočtu

Upravený rozpočet k 24.02.2022

Bežné príjmy

691 476,56

24 119,04

715 595,60

Bežné výdavky

519 793,10

29 514,94

549 308,04

Bežný rozpočet

171 683,46

 

166 287,56

 

     

Kapitálové príjmy

0,00

9 630,72

9 630,72

Kapitálové výdavky

194 183,46

4234,82

198 418,28

Kapitálový rozpočet

-194 183,46

 

-188 787,56

 

     

FO príjmové

30 000,00

0,00

30 000,00

FO výdavkové

7 500,00

0,00

7 500,00

FO rozpočet

22 500,00

 

22 500,00

 

     

Celkové príjmy

721 476,56

0,00

755 226,32

Celkové výdavky

721 476,56

0,00

755 226,32

Celkový rozpočet

0,00

 

0,00

Za

6

Katarína Ballová, Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

 

6. Spolufinancovanie projektu vo výzve Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk (IROP-PO7-SC73-2021-87)

Starosta uviedol, že podobná výzva bola už na jeseň, tú nám však zamietli a preto podávame ten istý projekt po úpravách znova. Jedná sa o výsadbu stromov na Zoborskej ulici spolu s vybudovaním detského ihriska. Starosta odprezentoval herné prvky detského ihriska. Jeho hodnota je približne 23 tisíc eur, stromy a veci okolo v hodnote približne 5 000 eur. Starosta uviedol, že obec skúša všetky výzvy, ktoré sú vyhlásené.

Poslankyňa Ballová sa spýtala či je to úplna suma, keďže ihrisko na Pažiti malo stáť 8 tisíc no nakoniec stálo viac. Starosta uviedol, že vtedy sa nepočítalo s betonážou obrubníkov, oplotením a pod. V tomto projekte sú už všetky náklady.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje
 • predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Budovanie zelenej infraštruktúry v Obci Malý Lapáš“ v rámci výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87 na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;
 • zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
 • zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 1 383,78 EUR;
 • zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

Za

6

Katarína Ballová, Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

7. Zámena nehnuteľnosti

Zámenu nehnuteľnosti sme už viac krát schvaľovali, momentálne nám návrh na vklad vrátil kataster. Okrem chyby v zmluve kataster požadoval, aby v zápisnici bol údaj s číslom geometrického plánu, že to bolo schválené trojpätinovou väčšinou, aj keď každé uznesenie má rozpis hlasovania a aby bol konkrétne v uznesení špecifikovaný zamieňajúci, že to je bezodplatne a podrobnejšie uviesť osobitý zreteľ.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje trojpätinovou väčšinou zmenu uznesenia č. 241/2021, ktorým sa mení celý jeho text nasledovne

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje trojpätinovou väčšinou z dôvodu hodného osobitného zreteľa bezodplatnú zámenu nehnuteľnosti
 • pozemok reg C-KN parc. č. 178/4, o výmere 32 m2 , druh pozemku: ostatná plocha, kat. územie Malý Lapáš vo vlastníctve Ivan Darnady, r. Darnady, trvale bytom Športová ulica 39/17, 951 04 Malý Lapáš, SR, Dátum narodenia: 11.07.1988;
 • pozemok reg C-KN parc. č. 486/10, diel 2, druh pozemku orná pôda o výmere 4 m2 a pozemok reg. C-KN, parc. č. 183/2, diel 1, druh pozemku ostatná plocha o výmere 40 m2 vytvorené geometrickým plánom č. 246/2021 (na oddelenie a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam p.č. 183/2, 486/10) vyhotoveným dňa 22.9.2021 geodetom Ing. Marekom Blaškom, úradne overeným Okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom dňa 25. 10. 2021 pod číslom G1-2051/2021 vo vlastníctve Obce Malý Lapáš,
 • Dôvod hodný osobitného zreteľa je vysporiadanie pozemku vo vlastníctve Ivana Dardnadyho pod stavbou vo vlastníctve obce - miestna komunikácia Športová ulica v súlade s platným územným plánom obce zámenou za nevyužívané pozemky obce, ktoré sú priľahlé k nehnuteľnosti Ivana Darnadyho. Zámenou pozemku získa obec majetkové právo pre verejne prospešné stavby – miestna komunikácia, verejná kanalizácia, verejný vodovod, verejný plynovod, verejné osvetlenie, verejná telekomunikačná sieť.

