Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Prítomní:

PaedDr. Peter Švec Ph.D.- starosta obce, Katarína Ballová, Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková,  Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Program

 • Otvorenie a schválenie programu
 • Určenie návrhovej a mandátnej komisie
 • Zadanie ÚPN obce Malý Lapáš
 • Dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
 • Rôzne
 • Interpelácia poslancov
 • Diskusia poslancov
 • Otvorenie zasadnutia a schválenie programu

Starosta obce p. PaedDr. Peter Švec Ph.D. privítal všetkých prítomných a otvoril 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši. Starosta skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné a dal hlasovať o návrhu programu, tak ako bol zverejnený.

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši schvaľuje program 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

 

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 1

 

Doplnenie programu

Starosta obce vyzval poslancov na doplnenie alebo zmenu programu. Žiadny z poslancov nenavrhol zmeny programu.

 • Určenie návrhovej a mandátnej komisie

Starosta vyzval poslancov na členstvo v komisii. Za člena sa prihlásil poslanec Macai a Blaško. Za predsedu poslankyňa Filipčíková.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje členov návrhovej a mandátnej komisie v zložení:  

Predseda:                               Drahoslava Filipčíková

Člen:                                       Ing. Dušan Macai

Člen:                                       Ing. Marek Blaško

 

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1

Následne požiadal starosta predsedu komisie o potvrdenie uznášania schopnosti. Poslankyňa Filipčíková potvrdila, že OZ je uznášaniaschopné s viac ako 3/5 väčšinou.

 • Zadanie ÚPN obce Malý Lapáš

Starosta obce informoval poslancov o ukončení verejného prerokovania zadania územného plánu, ktoré skončilo 26. 12. 2020. Pripomenul, že zadanie územného plánu je všeobecný dokument. Na základe zaslaných pripomienok, po ich vyhodnotení odborne spôsobilou osobou, ktorou je Ing. Čuboňová vypracoval spracovateľ Ing. Mizia čistopis zadania územného plánu. K zadaniu a procesu prerokovania a vyhodnotenia máme súhlasné stanovisko Okresného úradu. V diskusii ozrejmil poslanec Blaško poslancom proces územného plánovania. Poslankyňa Ballová sa spýtala na pripomienky úradov. Starosta ukázal a prečítal zoznam pripomienok fyzických osôb, inštitúcii a stanovisko okresného úradu k procesu. Poslanec Macai pripomenul, že zadanie nehovorí o konkrétnych parcelách ale je všeobecné a spýtal sa kedy sa budú riešiť konkrétnejšie. Starosta odpovedal, že to sa rieši až v Návrhu územného plánu. V tomto momente je v zadaní špecifikovaný rozvoj bývania no nehovorí sa konkrétne až na detail parciel. Zadanie musí byť dostatočne všeobecné aj v dobe o 20 rokov. Akékoľvek doplnky v budúcnosti musia byť v súlade so zadaním. Starosta tiež upozornil, že zadanie neobsahuje grafickú časť. Tú obsahuje až návrh zadania. Tam sa budú špecifikovať regulatívy, funkcie a pod. Podľa zmluvy musí byť návrh zadania spracovaný do 6 mesiacov od schválenia zadania. Poslanec Blaško zopakoval, že návrh bude predmetom väčšej diskusie. V návrhu si bude obec stanovovať regulatívy a tie budú platné od schválenia územného plánu. Starosta pripomenul, že snahou obce je aby bol územný plán schválený tento rok. Poslanec Macai sa spýtal na proces pripomienkovania. Starosta uviedol, že ak zamietneme pripomienku, musíme zavolať navrhovateľa na rokovanie a vysvetliť mu dôvody zamietnutia. Starosta uviedol, že detailne samotný proces bude predmetom pracovného stretnutia s poslancami, kde sa poslancom vysvetlí konkrétny postup obstarávania. Poslanci musia mať konkrétnu predstavu o rozvoji územia obce. Starosta pripomenul, že obec má možnosť získať dotáciu na spracovanie územného plánu z ministerstva dopravy. Dokumentácia pre podanie žiadosti je už nachystaná, zostáva už len schválenie zadania zastupiteľstvom. Ministerstvo preplatí 80% nákladov v danom roku. V roku 2021 obec vynaloží na ukončenie územného plánu 15 120 eur. Následne dal starosta hlasovať o uznesení.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš A. Prerokovalo „Zadanie územného plánu obce Malý Lapáš“ , B.        schvaľuje  zadanie doplnené v zmysle vyhodnotených pripomienok došlých k „Zadaniu UPN obce Malý Lapáš“, C.          Ukladá spracovateľovi  Územného plánu obce, NEUTRA – architektonický ateliér - Ing. arch. Peter Mizia, Farská č. 1, 949 01 Nitra spracovať „Návrh územného plánu obce Malý Lapáš“.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1

