Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Prítomní:

PaedDr. Peter Švec Ph.D.- starosta obce, Ing. Marek Blaško, Ing. Marek Kostoláni, Martin Moravčík, Ing. Dušan Macai

Neprítomní:

Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Mgr. Jana Nemcová

Program

 • Otvorenie a schválenie programu
 • Určenie návrhovej a mandátnej komisie
 • Spolufinancovanie projektu vo výzve IROP-PO4-SC431-2021-65 - zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
 • Rôzne
 • Interpelácia poslancov
 • Diskusia poslancov
 • Otvorenie a schválenie programu

Na úvod starosta privítal prítomných, skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, otvoril 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva a dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia, tak ako bol zverejnený.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

program 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malý Lapáš dňa 27. 7. 2021.

Za: 4 poslancov Proti: 0 poslancov  Zdržal sa: 0 poslancov  Neprítomní: 3 poslancov

Starosta vyzval poslancov na doplnenie alebo zmenu programu. Nikto z poslancov nemal návrh na doplnenie alebo zmenu.

 • Určenie návrhovej a mandátnej komisie

Starosta vyzval poslancov na nominovanie členov návrhovej a mandátnej komisie. Za predsedu komisie bol navrhnutý poslanec Marek Kostoláni, Marek Blaško a Martin Moravčík.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

členov návrhovej a mandátnej komisie v zložení:

Predseda:                                  Ing. Marek Kostoláni

Člen:                                             Ing. Marek Blaško

Člen:                                             Martin Moravčík

Za: 4 poslancov Proti: 0 poslancov  Zdržal sa: 0 poslancov  Neprítomní: 3 poslancov

Predseda komisie Marek Kostoláni potvrdil, že OZ je uznášania schopné.

 • Spolufinancovanie projektu vo výzve IROP-PO4-SC431-2021-65 - zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Starosta obce predstavil projekt výstavby detského ihriska na Zoborskej ulici. Projekt nadväzuje na projekt Zelené obce, v rámci ktorého sa na parcele 127/2 vysadia stromy. Predpokladá výška nákladov na základe určenia PHZ na základe troch ponúk je 18 345,27 eur. Výška spolufinancovania je 5%, čo predstavuje 917,26 eur.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje
 • predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Budovanie zelenej infraštruktúry v Obci Malý Lapáš realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65 - zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;
 • zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
 • zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 917,26 eur ;
 • zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

Za: 4 poslancov Proti: 0 poslancov  Zdržal sa: 0 poslancov  Neprítomní: 3 poslancov

 • Interpelácia poslancov

Poslanci nepodali žiadne interpelácie.

 • Diskusia poslancov

V diskusii nevystúpil žiadny poslanec.

Ďalšie otázky v diskusii neboli, starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.

V Malom Lapáši, dňa 27. 7. 2021

                                                                                                                          PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

                                                                                                                                      starosta obce