 

Za

6

Katarína Ballová, Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

8. Žiadosti o odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve obce Malý Lapáš

Na obec prišli dve žiadosti o vysporiadanie nehnuteľností. Jedna sú manželia Palinskí, ktorú sme už prejednávali, no teraz doplnili návrh geometrického plánu a druhá žiadosť sú manželia Šrankoví. Geometrické plány boli poslancov poslané. Poslanec Blaško vysvetlil prečo je u Palinských väčšia plocha ako sme sa pôvodne bavili. Je to spôsobené rôznymi technikami a presnosťou merania v čase keď sa ich pozemok zameriaval a teraz. Rozdiel medzi meraniami je 38 centimetrov voči pôvodnému meraniu a zobrazeniu na katastrálnej mape. Starosta uviedol, že predaj nehnuteľnosti sa schvaľuje v dvoch kolách. Jedno uznesenie je, že sa vôbec začne predaj a jeho spôsob. V prípade osobitného zreteľa sa zverejňuje na minimálne 15 dní a potom sa schvaľuje samotný predaj už na základe overeného geometrického plánu. Starosta vyzval poslancov na určenie ceny predaja. Poslanec Blaško navrhol cenu 10 eur za meter štvorcový pričom do budúcna treba každý prípad posudzovať individuálne. Ostatní poslanci s týmto návrhom súhlasili.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

zámer prevodu vlastníctva nehnuteľnosti  vo vlastníctve obce Malý Lapáš o výmere 15 m2, druh pozemku orná pôda, diel 1 z parcely 434/26 podľa návrhu geometrického plánu č. 82/2021 vypracovaným Ing. Bohuslava Bebjaková, dňa 15. 12. 2021  na základe žiadosti Ing. Andreja Palinského a manž. Jany zo dňa 28. 4. 2021 za cenu 10 eur / m2.

 • schvaľuje

spôsob prevodu vlastníctva z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je, že predmetný pozemok je dlhodobo využívaný manželmi Palinskými, je priľahlým pozemkom k stavbe rodinného domu, vznikol nepresnosťami merania v minulosti a obec daný pozemok nevyužíva ani o jeho využívanie nemá záujem.

Za

6

Katarína Ballová, Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

Druhá žiadosť sú manželia Šrankoví, kde je záber z obecného pozemku 33 m2. Na tomto pozemku je postavené oplotenie a garáž. Poslanec Blaško ozrejmil historickú situáciu. Na pozemku je pôvodné oplotenie a garáž stojí miesto už zbúranej budovy. Plot bol už v minulosti postavený mimo vlastnícku hranicu. Poslanec Blaško uviedol, že je to podobný prípad ako prechádzajúci a preto navrhuje cenu rovnakú, 10 eur za m2.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

zámer odpredať nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Malý Lapáš o výmere 33 m2, druh pozemku zastavaná plocha, diel 1 z parcely 140/1 podľa návrhu geometrického plánu č. 370/2021 vypracovaným Ing. Marekom Blaškom dňa 17.1.2022 na základe žiadosti Vojtecha Šranka s manželkou zo dňa 21.2.2022.

 • schvaľuje

spôsob prevodu vlastníctva z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je, že predmetný pozemok je dlhodobo využívaný manželmi Šrankovými a ich rodinou už niekoľko generácií, je priľahlým pozemkom k stavbe rodinného domu, vznikol nepresnosťami merania v minulosti a obec daný pozemok nevyužíva ani o jeho využívanie nemá záujem.

Za

6

Katarína Ballová, Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

 

9. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 03/2022 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Malý Lapáš a za prenájom nebytových priestorov a zariadení vo vlastníctve obce Malý Lapáš

Starosta uviedol, že VZN bude nahrádzať aktuálne platné VZN a hlavný dôvod je možnosť vyberať poplatok za využívanie zrekonštruovanej budovy obchodu, kde je spoločenská miestnosť s vybavením. K návrhu VZN dala pripomienku poslankyňa Nemcová, ktorá bola vyhodnotená v komunikáciou s pani poslankyňou, jej pripomienky boli zapracované. Vo VZN nebolo dostatočne vyšpecifikované, že sa jedná o krátkodobý prenájom, maximálne 10 dní v mesiaci. Cieľom prenájmov sú oslavy, kary, iné akcie. Do tabuľky s cenami pribudla ešte položka vzdelávacie aktivity za 5 eur na hodinu. Starosta uviedol, že cena prenájmu spoločenskej miestnosti na jednu akciu je 50 eur v zime, 40 eur v lete. Pre cudzích je to 70 eur v zime a 60 eur v lete. Predpokladáme, že kľúče sa vyzdvihnú v piatok a vrátia v nedeľu alebo pondelok. V diskusii poslanci potvrdili cenu prenájmu s tým, že sa to bude priebežne vyhodnocovať aby obec nedoplácala napríklad za energie. Poslankyňa Filipčíková sa spýtala na cenu pre organizácie pôsobiace v obci. Starosta odpovedal, že v cenníku je uvedené, že tieto združenia sú bez poplatku. Obec dala ušiť návleky na lavice k pivným setom, ktoré je možné tiež požičiavať za cenu 1 eur za jeden návlek.