Starosta pripomenul, že do doby, kým nebude schválený územný plán, tu máme veľké územia, ktoré boli v pôvodnom územnom pláne určené na výstavbu, avšak teraz nevieme nič povedať o organizácii inžinierskych sietí, ciest tak aby nebola negatívne ovplyvnená už existujúca výstavba. Obec nemá momentálne veľa možností ako limitovať charakter výstavby v týchto veľkých lokalitách. Starosta vidí riešenie v stavebnej uzávere nad týmito lokalitami až do doby schválenia územného plánu. V diskusii vystúpili poslankyne Filipčíková a Ballová. Pýtali sa na ktoré lokality by uzávera bola. Starosta uviedol, že súčasťou návrhu na stavebnú uzáveru je mapový podklad, ktorý bude zverejnený. Poslankyňa Ballová súhlasila so zriadením uzávery. Kladne sa tejto myšlienke pripojil aj poslanec Macai, avšak obáva sa, že to negatívne ovplyvní ľudí, ktorí tam kúpili pozemky a teraz budú musieť čakať niekoľko rokov, ak by sa proces územného plánu naťahoval. Starosta sa však obáva nekoncepčnej výstavby. Poslanec Kostoláni tiež prejavil súhlas s uzáverou. Poslankyňa Filipčíková sa zamyslela nad dobou uzávery. Spýtala sa, či ju môžeme kedykoľvek zrušiť. Starosta odpovedal, že áno. Poslankyňa Ballová sa spýtala, či nie je možné ubrať z lokalít na výstavbu. Starosta oponoval, že základnou úlohou obcí je vytvárať podmienky na bývanie. Poslankyňa Ballová sa spýtala, kde je hranica, koľko sa ešte môže zastavať. Starosta uviedol, že Okresný úrad musí povoliť odobratie pôdneho fondu a nie je v záujme obce zastavať každú roľu. Lokality, ktoré už raz boli schválené na výstavbu chce obec na výstavbu ponechať. Poslanec Blaško pripomenul, že keď sme spúšťali nový územný plán, tak sme si povedali, že existujúce lokality ponecháme alebo im zmeníme funkciu a doriešime problémové časti. Poslankyňa Ballová sa obáva zopakovania situácie z prekročením kapacity ČOV ak sa zastavia veľa územia. Starosta uviedol, že ak sa znova naplní kapacita, tak obec nie je povinná pripojiť ďalších obyvateľov. Preto teraz už nikoho nepripájame. Starosta pripomenul, že v ďalšom programovom období budú vyčlenené peniaze aj na kanalizácie. Je možné, že tento región sa znova vráti k pôvodnému plánu veľkej čističky. Možno o niekoľko rokov sa naša čistička zruší a nahradí sa jedným výtlakom to inej čističky. To však teraz nevieme. V diskusia sa poslanec Macai spýtal na možnosť nevydať stavebné povolenie pokiaľ nebudú cesty. Starosta uviedol, že toto je zámer obce do budúcnosti, aby najskôr bola infraštruktúra. V minulosti ľudia čo vlastnili role odovzdali obci parcelu na cestu a následne si predávali svoje pozemky. Obci tak zostala orná pôda na ktorej má vybudovať inžinierske siete a cesty, čo predstavuje obrovský investičný dlh. Starosta uviedol, že stavebná uzávera je správnym konaním. Najskôr sa zverejňuje verejnou vyhláškou oznámenie a následne rozhodnutie. Tiež je doručovaná štátnym inštitúciám a správcom sietí. Dnes len schválime začatie tohto procesu. Poslanec Macai si overil, že sa to bude týkať tých lokalít, kde sa dnes nič nestavia a nie sú tam ani žiadne cesty. Starosta konkrétne uviedol, ktoré sú to lokality aby všetci poslanci vedeli, ktoré presne sú to lokality. Starosta pripomenul, že už sa niektorí investori ozvali a žiadny nemá problém počkať na územný plán. Poslanci navrhli aby sa uzávera spravila do konca roka, resp. do schválenia územného plánu. Starosta uviedol, že ju obec môže kedykoľvek zrušiť. Následne dal starosta hlasovať o návrhu uznesenia.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš A. Odporúča iniciovať konanie o vyhlásení stavebnej uzávery v časti spracovávaného územia, kde môže byť budúce využitie územia sťažené alebo znemožnené. Jedna sa o lokalitu na parcele č. E110 a lokalitu ohraničenú z východnej strany Inoveckou ulicou, zo severnej strany výstavbou na Kremnickej ulici, z južnej a západnej strany parcelou č. E110.

