Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Prítomní:

PaedDr. Peter Švec Ph.D.- starosta obce, Katarína Ballová, Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík, Mgr. Jana Nemcová

Neprítomný:

Ing. Magdaléna Dojčanová

Program

 • Otvorenie a schválenie programu
 • Určenie návrhovej a mandátnej komisie
 • Zámena nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitého zreteľa
 • Spolufinancovanie projektu vo výzve IROP-PO2-SC221-2021-67 - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
 • Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 04/2021 o spôsobe oplocovania pozemkov
 • Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 05/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Malý Lapáš
 • Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 06/2021 o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
 • Rôzne
 • Interpelácia poslancov
 • Diskusia poslancov
 • Otvorenie a schválenie programu

Na úvod starosta privítal prítomných, skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, otvoril 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva a dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia, tak ako bol zverejnený.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

program 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malý Lapáš dňa 26. 8. 2021.

Za: 7 poslancov Proti: 0 poslancov  Zdržal sa: 0 poslancov  Neprítomní: 0 poslancov

Starosta vyzval poslancov na doplnenie alebo zmenu programu. Nikto z poslancov nemal návrh na doplnenie alebo zmenu.

 • Určenie návrhovej a mandátnej komisie

Starosta vyzval poslancov na nominovanie členov návrhovej a mandátnej komisie. Za predsedu komisie bola navrhnutá poslankyňa Katarína Ballová.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

členov návrhovej a mandátnej komisie v zložení:

Predseda:           Katarína Ballová                            

Člen:                      Ing. Marek Blaško                                         

Člen:                      Drahoslava Filipčíková 

Za: 7 poslancov Proti: 0 poslancov  Zdržal sa: 0 poslancov  Neprítomní: 0 poslancov

Predseda komisie Katarína Ballová potvrdila, že OZ je uznášania schopné.

 

3. Zámena nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitého zreteľa

Starosta uviedol, že v súlade § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí bol dňa 17.7. 2021 zverejnený zámer zámeny nehnuteľného majetku obce Malý Lapáš z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Nehnuteľnosť par. č. C 178/17, druh pozemku ostatná plocha, a diel 2 pozemku 486/4, druh pozemku ostatná plocha a diel 1 pozemku E 183, druh pozemku ostatná plocha. Dôvod hodný osobitného zreteľa je vysporiadanie pozemku pod miestnou komunikáciou Športová ulica. Zamieňa sa za časť starého koryta potoka. Zámene predchádzalo konanie o tom, že parcela, na ktorej bol voľakedy potok už nie je vodným tokom. Vzhľadom na skutočnosť, že vlastníci majú parcelu založenú v banke, proces zámeny bude ešte časovo náročný. Zároveň bude obec žiadať o zrušenie vecného bremena.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

zámenu nehnuteľnosti s par. č. C 178/4, druh pozemku ostatná plocha, a dielu 2 pozemku 486/4, druh pozemku ostatná plocha a dielu 1 pozemku E 183, druh pozemku ostatná plocha z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade so zákonom 138/1991 Zb. o majetku obcí. Dôvod hodný osobitného zreteľa je vysporiadanie pozemku pod miestnou komunikáciou Športová ulica. 

Za: 7 poslancov Proti: 0 poslancov  Zdržal sa: 0 poslancov  Neprítomní: 0 poslancov

 

 • Spolufinancovanie projektu vo výzve IROP-PO2-SC221-2021-67 - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Starosta uviedol, že kapacita materskej školy je dlhodobo nepostačujúca, každý rok je odmietnutých približne 20 žiadostí. Obec sa postupne pripravovala na to, že sa vypracuje projektová dokumentácia na rozšírenie avšak nečakali sme, že výzva príde tak rýchlo. Práce na projektovaní sme urýchlili a na podanie žiadosti do konca augusta máme všetko pripravené. Alokácia je nízka, len 12,7 milióna na celé Slovensko. Obec plánuje nadstaviť kontajnerovú časť ďalším kontajnerom, čiže vrchné poschodie bude totožné s prvým, plus pribudne vnútorné schodisko a vonkajšie únikové schodisko. Rozšírením kapacity o jednu triedu (22 detí) je nutné rozšíriť aj kuchyňu a vybudovať novú jedáleň, táto časť bude murovaná. Marek Blaško ozrejmil poslancom detaily projektu stavby. Jedáleň bude v rovnakej výške ako je súčasná chodba, pod jedálňou a kuchyňou tak vzniknú skladové priestory vnútorne prepojené s kuchyňou. K hlavnému vstupu do škôlky pribudne bezbariérový vstup, vybuduje sa nové detské ihrisko, dosadia sa stromy. Cena výstavby podľa rozpočtu je 574 tisíc eur.