Starosta uviedol ešte námietku poslankyne Nemcovej ohľadom splnomocnenia starostu na zníženie nájomného v špeciálnych prípadoch. Poslanec Blaško navrhol úplne túto možnosť vypustiť s čím súhlasili aj ostatní poslanci aj starosta.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • prerokovalo a zapracovalo pripomienky k

Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Malý Lapáš č. 03/2022 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Malý Lapáš a za prenájom nebytových priestorov a zariadení vo vlastníctve obce Malý Lapáš

 • prijíma

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 03/2022 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Malý Lapáš a za prenájom nebytových priestorov a zariadení vo vlastníctve obce Malý Lapáš

Za

6

Katarína Ballová, Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

 

10 .Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 04/2022 o zabezpečení stravovania a poskytnutia príspevku na stravu pre seniorov

Starosta uviedol, že obec má uzatvorenú zmluvu s Krčmou u Bosorky ohľadom stravovania seniorov. Keďže sa zvýšila cena jedla, musíme na to reagovať. Zvyšuje sa aj výška príspevku na 1 eur za obed pre tých ktorí majú dôchodok do 400 eur a 0,80 eur pre tých čo majú dôchodok do 550 eur. Ostatní nárok na príspevok nemajú.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • prijíma

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 04/2022 o zabezpečení stravovania a poskytnutia príspevku na stravu pre seniorov

Za

6

Katarína Ballová, Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

 11. Súhlas s umiestnením stavby – pódium v areáli MŠ

Združenie rodičom pri materskej škole chce podať projekt na MAS Dolná Nitra. Pôvodne chceli robiť pódium a altánok. Názor obce, je že to nie je pre krátkosť času možné dostať do stavebného povolenia a po dohode so združením zmenili cieľ projektu. Výzva je na eko aktivity, združenie chce zakúpiť vyvýšené záhony, motýliu lúku, vtáčie búdky, lavičky. Starosta prezentoval približné rozmiestnenie jednotlivých prvkov. Keďže sa to však bude realizovať na pozemku obce, je potrebný súhlas zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • súhlasí

s realizáciou projektu „Príroda okolo nás a my v nej - Vybudovanie Eko záhrady v MŠ Malý Lapáš“ žiadateľa Lapášik – združenie rodičov a detí MŠ Malý Lapáš vrátane doby trvalej udržateľnosti projektu v priestoroch Materskej školy Malý Lapáš na pozemku 101/1.

Za

6

Katarína Ballová, Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

 12. Rôzne

Starosta prezentoval návrh na odpustenie nájomného za krčmu pre spoločnosť Ibiza promotion, s.r.o. a podanie žiadosti na dotáciu na nájomné na ministerstvo hospodárstva za mesiace, keď bola krčma kvôli covid opatreniam v tretej vlne zatvorená.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • súhlasí

s odpustením nájomného pre spoločnosť Ibiza promotion, s.r.o., Veľký Lapáš 319, 951 04, IČO 46841938,  v zastúpení Ing. Daniel Benko, ulica Na priehon 161/15, Malý Lapáš za mesiace november až december 2021 z dôvodu pandémie Covid 19 a prijatých opatrení zo strany štátu voči podnikom verejného stravovania.      

 • súhlasí

s podaním žiadosti o Dotáciu na úhradu nájomného za obdobie 3.vlny pandémie Ministerstva hospodárstva SR.      

