Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Prítomní:

PaedDr. Peter Švec Ph.D.- starosta obce, Katarína Ballová, Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková,  Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Program

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie
 3. Použitie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív
 4. Rozpočtové opatrenia
 5. Správa nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej závierky a výročnej správy k 31. 12. 2019 obce Malý Lapáš
 6. Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly dodržiavania zákonných postupov a povinností obce Malý Lapáš pri verejnom obstarávaní v roku 2019
 7. Správa o následnej finančnej kontrole došlých a vystavených faktúr v súlade s platnou legislatívou v obci Malý Lapáš za I. polrok 2020
 8. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 12/2020 o zákaze umiestnenia herní a kasín v katastrálnom území obce Malý Lapáš
 9. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 01/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malý Lapáš
 10. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 02/2021 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd na území obce
 11. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 03/2021 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa
 12. Rozpočet obce Malý Lapáš na roky 2021, 2022 a 2023 (stanovisko hlavného kontrolóra)
 13. Dotácie z rozpočtu obce Malý Lapáš (správa finančnej komisie)
 14. Definovanie regulatívov pre funkčné využitie územia v nadväznosti na pripravovaný územný plán
 15. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2021
 16. Memorandum o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie Strategicko-plánovacieho regiónu „Nitra“
 17. Memorandum o spolupráci na príprave a implementácii Udržateľného mestského rozvoja „Nitra“
 18. Rôzne
 19. Interpelácia poslancov
 20. Diskusia poslancov
 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu

Starosta obce p. PaedDr. Peter Švec Ph.D. privítal všetkých prítomných a otvoril 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši. Starosta konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné a dal hlasovať o návrhu programu, tak ako bol zverejnený.

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši schvaľuje program 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

Za: 5 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 2

Doplnenie programu

Starosta obce vyzval poslancov na doplnenie alebo zmenu programu. Žiadny z poslancov nenavrhol zmeny programu.

 1. Určenie návrhovej a mandátnej komisie

V bode 2 sa k rokovaniu pripojil poslanec Ing. Dušan Macai. Poslanec Blaško navrhol za predsedu komisie poslanca Macaia. Následne starosta vyzval ďalších poslancov o členstvo v komisii. Záujem prejavila poslankyňa Filipčíková a poslanec Kostoláni.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje členov návrhovej a mandátnej komisie v zložení:  

Predseda:                               Ing. Dušan Macai

Člen:                                       Drahoslava Filipčíková

Člen:                                       Ing. Marek Kostoláni 

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1

Následne požiadal starosta predsedu komisie o potvrdenie uznášaniaschopnosti. Poslanec Macai potvrdil, že OZ je uznášaniaschopné s viac ako 3/5 väčšinou.