Poslanec Kostoláni uviedol, že so zvýšením MŠ sa zvýšia aj podielové dane. Starosta poznamenal, že z vytvorením novej triedy sa musia vytvoriť aj tri nové pracovné miesta, 2 učiteľky a jedna kuchárka. Poslankyňa Nemcová sa spýtala, či prijímame aj deti s obce Veľký Lapáš, keď na Veľkom Lapáši je základná škola a spýtala sa či je možné uvažovať so spolufinancovaním z obce Veľký Lapáš. Starosta uviedol, že tohto roku všetky prijaté deti boli z Malého Lapáša. S nedostatočnou kapacitou je aj MŠ Veľký Lapáš aj oni si podávajú žiadosť v tejto istej výzve, podobne aj obec Golianovo. Rovnako je tam snáď každá obec na Slovensku a preto alokácia 12,7 milióna eur je veľmi nízka, to je len zopár škôlok. Starosta uviedol, že suma, ktorá je v rozpočte je tabuľková, skutočná suma bude určená na základe verejného obstarávania a mala by byť nižšia. Nevieme odhadnúť cenu materiálov v budúcom roku.

Ďalšie pripomienky neboli, starosta dal hlasovať o uznesení.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje
 • predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Rozšírenie kapacity Materskej školy v Obci Malý Lapáš realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2021-67 - na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;
 • zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
 • zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 28 707,54 EUR;
 • zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce v predpokladanej výške 191 490,88 EUR.

 

Za: 7 poslancov Proti: 0 poslancov  Zdržal sa: 0 poslancov  Neprítomní: 0 poslancov

 • Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš o spôsobe oplocovania pozemkov

Starosta uviedol, že dôvodom pre toto VZN je skutočnosť, že ak si občan dá žiadosť o drobnú stavbu, je na subjektívnom posúdení starostu, či sa jedná o drobnú stavbu alebo je to už stavba, ktorá vyžaduje stavebné povolenie. Nariadením by boli jasné pravidlá, kedy sa jedná o drobnú stavbu a kedy už o stavbu so stavebným povolením. Pri drobnej stavbe nemajú susedia možnosť podať námietku a nesúhlasiť so stavbou. Obec má rozpracovaný územný plán a v ňom musí rešpektovať záväzné stanoviská okresného úradu, odboru životného prostredia, ktorými sa požaduje napríklad maximálna výška oplotenia, zelené oplotenie, zabránenie negatívnym vplyvom na životné prostredie. Nariadenie má vyplniť medzeru do schválenia územného plánu a jeho záväznej časti. Starosta uviedol, že od vyvesenia návrhu VZN neprišla na obecný úrad žiadna pripomienka k návrhu.

Poslankyňa Nemcová sa spýtala starostu, aby povedal, ktorý zákonný predpis určuje maximálnu výšku oplotenia a vyjadrila nesúhlas, aby VZN určovalo majiteľom nehnuteľností, aký si môžu postaviť plot s tým, že sa zabraňuje ich vlastníckemu právu a spýtala sa, aké podrobnosti o plote majú ľudia v stavenom povolení. Starosta uviedol, že v stavebných povoleniach majú ľudia napísane, že plot tvoria oceľové stĺpy a pletivo. Poslankyňa Nemcová uviedla presvedčenie, že dané VZN je v rozpore so zákonom. Starosta sa spýtal na názov zákona, s ktorým je VZN v rozpore. Poslankyňa Nemcová uviedla, že so stavebným zákonom a vyhláškou, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Ďalej uviedla, že okrem bránenia vo vlastníckom práve, majitelia si musia chrániť majetok pred zlodejmi plotom ako podmienky poisťovní a spýtala sa, či obec berie na seba zodpovednosť, že si neurobia plot o ktorom hovorí stavebný zákon a niekto im niečo ukradne a zopakovala, že VZN nie je v súlade so zákonom.