Za

6

Katarína Ballová, Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

 

Starosta uviedol poslancom, že vníma agresívnu kampaň voči obci kvôli poruchám verejného osvetlenia. Následne vysvetlil poslancom postup a spôsoby riešenia problému. Keďže prvá porucha nastala po víchrici, predpokladali sme skrat na vedení v dôsledku vetra. Tato sa po dlhej dobe hľadania nepotvrdilo a preto sa začalo s postupným odpájaním lámp a ulíc aby sa zistilo, na ktorom úseku je porucha. Nakoniec bol identifikovaný problém – poškodený kábel v zemi medzi ulicami Bernolákova a Chalupkova. Obec si objednala špecialistu na vytýčenie presnej polohy poruchy v zemi. Pravdepodobne to bude spôsobené výkopovými prácami pri kladení optickej siete. Z dôvodu zlého počasia sa merania uskutočnilo až dnes. Rovnaký problém je aj na Muránskej ulici, kde bol problém nahlásený v nedeľu večer. Starosta bol túto informáciu v nedeľu večer aj overiť. Obec ulice majú poruchu vytýčenú a na ďalší týždeň budú opravené. Starosta vysvetlil, že ak počas kopania optiky zaťali do kábla verejného osvetlenia no nepreťali ho, tak lampy svietili avšak do kábla sa postupne dostávala voda a vlhkosť. Pri každom skrate kábel obhorel až nastalo úplne prerušenie vodiča. V prípade, že sa zistí, že to spôsobila spoločnosť Zyry, tak im to pôjde k náhrade.

Ďalší problém v obci je skupina ľudí, ktorí sa v noci vozia na striebornom Forde Focus a vstupujú ľudom na pozemky. Starosta absolvoval stretnutie s našim obvodným oddelením PZ, no ľudia musia zavolať na 158. Starosta dal polícii tip na osoby, ktoré by to mohli byť. Problém je, že ľudia aj keď to odfotia, tak to dajú na facebook ale nezavolajú políciu. O probléme vedia na obvodnom oddelení, na operačnom stredisku, hliadka tu vie byť za pár minút.

Ďalej starosta informoval o riešení parkovania na ulici Sv. Martina. Obec má spracovanú projektovú dokumentáciu na osadenie značiek, ktorá je momentálne na vyjadrení na KDI Nitra.  Polícia mala k projektu pripomienky, ktoré teraz zapracováva projektant. Rovnako bola zaslaná žiadosť na okresný úrad, kvôli posunutiu značky začiatok obce v smere od Pohraníc.

Starosta informoval a tom, že si prešli spolu s poslancom Blaškom cestu Športová ulica s odborníkmi na cesty a momentálne čakáme na návrhy riešenia vrátane ceny. Odborník odporúča zaplátať diery tak ako sa to robilo naposledy, lebo tie záplaty držia. Poslanec Blaško vyzval na čo najskoršie zaplátanie dier a požiadal ešte o trpezlivosť. 

13. Interpelácia poslancov

Žiadny s poslancov nevzniesol interpeláciu.

 

14. Diskusia poslancov

Poslankyňa Ballová predniesla požiadavku obyvateľa, či by nemohla byť tabuľa ako je pred obecným úradom aj na zastávke.

Starosta reagoval, že vzdialenosť medzi zastávkou a úradom je minimálna a obec neplánuje robiť druhú takú tabuľu.

Následne poslankyňa Ballová požiadala aby informácie na tabuli boli dostatočne čitateľné, pretože informácie sú malými písmenami a je presvedčená, že ľudia si to prečítať nemôžu. Starosta na to reagoval tak, že ktokoľvek môže prísť na úrad a požiadať aby mu bola informácia vytlačená vo väčšom rozlíšení, väčšími písmenami.

Poslankyňa Filipčíková sa spýtala na problém deti a drogy. Starosta odpovedal, že sa zvýšila hliadková činnosť polície. Momentálne nemáme žiadne podnety ani nájdené veci, ale predpokladáme, že problém bude keď sa oteplí a bude dlhšie svetlo.

Poslankyňa Ballová sa spýtala na stav územného plánu. Starosta odpovedal, že sú pripravené odpovede pre ľudí k územnému plánu. Obec má finálne stanovisko od okresného úradu k záberu poľnohospodárskej pôdy, na ktoré sa veľmi dlho čakalo. Teraz čakáme na vytvorenie čistopisu územného plánu. Obec úspešne presadilo plán nového pripojenia obce z cesty prvej triedy vrátene služieb ako benzínka, supermarket a drobné prevádzky z pohľadu záberu pôdy.

Následne sa starosta spýtal poslancov, či chcú dať možnosť spýtať sa prítomných obyvateľov.

Pán Daniel Benko informoval, že sa mu nepodarilo dosiahnuť zaregulovanú cenu plynu pre krčmu, ale že ešte skúsi podať sťažnosť.

Ďalšie otázky neboli a starosta ukončil rokovanie.

 

V Malom Lapáši dňa 24.2.2022

PaedDr. Peter Švec, Ph.D. – starosta obce