 1. Použitie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív

Starosta oboznámil poslancov s uzatvorenou zmluvou o finančnej výpomoci, ktorá je zverejnená na webe obce. Obec má financie v sume 22 777 eur už na účte. Jedná sa o návratnú pôžičku, ktorá sa začne splácať až v roku 2024 v štyroch ročných splátkach. Je možné, že sa v budúcnosti táto pôžička zmení na nenávratnú, no zatiaľ sú to len dohady a prípadná zmena závisí od rozhodnutia vlády SR.  Poslanec Kostoláni sa spýtal, ako sa vypočítala suma 22 777. Starosta reagoval, že Ministerstvo financií SR zverejnilo zoznam obcí a ministerstvo vypočítalo výpadok podielových daní pre jednotlivé obce počas prvej vlny pandémie. Starosta predniesol poslancom komunikáciu s bankárom z Prima banky a tiež zoznam aktuálnych úverov spolu so splátkovými kalendármi. Ak by sa vyplatili oba staré úvery (prístavba materskej školy 7 810,- EUR  a kúpa predajne potravín 14 616,-  EUR), na jednej strane by bola obec bez úverov, na strane druhej by sme kvôli pokute za predčasné splatenie úver preplatili. Momentálne sa už spláca len istina, úroky sú už v podstate zaplatené. Doba splácania je do roku 2022 a roku 2024. Starosta navrhoval zbaviť sa oboch úverov aj za cenu, že sa preplatia. Obec má okrem toho municipálny úver vo výške 150 000,- EUR, kde sa platí 0,6% z nečerpanej sumy a 1,0% z čerpanej sumy, pričom čerpanie nie je viazané na konkrétny účel a môže byť použité aj na bežné výdavky, čo je vhodné najmä počas koronakrízy. Starosta uviedol, že obec nemá vytvorené finančné rezervy a znova pripomenul, že toto volebné obdobie obec začala hospodáriť s mínusom takmer 30 tisíc eur, čo boli dlhodobo nevyplatené faktúry dodávateľom. Poslanec Macai uviedol, že on s návrhom na splatenie dvoch starých úverov nesúhlasí, z dôvodu, že sa to z ekonomického hľadiska neoplatí, pretože už sú zaplatené úroky. Zároveň navrhol použiť prijaté bezúročné peniaze na konkrétny účel, aby sa niečo vybudovalo, čo v obci bude aj vidieť, napríklad rekonštrukcia prečerpávacej stanice pri úrade. Poslanec Macai uviedol, že peniaze z MFSR sú lacné a tiež dosplácanie úverov je lacné, keďže tam zostala už len istina. V diskusii vystúpil aj poslanec Kostoláni, ktorý sa zaujímal o to, ako vychádzajú mesačné výdavky obce. Starosta uviedol, že je to oproti príjmovej položke tesné. Poslanec Macai viacerými argumentami poukázal na nevhodnosť splatenia úverov, na  ktorých sa už neplatia úroky. Z financií ušetrených na mesačných splátkach citeľne žiadnu investíciu nezrealizujeme. Poslankyňa Ballová sa s týmto názorom tiež stotožnila. Starosta pripomenul, že suma 22 777 sa musí použiť do konca roka na preplatenie už zrealizovaných samosprávnych výkonov. Poslanci sa nakoniec dohodli, že sa vykoná čiastočné splatenie municipálneho úveru, čím sa na jednej strane splnia podmienky zmluvy a na druhej strane sa tieto financie odložia na budúcu investíciu do prečerpávacej stanice.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje použitie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív v sume 22 777 EUR na čiastkové splatenie municipálneho úveru – Univerzál - Zmluva o úvere č. 57/006/19.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1

 1. Rozpočtové opatrenia

Starosta uviedol bod programu s tým, že materiál mali poslanci aj verejnosť k dispozícii a  vyzval poslancov na diskusiu, zároveň sa ospravedlnil, že tento materiál zabudol poslancovm vytlačiť. Jednotlivé položky boli preto zobrazené na plátne a jednotlivé položky zmien boli podrobne vysvetlené. Starosta uviedol, že máme veľa nezaplatených daní a poplatkov, pričom aktuálne už boli poslané výzvy listom aj rozhlasom. Počas obdobia pandémie, nebolo možné vymáhať nedoplatky. Obec bude vymáhať nedoplatky za rok 2020 a staršie počnúc rokom 2021.  Poslanec Macai sa spýtal na navyšovanú položku všeobecné služby (kosenie, orezy). Starosta odpovedal, že bolo potrebné orezať nálety popri Zoborskej ulici a na konci Slnečnej ulice z dôvodu, že na tieto ulice odmietli chodiť smetiarske autá, nakoľko im prevísajúce haluze poškodzovali autá. Poslanec Macai sa spýtal, či by na kosenie nebolo lepšie mať zamestnanca. Starosta reagoval, že takto je to pre obec výhodné, nakoľko nie je potrebné materiálno-technické zabezpečenie, povinnosti voči zamestnancom, pracovná náplň v zimnom období. Poslanec Macai sa spýtal, či predsa len by taký zamestnanec nemal náplň, keďže už sa zakúpil aj traktor. Starosta uviedol, že momentálne má obec dvoch dohodárov, ktorých zatiaľ vieme využiť. Starosta znova zopakoval, že dodávateľské kosenie je výhodnejšie a poukázal na skúsenosti z okolitých obcí. V prípade, že by jeden človek kosil celú dedinu, v podstate by v sezóne robil len túto činnosť. Momentálne je finančne výhodnejšie riešiť kosenie dodávateľsky. Poslanec Kostoláni sa spýtal na položku špeciálne služby. Starosta odpovedal, že položka predstavuje stavebný úrad, GDRP, bezpečnostného technika, audítora, verejné osvetlenie. Poslankyňa Ballová sa spýtala na položku poplatky a odvody. Starosta uviedol, že sú to rôzne poplatky, ktoré platí obec, napríklad vklad na kataster, bankové poplatky. Poslanec Kostoláni sa spýtal na vyčlenenie položky Platy, daňové odvody pre MŠ. Starosta uviedol, že je to z dôvodu refundácie odvodov za prvú vlnu pandémie.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 07/2020.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1