Starosta uviedol, že všeobecne záväzný predpis, ktorým sa vykonáva stavebný zákon je vyhláška 532/2002. Poslankyňa Nemcová sa spýtala, či je vyhláška viac ako zákon. Starosta znova uviedol, že vyhláška je vykonávací predpis zákona. V stavebnom zákone ja uvedené, že ministerstvo vydá všeobecne záväzný predpis a tým je vyhláška ministerstva. Poslankyňa Nemcová uviedla, že o oplocovaní hovorí paragraf 12 vyhlášky, pozemok zastavaný stavbou musí byť oplotený, ak stavba môže pôsobiť nepriaznivo na životné prostredie, treba zamedziť voľný pohyb osôb alebo zvierat, stavbu treba chrániť pred okolitými vplyvmi, stavbu treba chrániť pred vstupom neoprávnenej osoby. Následne starosta vyzval poslankyňu Nemcovú aby pokračovala ďalej a uviedla ako má oplotenie vyzerať. Poslankyňa Nemcová doplnila, že oplotenie nesmie svojím rozsahom, tvarom a použitým materiálom narušiť charakter stavby na oplocovanom pozemku a v jeho okolí, a že to ako má vyzerať hovorí stavebný zákon. Starosta oponoval, že stavebný zákon nehovorí nič o oplotení, s čím poslankyňa Nemcová nesúhlasila a tvrdí, že stavebný zákon to hovorí, a že nie je s týmto VZN stotožnená, lebo si myslí, že je v rozpore so zákonom, a že tým obmedzujeme vlastnícke práva.

Starosta sa spýtal, že či ak je vo vyhláške napísané, že oplotenie svojím rozsahom, tvarom a použitým materiálom nesmie narušiť charakter stavby na oplocovanom pozemku a v jeho okolí, či je v poriadku postaviť 2 metre vysokú plnú betónovú stenu, ktorá zamedzuje prúdeniu vzduchu a produkuje sálavé teplo. Po schválení záväznej časti územného plánu, kde sú regulatívy aj pre oplotenia, bude musieť stavebný úrad tieto vyžadovať.

Poslankyňa Nemcová uviedla, že to má byť posudzované odborom životného prostredia počas stavebného povolenia, na čo sa starosta spýtal, či má ísť každý plot stavebným povolením a bude žiadať stanovisko životného prostredia. Starosta uviedol, že nemá problém s tým, keď VZN nebude, ani s tým, že všetky ploty pôjdu stavebným povolení a ľudia si budú musieť vypracovávať projektové dokumentácie, vyjadrovačky, stavebný dozor atď.

Poslankyňa Ballová sa spýtala, či tým problémom je, aby si ľudia nezastavali pozemky dvojmetrovými plnými betónovými plotmi po celom obvode pozemku. Poslankyňa Nemcová uviedla, že plný plot napríklad nemôže byť v rozpore s cestným zákonom, nesmie brániť výhľadu do križovatky, na čo sa poslankyňa Ballová spýtala, kde sa bije to, že zákon to určuje a my sme to ako obec nemali vo VZN a vidíme, že čo sa v obci stalo, že máme tu ploty postavené zarovno strechy. Poslankyňa Nemcová uviedla, že k tomu sa malo vyjadriť životné prostredie. Starosta uviedol, že to sa môže vyjadriť len pri stavebnom povolení a nie pri drobnej stavbe na čo reagovala poslankyňa Ballová, že toto je dôvod, prečo to starosta chce dať do VZN. Poslankyňa Nemcová povedala, že chce vedieť na základe akého právneho predpisu. Poslanec Blaško povedal, že treba začať od začiatku a povedať si, čo je drobná stavba. Poslankyňa Nemcová povedala, že pri sebe nemá stavebný zákon na čo starosta povedal, že v stavebnom zákone nie sú definované žiadne pojmy a tie sú uvedené len vo vykonávacích vyhláškach.