 

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1

 • Dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí

Starosta uviedol požiadavku pre podanie dotácie, ktorou je schválenie 20% spolufinancovania a to, že bude proces ukončený do troch rokov. Poslanci nemali k tomuto bodu pripomienky a starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš A. súhlasí a zaväzuje sa že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. B.      súhlasí  so spolufinancovaním najmenej vo výške 20% oprávnených nákladov na účel dotácie z vlastných zdrojov obce.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1

 • Rôzne

Starosta upozornil na problém s vypúšťaním dažďových vôd na cesty a pozemky vo vlastníctve obce. Obec už zaslala obyvateľom výzvy no väčšina to ignoruje. Jamy na Športovej ulici s vytvárajú v dôsledku enormného vyplavovania z domov nad cestou. Jamy boli už niekoľkokrát zaplátané. Poslankyňa Filipčíková uviedla, že nerozumie tomuto správaniu sa ľudí a uviedla svoj príklad, zvody zvedené do nádrže a má vodu na polievanie. Podobne ľudia vypúšťajú aj na Hlavnej ulici. Poslankyňa Ballova poznamenala, že Športová ulica nie je kvalitne spravená a mala byť spravená z riadneho asfaltu. Starosta uviedol, že prícestné priekopy slúžia primárne na odvádzanie vody z cesty, no historicky tam ľudia mali a stále majú zvedené zvody. Starosta sa spýtal poslancov na návrhy riešení. Poslankyňa Ballová uviedla, že už upozornila obyvateľa, aby si doriešil zvody ešte predtým, ako položí zámkovú dlažby. Obyvatelia sú však neochotní túto situáciu riešiť. Obec si dala naceniť právne služby na riešenie tohto problému, aby bolo možné po právnej stránke tento problém s obyvateľmi riešiť. Cena za právnu službu je pomerne vysoká, rádovo niekoľko tisíc. Výzvy obyvateľom nepomáhajú. Poslanec Macai sa spýtal, čo právne služby zahŕňajú. Starosta odpovedal, že analýza situácie a návrh riešení príprava listov, podaní a pod. Poslanec Macai navrhol zistiť ako je to v okolitých obciach a akým spôsobom sa s touto situáciou vysporiadali. Prípadne si právnu službu objednať spoločne a tým znížiť náklady. Starosta tento návrh akceptoval. Poslankyňa Ballová navrhla zopakovať postup, ktorý sa realizoval pri kontrole napojenia zvodov na kanalizáciu a teda aby starosta a poslanci spoločne spravili kontrolu, diskutovali s obyvateľmi a dali opatrenia na odstránenie. Starosta upozornil, že nie všetky priestupky môže riešiť obec, ale budeme ich postupovať na okresný úrad. Starosta uviedol, že niektorí obyvatelia vedome vystavujú ornú pôdu erózii tým, že na nej nerastie nič, čo spôsobuje, že pri každom daždi sa splavuje bahno na ulice. Tieto prípadu porušenia zákona bude obec riešiť v úzkej spolupráci s odborom životného prostredia. V ďalšej diskusii poslankyňa Ballová zopakovala, že Športová ulica je spravená nekvalitne. Starosta uviedol, že rovnakým spôsobom je spravená Bernolákova, Chalupkova, Hurbanova, Palárikova, Agátová, Kremnická, Štiavnická aj cesta do vinohradov a všade to je v poriadku, len na Športovej nie. Poslanec Blaško uviedol, že si nevieme vysvetliť, prečo tam voda tak stojí. Starosta uviedol, že cena, ktorú obec zaplatila za Športovú bola adekvátna. Sfrézovalo sa 10 cm a následne sa naviezlo 10 cm recyklátu v dĺžke takmer 500 m. Obec nebola schopná natiahnuť normálny asfalt a navyše existuje riziko, že kvôli vypúšťaniu vôd by to dopadlo rovnako, len možno o rok-dva neskôr. Po ukončení ukladania optiky musíme nájsť riešenia ako odviezť vodu z tejto cesty. Poslanec Blaško navrhol spraviť komisiu a hovoriť s ľuďmi kde je problém a priamo pri stretnutí navrhnúť riešenia. Poslanec Kostoláni navrhol spraviť priepust pod cestu na križovatke Športová – Slnečná ako sa rigol na Slnečnej.  