 1. Správa nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej závierky a výročnej správy k 31. 12. 2019 obce Malý Lapáš

Starosta prečítal základné časti správy nezávislého audítora. Vykonať audit je povinnosťou obce. Poslanci k správe nemali pripomienky.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš berie na vedomie správu nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej závierky a výročnej správy k 31. 12. 2019 obce Malý Lapáš.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1

 1. Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly dodržiavania zákonných postupov a povinností obce Malý Lapáš pri verejnom obstarávaní v roku 2019

Starosta prečítal základné časti zverejnenej správy hlavnej kontrolórky. Kontrolu verejného obstarávania dostala kontrolórka na základe požiadavky obecného zastupiteľstva. Starosta vymenoval zoznam obstarávaní, ktoré kontrolórka kontrolovala. Správa obsahuje podrobný popis všetkých obstarávaní a potvrdzuje, že postupy verejného obstarávania sú v obci nastavené dobre. Poslanec Kostoláni uviedol, že v takejto kontrole by sa mohlo pokračovať aj ďalší rok. Starosta uviedol, že s tým nemá problém. Následne starosta prečítal uznesenie.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly dodržiavania zákonných postupov a povinností obce Malý Lapáš pri verejnom obstarávaní v roku 2019 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1

 1. Správa o následnej finančnej kontrole došlých a vystavených faktúr v súlade s platnou legislatívou v obci Malý Lapáš za I. polrok 2020

Kontrolórka podobne realizovala finančnú kontrolu a starosta prečítal základné časti zverejnenej správy. Správa obsahuje popis a sumu uhradených a neuhradených faktúr zo strany obce alebo zo strany podnikateľov. Obec nemala v čase kontroly žiadne neuhradené faktúry, ktoré by boli po splatnosti. Obci bola v čase kontroly dlžná len spoločnosť Ibiza promotion, s.r.o. (faktúry po splatnosti). Následne starosta uviedol, že spoločnosti Ibiza promotion obci aktuálne dlží na energiách 2599,22 eur, na nájomnom 850,68 eur. Znamená to, že Ibiza promotion postupne spláca svoje nedoplatky. Poslankyňa Filipčíková sa spýtala na možnosť splátkového kalendára, aby sa dlh čo najskôr vyrovnal. Starosta uviedol, že obecný úrad upomienky a výzvy posiela. Otvorenou možnosťou je ukončiť nájomný vzťah, no v súčasnej situácii by to nebolo vhodné riešenie. Poslanec Macai navrhol pevne stanoviť termín do ktorého musia byť všetky nedoplatky uhradené, tým termínom by mohol byť koniec augusta 2021. Starosta uviedol, že Ibiza promotion má snahu splácať. Starosta uviedol, že Ibiza má záujem o prenájom aj samotnej sály. Poslanci sa dohodli, že sa zrealizuje s nájomníkom stretnutie, kde sa dohodne ďalší postup vrátane možnosti výpovede z nájmu. Poslanec Blaško sa spýtal na dotácie 50% nájmu za zatvorenie v prvej vlne. Starosta uviedol, že obec odpustila 50% nájmu a zároveň požiadala v mene nájomcu o preplatenie. Zmluva aj dotácia bola ministerstvom schválená a prijaté prostriedky sa použili zníženie dlhu Ibiza voči obci. Znížené nájomné sa dobropisovalo. Následne starosta prečítal návrh na uznesenie.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš berie na vedomie správu o následnej finančnej kontrole došlých a vystavených faktúr v súlade s platnou legislatívou v obci Malý Lapáš za I. polrok 2020.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1