Poslankyňa Filipčíková sa spýtala, či je možné tento bod rokovania vynechať a rozobrať si to neskôr. Starosta uviedol, že ak sa toto VZN nechváli, svet sa nezrúti ale musí vedieť, či teraz pôjdu ploty stavebnými povoleniami a bude sa vyžadovať stanovisko okresného úradu odboru životného prostredia, či stavba plotu nenarúša životné prostredia, stanovisko krajského dopravného inšpektorátu, či nezasahuje do rozhľadových trojuholníkov križovatky  alebo ako reagovať na žiadosti o drobné stavby plotov. Už tu máme veľa plotov, ktoré napríklad bránia rozhľadu, na čo sa spýtala poslankyňa Nemcová ako je to možné. Poslanec Blaško reagoval, že treba sa pozrieť na to, kedy to bolo povolené. Poslankyňa Nemcová uviedla, že každý plot je špecifický a treba sa rozprávať s majiteľmi a že to nemôžeme spraviť na základe nezákonného VZN, že si treba sadnúť a prediskutovať to. Na to reagoval starosta, prečo poslankyňa neprišla skôr, návrh bol zverejnený 16. júla, už to mohlo byť prediskutované, upravené alebo stiahnuté. Poslankyňa Nemcová navrhla, že ho presunieme na ďalšie zasadnutie.

Poslanec Blaško požiadal o hľadania zákonného riešenia a to, čo je uvedené vo VZN je z toho dôvodu, aby tie ulice nejako vyzerali, pretože prechádzať ulicou, kde sú po oboch stranách dvojmetrové plné múry je katastrofa, pôsobí to frustrujúco, sála to teplo. Treba nájsť riešenie ako ľudí smerovať k tomu, aby to nejako vyzeralo. Poslankyňa Ballová uviedla, že je za to, aby sa určila výška plotu, aj keď sa to mnohým ľudom nebude páčiť, nikdy to tak nebolo, že si ľudia zamurovali celý pozemok. Je za to, aby sa našlo riešenie aby ta dedina normálne vyzerala. Starosta uviedol, že regulatív bude v novom územnom pláne a ten bude záväzný. Starosta uviedol tiež príklad, že sme si museli nájsť pravidlo, kedy sa jedná o oplotenie a kedy sa jedná už o oporný múr. Dnes ide stavebným povolením také oplotenie, ktoré má spodnú zasypanú časť nad jeden meter, vtedy sa jedná o oporný múr. Nikde nie je napísané čo je oporný múr, len sa nám stáva, že oporné múry postavené ako drobné stavby, bez projektu a statiky a teraz sa nakláňajú a hrozí spadnutie. Toto VZN malo byť o tom istom, čo ak si niekto postaví trojmetrovú alebo štvormetrovú stenu a tá na niekoho spadne, čo potom? Lebo sme si nikde nepovedali, aká je maximálna výška? Na to reagovala poslankyňa Nemcová, že nikto si nedá štvormetrový plot. Starosta reagoval, že také ploty tu už existujú. Poslanec Blaško uviedol, že sa nemôžeme spoľahnúť na to, že ľudia si taký plot nepostavia. Starosta sa musí rozhodnúť pri každej drobnej stavbe, že či stačí aby na drobnú stavbu dohliadla kvalifikovaná osoba alebo toto je už stavba, kde treba statika, projekt a stavebný dozor. Starosta navrhol, že tento bod programu stiahne z rokovania a problematiku plotov nechá na územný plán. Poslanec Blaško uviedol, že teraz sa kopia žiadosti o plné ploty. Starosta ukázal poslancom aktuálne žiadosti dvoch plných múrov, jednej trojmetrovej steny. Poslanec Blaško sa spýtal, ako teda rozhodnúť, že ktorá výška je už na stavebné povolenie. Poslanec Macai uviedol, že ak si niekto chce postaviť vyšší múr ako 2 metre a pôjde to stavebným povolením, tak či  to znamená, že ho môže dostať alebo či to znamená, že aj tak ho nedostane, lebo je určená maximálna výška. Poslanci sa zhodli, že by ho nedostal.

Starosta vyzval poslancov, aby navrhli riešenie ako zaregulovať oplotenia, ak to teda nie je možné cez toto VZN, pretože 100% právny základ bude len územný plán. Poslanec Blaško uviedol príklad plného oplotenia výšky 1,80, ktorú vidí sused no zo strany vlastníka sa úpravou terénu zavezie zeminou a je z toho zrazu oporný múr, ktorý drží svah a predstavuje potencionálne riziko.