Poslankyňa Ballová sa spýtala či sa budú vymieňať nálepky na smetných nádobách. Niekto ma rok 2019, niekto 2020. Starosta uviedol, že pôvodná idea bola každý rok mať nové nálepky. Avšak prax ukázala, že nie je reálne aby smetiari kontrolovali rok na nálepke. Je postačujúce, či nálepka je alebo nie je.  Počas prvej vlny pandémie bolo zakázané vymáhanie aj exekúcie. Obec tohto toku odňala nálepku všetkým, ktorí nemali za rok 2020 zaplatené smeti a následne si bude smetné vymáhať. Poslankyňa Ballová uviedla, že smeti každý rok narastajú, EÚ tlačí na zvyšovanie smetného. Starosta uviedol, že kým mestá tento rok poplatky zvyšovali, naša obec zostala na tej istej úrovni výšky smetného.

Poslankyňa Filipčíková sa spýtala na zber kuchynského odpadu. Starosta uviedol, že odklad je do júna. Obec nechce stojiská v dedine, lebo sa obáva potkanov. Zber od domu jediný efektívny avšak je extrémne finančne náročný. Obec by musela zvýšiť poplatok na viac ako 100 eur na osobu. Riešenie sú kompostéry. Obec podala žiadosť na dotáciu a čaká na výsledok. Ďalší postup zvolí, keď bude vedieť, či dotáciu dostala alebo nie.

Poslankyňa Ballová sa spýtala, či obec stále uhrádza poplatok za p.Ballu, ktorý je v zariadení sociálnych služieb. Starosta odpovedal, že obec stále za p. Ballu platí.

Poslankyňa Filipčíková sa spýtala na stav materskej školy. Starosta odpovedal, že materská škola je v prevádzke pre deti rodičov kritickej infraštruktúry. Učiteľky sa striedajú dve každý týždeň, aby v prípade vzniku ochorenia bol chod zachovaný. Kuchárku sú po jednej a s deťmi sa nestretávajú. Ďalšia prevádzka bude podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.

Obec bude ďalší víkend testovať, keďže ľudia budú potrebovať certifikát. Obec zriadila vlastné mobilné odberové miesto, stala sa poskytovateľom zdravotnej starostlivost a zároveň spúšťa vlastný elektronický systém pre generovanie certifikátu, takže ľudia nebudú musieť čakať na výsledok, ale príde im do emailu. Certifikát si môže človek aj vytlačiť. Pre overenie platnosti je na certifikáte QR kód, ktorý smeruje na web obce, kde sa zobrazí či je certifikát platný alebo nie.

Poslanec Macai sa spýtal na refundovanie nákladov z testovania, nakoľko sa objavili správy, že za materiál dodaný zo štátnych hmotných rezerv majú obce zaplatiť obrovské sumy. Starosta uviedol, že je to pravda, ale keďže obec nežiadala o dodanie materiálu zo štátnych hmotných rezerv, ale bol jej materiál pridelený, obec tento materiál vráti a nebude tak zaň platiť. Refundovať si bude 5 eur za každého testovaného.

Následne starosta poslancom poďakoval za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.

V Malom Lapáši 2.2.2021                                                     PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

                                                                                              starosta obce