 1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 12/2020 o zákaze umiestnenia herní a kasín v katastrálnom území obce Malý Lapáš

Starosta uviedol, že možnosť zakázať umiestnenie herne a kasína priniesla novela zákona o hazardných hrách. Dovtedy to bolo možné len na základe petície obyvateľov. V Nitre sa prijíma VZN o zákaze herní a kasín, tak je predpoklad, že po skončení licencií sa budú herne a kasína sťahovať do okolitých obcí. Týmto VZN sa zakáže možnosť prevádzkovať herňu v hoteloch, moteloch a penziónoch, budovách pre obchod a služby, budovách pre kultúru a na verejnú zábavu, bytových domoch a možnosť prevádzkovať kasíno v hoteloch, moteloch a penziónoch, budovách pre obchod a služby a budovách pre kultúru a na verejnú zábavu. Ak bude VZN prijaté skôr ako niekto požiada o licenciu, úrad pre reguláciu hazardných hier licenciu nevydá. Starosta uviedol, že vyvesenie návrhu VZN bolo potrebné oznámiť úradu pre reguláciu hazardných hier, čo obecný úrad spravil. Rovnako bude potrebné oznámiť právoplatnosť prijatého VZN. Žiadny z poslancov nemal pripomienky.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 12/2020 o zákaze umiestnenia herní a kasín v katastrálnom území obce Malý Lapáš.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1

 1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 01/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malý Lapáš