Starosta uviedol, že väčšina oplotení sú nízke múriky, so stĺpmi a výplňami, 3D pletivá medzi pozemkami, zelené steny.  Poslankyňa Filipčíková sa spýtala, či ak obec súhlasí s drobnou stavbou, či sa to potom chodí aj kontrolovať, či je to postavené tak ako malo. Starosta uviedol, že drobné stavby sa nekoladujú a napadnúť to môže napríklad sused. Poslanec Blaško uviedol, že ak sa ako drobná stavba postavilo niečo iné, tak je tam možné začať konanie – štátny stavebný dohľad.

Poslanec Macai sa spýtal, že ak by sme toto VZN schválili a následne by sa schválil územný plán inak, čo potom. Starosta uviedol, že toto malo byť len na prechodné obdobie, avšak ak sú pochybnosti o zákonnosti VZN, tak ho ani schvaľovať nebudeme. Následne starosta stiahol tento bod z rokovania obecného zastupiteľstva.  Vypustením bodu programu sa zmení číslovanie VZN.

 • Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Malý Lapáš

Novela školského zákona priniesla obciam povinnosť určiť spádovú materskú školu, z tých ktorých je zriaďovateľom. Má to súvis s povinnou predškolskou dochádzkou a určením, ktoré ulica patria do ktorej materskej školy. Keďže máme len jednu materskú školu, tá je zároveň aj spádovou pre obyvateľov obce.

Poslankyňa Filipčíková sa spýtala na situáciu, keď rodič ide po materskej a rodičovskej dovolenke naspäť do práce v marci, a my sme dieťa do MŠ neprijali. Starosta uviedol, že je to v kompetencii riaditeľky MŠ. Systém je taký, že žiadosti sa prijímajú priebežne a detí sa prijímajú tak, aby začali v septembri. Počas roka sa môžu prijať deti len ak je voľná kapacita, čo u nás nie je. Sem tam sa môže stať, že sa miesto uvoľní (ľudia sa odsťahujú, nastanú zdravotné problémy a pod.) a vtedy by to šlo.

Poslankyňa Nemcová upozornila na chybu v písaní v hlavičke návrhu VZN, kde je uvedený nesprávny zákon. Starosta poďakoval za upozornenie, chyba bude vo finálnom VZN opravená.

Ďalšie pripomienky neboli, starosta dal hlasovať o uznesení.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • prijíma

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 04/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Malý Lapáš

Za: 7 poslancov Proti: 0 poslancov  Zdržal sa: 0 poslancov  Neprítomní: 0 poslancov

 • Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

Od júla je povinnosť obce riešiť biologicky rozložiteľný komunálny odpad a kuchynský odpad a prijať k tomu VZN. Poslankyňa Nemcová sa spýtala, či by nebolo lepšie prijať dodatok k už existujúcemu VZN č. 04/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Starosta uviedol, že metodický pokyn bol prijať nové VZN. Vo všeobecnosti je na uvážení, či VZN dodatkovať alebo robiť nové. Starosta je názoru, že pre ľudí je čitateľnejšie nové VZN ako dodatky. Poslankyňa Nemcová má názor opačný.

Obec zbiera zelený odpad na zbernom dvore a mobilným zberom, zbierame oleje z domácností v nádobách na zbernom dvore. Nová povinnosť zbierať aj zvyšky z kuchyne podobne ako sa zbierajú čierne nádoby by pre obec Malý Lapáš predstavovala zvýšenie nákladov od 120 tisíc eur do 150 tisíc eur ročne. Tento odpad sa má ukladať do malých nádob, ktoré majú ľudia doma a zberová spoločnosť ich musí od domu zbierať (donášková vzdialenosť je 0 metrov) v zime každé 2 týždne, v lete každý týždeň. Náklady na zber odpadu je obec povinná preniesť na svojich občanov, čiže zavedením tohto zberu by sa muselo zvýšiť smetné zo súčasných 27 eur na osobu na približne 150 eur na osobu. Štvorčlenná domácnosť by tak miesto 108 eur ročne, platila smetné 600 eur ročne.

