Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Nahrávka:

 

Prítomní:

PaedDr. Peter Švec Ph.D.- starosta obce, Katarína Ballová, Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Martin Moravčík, Mgr. Jana Nemcová, Ing. Magdaléna Dojčanová

Neprítomní: Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai

Program

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie
 3. Spolufinancovanie projektu vo výzve Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky - 72. výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov (OPKZP-PO1-SC111-2021-72)
 4. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 02/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Malý Lapáš
 5. Kúpa nehnuteľnosti
 6. Rôzne
 7. Interpelácia poslancov
 8. Diskusia poslancov

1. Otvorenie a schválenie programu

Na úvod starosta privítal prítomných, skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, otvoril 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva a dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia, tak ako bol zverejnený.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

program 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malý Lapáš dňa 13. 1. 2022.

Za

5

Ing. Marek Blaško, Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Martin Moravčík, Mgr. Jana Nemcová

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

2

Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai

Starosta vyzval poslancov na doplnenie alebo zmenu programu. Nikto z poslancov nemal návrh na doplnenie alebo zmenu.

 

2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie

Starosta vyzval poslancov na nominovanie členov návrhovej a mandátnej komisie. Za predsedu komisie bol navrhnutý poslanec Ing. Marek Blaško, ostatní členovia Martin Moravčík, Jana Nemcová.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

členov návrhovej a mandátnej komisie v zložení:  

Predseda: Ing. Marek Blaško                            

Člen: Martin Moravčík                         

Člen: Mgr. Jana Nemcová                                  

Za

5

Ing. Marek Blaško, Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Martin Moravčík, Mgr. Jana Nemcová

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

2

Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai

Predseda komisie Marek Blaško potvrdil, že OZ je uznášaniaschopné.

3. Spolufinancovanie projektu vo výzve Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky - 72. výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov (OPKZP-PO1-SC111-2021-72)

Starosta oznámil, že prvé kolo výzvy určenej na modernizáciu zberných dvorov sa uzatvára 17. 1. 2022, projekt je takmer hotový. Obec plánuje z dotácie nakúpiť na zberný dvor veľkokapacitné kontajnery, dovybaviť traktor o čelný nakladať, štiepkovač, mulčovač, zakúpiť vlečku, zakúpiť vozidlo s ramenovým nosičom kontajnerov a zakúpiť prenosnú automobilovú váhu. Ak by projekt prešiel, kontajnery si bude môcť obec vyvážať sama, prípadne ich presúvať v rámci obce. Spoluúčasť obce je 5 percent. Na kontajnery a príslušenstvo k traktoru je ukončené verejné obstarávanie, na ramenový nakladač sa musí zopakovať, pretože nie je možné ho realizovať ako zákazky s nízkou hodnotou, ale ako podlimitnú zákazku. Celková alokácia finančných prostriedkov vo výzve je 10 miliónov eur. Obec môže tak za 11 tisíc eur získať veci v hodnote vyše 200 tisíc eur.

Poslankyňa Ballová sa spýtala, či ak by to prešlo, bude možné využívať vozidlo aj priamo pre občanov, ktorí by si to objednali ako službu, napríklad pri búraní stavby. Starosta uviedol, že vozidlo sa nebude môcť využívať na hospodársku činnosť. Pri búraní domu nevzniká drobný stavebný odpad, ale stavebný odpad, ktorý si musí stavebník odviezť na skládku a dokladovať to na odbor životného prostredia. Detaily na používania vozidla budú uvedené v zmluve s ministerstvom.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje
 • predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zvýšenie efektívnosti triedeného zberu v obci Malý Lapáš“ v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72,
 • ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;
 • zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
 • zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 10 908,00 EUR;
 • zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce,
 • súhlasí
 • s uzavretím zmluvy o NFP vrátane dodatkov na realizáciu projektu „Zvýšenie efektívnosti triedeného zberu v obci Malý Lapáš“

Za

5

Ing. Marek Blaško, Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Martin Moravčík, Mgr. Jana Nemcová

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

2

Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai

 

4. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 02/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Malý Lapáš

Starosta uviedol, že VZN o pravidlách predaja a časoch prevádzky neexistujte a keďže začínajú v obci vznikať nové prevádzky, treba to upraviť. Starosta detailne popísal jednotlivé časy pre rôzne druhy prevádzok. Obec nediktuje presne otváracie hodiny, definuje len časový rámec, ktorý je záväzný. VZN nie je namierené na konkrétnu prevádzku, je všeobecné a štandardné.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • prijíma

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 02/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Malý Lapáš

Za

5

Ing. Marek Blaško, Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Martin Moravčík, Mgr. Jana Nemcová

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

2

Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai

 

5. Kúpa nehnuteľnosti

Obec plánovala odkúpiť časť pozemku za Obecným úradom za účelom rozšírenia parkoviska pri materskej škole, avšak predajca pôvodne deklarovaný záujem pozemok predať odvolal a preto starosta tento bod programu z rokovania sťahuje.

 

6. Rôzne

Starosta informoval o pracovnom stretnutí kvôli problému s harmonogramom zberu papiera, ktoré sa zúčastnili riaditeľka spoločnosti Envipak, riaditeľka spoločnosti Marius-Pedersen, riaditeľ spoločnosti Waste Transport, obchodný zástupca spoločnosti Envipak pre náš región a za obec starosta a Marek Blaško. Obec nesúhlasí so znížením frekvencie zberu papiera zo 6x za rok na 4x za rok, keďže nám narástlo množstvo vytriedeného papiera trojnásobne, zo 7 ton na 21 ton. Výsledkom rokovania je predbežné odsúhlasenie zmeny harmonogramu.

7. Interpelácia poslancov

V tomto bode programu nevystúpil žiadny poslanec.

 

8. Diskusia poslancov

Poslankyňa Filipčíková navrhla umiestnenie lampy verejného osvetlenia pri Medzu na vyšliapaný chodník z ulice Pod vinohradmi. Starosta uviedol, že sú v rozpočte vyčlenené prostriedky na verejné osvetlenie a v obci je viacero mieste, kde lampy chýbajú. V tomto momente to berieme ako návrh.

Poslanec Blaško upozornil na nevyhovujúci stav stĺpov verejného osvetlenia na časti Zemianskej ulice. Starosta s ním súhlasil.

Poslanec Blaško upozornil na katastrofálny stav Športovej ulice avšak v tomto momente nemá predstavu, ako tento stav vyriešiť. Navážanie kameňa alebo recyklátu do jám nemá význam. Starosta odpovedal, že v prípade ak začne pracovať obalovačka, mohli by sa jamy zasypať asfaltom.

Poslankyňa Ballová sa spýtala na zvyšky asfaltu vedľa križovatky Zoborská. Starosta vysvetlil, že tam je spravená dažďová kanalizácia z zvyšky zo stavebnej činnosti sú naše a musíme si ich upratať, keď sa to celé dokončí.

Poslankyňa Ballová sa spýtala, či sa tam idú vypilovať agáty. Starosta uviedol, že je v pláne v spolupráci s p. farárom zrekonštruovať sochu Sv. Anny, odstrániť stromy a kovovú konštrukciu a upraviť okolie sochy.

Poslankyňa Ballová upozornila na katastrofálny stav ulice Na pažiti. Starosta uviedol, že o tom vie, no pokiaľ tam nebude asfaltová cesta s poriadnym odvodnením, tak sa tohto problémy nezbavíme.

 

 

V Malom Lapáši, dňa 13. 1. 2021

                                                                                                                          PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

                                                                                                                                      starosta obce