Obec si preto uplatňuje výnimku na zavedenie tohto zberu a to tým, že 100 % domácností bude svoj odpad kompostovať. Aby sme toto percento dosiahli, zabezpečila obec zo svojho rozpočtu kompostér s objemom 630 litrov do každej domácnosti. Náklady na kompostéry boli necelých 16 tisíc eur, pričom cela jedného kompostéra bola približne 35 eur, jeho hodnota v maloobchodných predajniach je okolo 50 eur. Každá domácnosť dostane prvý kompostér bezplatne. Situácia na trhu s kompostérmi je na tom rovnako ak v stavebníctve, chýbajú  zdrojové suroviny a ceny rastú extrémne. Občania, ktorý kompostér od obce nechcú musia podpísať čestné vyhlásenie, že si kompostujú vo vlastnom kompostéry.

Poslankyňa Filipčíková uviedla, že kompostéry by sa mohli roznášať traktorom. Ďalšie pripomienky neboli, starosta dal hlasovať o uznesení.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • prijíma

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 05/2021 o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom.

Za: 7 poslancov Proti: 0 poslancov  Zdržal sa: 0 poslancov  Neprítomní: 0 poslancov

 • Rôzne

Starosta informoval poslancov o tom, že obec má schválené preloženie rozvodnej skrine oproti ČOV od Západoslovenskej distribučnej, a.s. spolu s odhadovanou cenou vo výške cca 5 tisíc eur. Teraz si musíme dať vypracovať projektovú dokumentáciu a tú dať schváliť ZSDIS. Dôvod na prekládku je rozšírenie cesty smerom na Kollárovú ulicu a súčasná skriňa by bola v strede cesty.

Starosta informoval poslancov o tom, že obec dostala po takmer štyroch mesiacoch odpoveď od Tatrabanky k existencii vinkulovaných prostriedkov zo stavby cesty na Hlavnej ulici. Záväzok stále existuje, bez súhlasu vlastníka účtu nie je možné s vinkulovanými prostriedkami narábať. Cesta je ešte v záruke, no na niektorých miestach sa prepadáva a je popraskaná. Starosta vyzval poslancov aby spísali zoznam nedostatkov a pripravili reklamáciu.

Starosta informoval poslancov o tom, že počas leta sa naviezol recyklovaný asfalt na Zoborskú, Tribečskú, Jaseňovú, Slnečnú ulicu a na ulicu Pod vinohradmi, následne sa uvalcoval. Znížila sa tak prašnosť na týchto uliciach a čiastočne zvýšil komfort bývania. Materiál vo výške cca 12 tisíc eur bol financovaný z prostriedkov obce, stroje a dopravu v podobnej výške uhradili miestny developeri.

Poslankyňa Ballová sa spýtala na obrubníky, o ktorých sme sa v minulosti na týchto cestách bavili. Poslanec Kostoláni poznamenal, že nevidí problém pri svahovitých cestách. Problém je tam, kde sú rovné cesty. Poslankyňa Ballová sa spýtala, že ak sa budú v budúcnosti dávať obrubníky, ako dopadnú tieto cesty. Starosta uviedol, že na tých cestách, ktoré sme spravili, nebolo vo finančných možnostiach obce osadiť obrubníky. Rozdiel oproti minulému roku bol v tom, že teraz sme dopredu vedeli, koľko máme k dispozícii materiálu a mohli sme si dovoliť aj hrubšiu vrstvu. Pri prácach sa tiež prekryli vodovodné uzávery, ktoré budeme postupne dvíhať a asfaltovať. Poslankyňa Ballová poznamenala, že sme sa bavili o priepusti na križovatke Slnečná, Športová. Poslanec Moravčík poznamenal, že by tam nebol taký problém s vodou, keby nie sú zvedené strešné zvody na cestu. Starosta sa pri tejto príležitosti spýtal poslancov, ako sú na tom s kontrolou zvodov, ktoré si poslanci naplánovali na tento rok. Poslankyňa Ballová uviedla, že po ukladaní optiky, firma ktorá to realizovala v mnohých prípadoch po obnove priekop zatarasili odvodňovacie rúry. Starosta uviedol, že pred odovzdaním stavby Telekomu, musia byť všetky priestranstvá dané do pôvodného stavu.

Starosta ďalej uviedol, že na obnovu Domu smútku bolo zatiaľ vynaložených 8 400 eur. Poslankyňa Filipčíková sa spýtala, ako bude vyzerať priestor pred schodmi či bude dopojený chodník smerom ku kostolu. Starosta uviedol, že tento priestor bude vybetónovaný a  chodník bude dopojený. Zostáva už len namontovať zvody, zábradlie a dokončiť schody. Strecha je v poriadku, nezateká aj keď niektoré škridly sú poposúvané.

Poslankyňa Filipčíková sa spýtala, či chodník Na priehon bude zarovno cesty alebo vyvýšený. Starosta odpovedal, že bude vyvýšený. Starosta ďalej uviedol, že firma, ktorá vyhrala verejné obstarávanie naťahovala podpis zmluvy, neustále sa odkazovala na technické problémy a preto posúvala začiatok prác až nakoniec prišli, rozložili dopravné značenie a vybrali zopár obrubníkov. Následne požadovali čiastočnú úhrady, na čo obec nepristúpila, keďže úhrada mala byť až po odovzdaní ukončeného diela. Následne sa firma už viac neukázala. Momentálne obec zaslala firme Elite Buildings, s.r.o. z Kysuckého Nového Mesta odstúpenie od zmluvy za porušenie zmluvných podmienok. Stratili sme tak cenný čas a stavba už mohla byť hotová.

Poslanec Kostoláni sa spýtal na vjazd na Zoborskú ulicu, či sa bude realizovať. Starosta uviedol, že sa zrealizuje oprava existujúceho vjazdu.

Starosta ďalej uviedol, že zo strany obce je podpísaná zmluva o prevádzkovaní vodovodu na Oravskej ulici a čakáme na predstavenstvo vodární.

Starosta ďalej uviedol, že obec rieši problém s vlhnutím priestorov v budove bývalých potravín, časť múru sa odkopala a prebiehajú práce na izolovaní základov.

Poslankyňa Nemcová odcitovala časť zo záväznej časti Doplnkov č. 4 územného plánu, kde je uvedené dobudovanie minimálne jednosmerných chodníkov, čo však nie je zrealizované a zvlášť upozornila na Nitriansku a Pohranickú ulicu, ktorá je veľmi nebezpečná a požiadala starostu, či sa s tým nedá niečo urobiť. Starosta zopakoval celú históriu s chodníkom, tabuľa so začiatkom obce bola voľakedy Na priehoni, neskôr bola presunutá tam kde dnes začína Palárikova ulica a pred pár rokmi ju aktivisti presunuli na miesto kde je dnes. Tento presun však nebol legálny a defacto v tomto úseku naďalej platila rýchlosť 90 km/h a navyše mimo obec sa chodník vybudovať nedá. Už minulému vedeniu obce bol presun tejto značky zamietnutý zo strany dopravného inšpektorátu. Nové vedenie obce hneď po nástupe na začiatku roka 2019 dalo zamerať Nitriansku a Pohranickú ulicu a vypracovať projektovú dokumentáciu na presun dopravnej značky. Následne sme požiadali okresný úrad o určenie dopravného značenia a čo bolo zasa zo strany dopravného inšpektorátu zamietnuté. Na následnom pracovnom rokovaní zvolanom starostom sa zúčastnili zástupcovia z okresného úradu s dopravným inšpektorátom, sa obec dohodla, že je potrebné najskôr zlegalizovať križovatku Bernolákova – Nitrianska a až potom bude možné značku presunúť. Obec dala preto geodeticky zamerať Bernolákovu ulicu a vypracovať projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie. Náklady na tieto činnosti neboli zanedbateľné. Obec na začiatku roka 2020 požiadala okresný úrad o určenie dopravného značenia a povolenie križovatky so štátnou cestou o čom sa nerozhodlo ani po pár mesiacoch. V apríli 2020 vyšla novela cestného zákona, ktorá zmenila číslovanie dopravných značiek a polícia si vyžiadal zmenu projektovej dokumentácie tak aby bola v súlade s novým zákonom. Obec dala dokumentáciu prepracovať a až pred Vianocami 2020 získala obec kladné stanovisko s presunom dopravnej značky začiatok obce v smere od Veľkého Lapáša a zamietavé stanovisko v smere od Pohraníc. V tomto roku sme vykonali verejné obstarávanie pre vypracovanie projektovej dokumentácie na chodník, firmy však cenu určili bez obhliadky miesta a vzhľadom na to, že suma 6 000 eur bola privysoká, obec obstarávanie zrušila. Druhý problém je, že táto štátna cesta je v úseku Nitrianskej ulice postavená na inom mieste ako je na katastrálnej mape a defacto prechádza ľudom cez obývačku, resp. ľudia majú predzáhradky na ceste, čo je však pozostatok z minulosti, kedy sa tieto obecné pozemky predávali bez toho aby sa vyhradil koridor pre chodníky a zelené pásy a vysporiadala sa cesta. Tiež sa tu nachádzajú parcely, pri ktorých je súdny zákaz nakladať s nehnuteľnosťou. Momentálna prax Slovenského pozemkového fondu pri prevode vlastníctva pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky alebo pri súhlase so stavbou vyžaduje dodať textovú a grafickú časť územného plánu s vyznačenými verejno-prospešnými stavbami, avšak náš súčasný územný plán takú grafickú časť nemá. Aj to je jeden z dôvodov, prečo robíme nový územný plán. Momentálne sme vo fáze, keď je potrebné urobiť výškopis celej cesty, na základe ktorého bude možné zrealizovať projektovú dokumentáciu.

Ďalej sa poslankyňa Nemcová spýtala na riešenie problému s obojstranným parkovaním vozidiel na cestách, ktoré sú tak ťažko prejazdné a uviedla, že obec sa môže odvolávať na cestný zákon, ktorý zakazuje státie ak nezostane 3 m pre každý jazdný pruh. Cesty si zmerala a ich šírka je menej ako 6 metrov. Uviedla tiež, že na cestách nie je stredová čiara. Starosta uviedol, že vodorovné značenia nie je povinné a zákon platí aj keď čiara absentuje. Priestupky za porušenie cestného zákona je oprávnená riešiť štátna polícia, stačí ich zavolať. Starosta tiež uviedol, že od 1. mája môže aj obec udeliť pokutu za porušenie zákazu zastavenia a zákazu státia cez objektívnu zodpovednosť, avšak iba na tých miestach, kde zákaz vyplýva z dopravnej značky. Ak značka absentuje a zákaz vyplýva zo zákona, kompetenciu má len obecná, mestská alebo štátna polícia. Všeobecné pravidla umiestňovania dopravných značiek hovoria o tom, že značka sa nedáva tam, kde zákaz platí zo zákona. Obec napriek tomu dá vypracovať projekt dopravného značenia a požiada o schválenie dopravný inšpektorát.

Poslankyňa Nemcová ďalej požiadala o zvolávanie obecného zastupiteľstva vo večerných hodinách, nie doobeda, pretože poslanci sú v pracovnom pomere a nie je možné si zobrať voľno a prísť na zasadnutie. Starosta uviedol, že zastupiteľstvá sú večer, doobeda bolo len jedno a tam bol dôvod ho spraviť ho v dopoludňajších hodinách, kvôli termínom na podávanie žiadostí. Starosta tiež uviedol, že ak by sme išli striktne podľa zákona, tak zamestnávateľ má povinnosť uvoľniť zamestnanca na zasadnutie zastupiteľstva, pričom obec platí náhradu mzdy.

Poslanec Kostoláni podotkol, že označenie začiatok a koniec obce na Hlavnej ulici je značne zničené. Starosta uviedol, že niektoré poškodené značky sa už vymenili a plánujeme aj túto. Predpokladali sme, že regionálna správa a údržba ciest vymení značku na Nitrianskej za novú a tú starú presunieme avšak zatiaľ sa tak nestalo. Ak nie, tak budeme musieť objednať novú.

 • Interpelácia poslancov

Poslanci nepodali žiadne interpelácie.

 • Diskusia poslancov

V diskusii nevystúpil žiadny poslanec, pripomienky uviedli v bode Rôzne.

Ďalšie otázky v diskusii neboli, starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.

V Malom Lapáši, dňa 26. 8. 2021

                                                                                                                          PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

                                                                                                                                      starosta obce