Starosta uviedol, že toto VZN je potrebné prijať tak, aby bolo platné od 1.1.2021 v prípade, ak chceme robiť nejaké zmeny. Starosta uviedol podstatné zmeny oproti aktuálne platnému VZN. Tými sú zníženie sadzby pre záhrady, nakoľko vlaňajšie zvýšenie sa prejavilo v starej dedine, kde sú pozemky tvorené zastavanou plochou na ktorej je dom a záhradou. Novopostavené domy majú zastavanú plochu, na ktorej je dom a zvyšok je orná pôda. Z tohto dôvodu majú zanedbateľnú daň oproti záhradám v intraviláne. Toto považujeme za nespravodlivé, a preto starosta navrhuje znížiť sadzbu dane pre záhrady. Zvýšenie sadzby pre ornú pôdu by sa negatívne prejavilo u poľnohospodárov. Ďalšou zmenou je zníženie poplatku za psa, kde sa bude platiť za každého psa rovnako. Následne starosta vyzval poslanca Blaška, aby vysvetlil poslancom, prečo novopostavené domy majú ornú pôdu a nie záhradu. Nové domy sa stavajú na pozemkoch druhu orná pôda. Pred stavbou stavebník vyníma pôdu z pôdneho fondu na základe geometrického plánu a zvyšok stále zostáva ornou pôdou. Stavebník nie je povinný preklasifikovať to na záhradu. Starosta si uvedomuje výpadok dane, ktorý s tým bude súvisieť no je to nespravodlivé. Poslankyňa Ballová sa spýtala, podľa čoho je stanovená cena ornej pôdy, starosta odpovedal, že je stanovená zákonom o miestnych daniach. Tiež sa spýtala, či obce nebude zvyšovať daň za odpad. Starosta reagoval, že aj vzhľadom na situáciu s koronakrízou nie je za zvyšovanie dane za odpad. Okolité obce k tomu pristupujú rovnako. Poslanec Kostoláni vyslovil predpoklad, že ak sa ľudia naučia, že vykonávame zber bio odpadu (trávy a dreviny) traktorom, nebudú tento ukladať do zmesových nádob, tak sa nám zníži množstvo zmesového odpadu. Starosta uviedol, že v minulom roku sa zvýšila daň za smeti veľkým skokom, pričom sa vychádzalo z toho, že sa slabo triedi. Zároveň sa ľudom sľúbilo, že keď sa zlepšia v triedení, poplatok sa nebude musieť zvyšovať. Stratégia Slovenska je, že poplatky za smeti sa budú stále zvyšovať. Poslankyňa Filipčíková pripomenula, že obec nesmie doplácať za odpad svojich obyvateľov. Starosta potvrdil, že je to tak a obec stále za odpad dopláca. Poslanec Kostoláni uviedol, že zvýšenie o euro alebo dve nevykryje súčasnú stratu. Starosta poznamenal, že zvýšenie napríklad o 10 eur by bolo značne demotivačné. Poslanec Macai sa spýtal, či obec disponuje štatistikou koľko narástol zmesový odpad a triedený odpad. Starosta ukázal poslancov výšku poplatkov definovanú v zákone podľa úrovne triedenia. V roku 2018 mala obec 13% triedeného odpadu a pre rok 2019 platila za skládkovanie 12 eur za tonu. Ak by obec zostala na tejto úrovni, tak v roku 2020 by platila 24 eur za tonu a v roku 2021 až 30 eur za tonu odpadu uloženého na skládku. V roku 2019 bolo triedenie už 34% a preto v roku 2020 sme platili 13 eur za uloženú tonu,  pričom ak by sa úroveň triedenia nezvýšila, v roku 2021 by sme platili 22 eur za tonu. Predpokladaná úroveň triedenia za rok 2020 bude vyššia ako 50%, čo znamená, že v roku 2021 zaplatíme za tonu uloženého odpadu 15 eur. Ak by sme sa dostali nad 60%, bolo by to len 11 eur. Následne starosta zobrazil poslancom podrobný prehľad množstiev vyzbieraného odpadu. Zmesový odpad tvoril zatiaľ 221 ton, čo je údaj za október. V roku 2019 sme boli na 250 ton, pričom odvtedy narástol počet obyvateľov. Poslanec Macai sa spýtal na množstvá separovaného odpadu, starosta ukázal údaje za každú separovanú zložku. Aktuálna úroveň separovania je 48%, avšak chýbajú údaje za posledný štvrťrok. Predpoklad je, že na konci roka to bude cez 50%. Najviac sa v obci separuje biologický odpad, za čo vďačíme zbernému dvoru a mobilnému zberu. Starosta uviedol, že narástlo triedenie všetkých zložiek, pričom najviac sa to prejavilo na skle a papieri. Starosta tiež oznámil poslancom novú povinnosť obce od 1.1.2021 týkajúcu sa zberu kuchynského odpadu. Jedna z cenových ponúk na zabezpečenie tejto služby predstavovala sumu 140 tisíc eur ročne, čo je nereálne preniesť na obyvateľov. Obec naďalej hľadá spôsob ako to zabezpečiť, súčasná zberová spoločnosť túto služby stále nenacenila. Obec podala žiadosť na Environmentálny fond za účelom kúpy kompostérov, pretože ak obec preukáže, že 100% domácností má kompostéry, nemusí zabezpečiť zber kuchynského odpadu. Malý Lapáš je v nevýhode oproti okolitým obciam, lebo nie je členom PZO a nemá zabezpečené hnedé nádoby na bioodpad. Starosta uviedol, že od januára bude požadovať váženie odpadu na váhe na družstve vo Veľkom Lapáši. Ďalšie pripomienky poslanci nemali a starosta prečítal návrh uznesenia.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 01/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malý Lapáš.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1

 1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 02/2021 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd na území obce

Starosta predstavil zmeny vo VZN o kanalizácii. Zmenami sú:  výmena prevádzkovateľa verejnej kanalizácie, úprava textácie pri uzatváraní zmlúv a vypustenie paragrafu o sankciách. Poslanec Macai sa spýtal na spôsob sankcionovania. Starosta odpovedal, že popri porušení VZN sa ľudia môžu dopustiť aj porušenia zákona, napríklad zákona o vodách a zákon už pokuty definuje. Poslankyňa Filipčíková sa spýtala na to, ako často bude chodiť nový prevádzkovateľ. Starosta odpovedal, že odborne bude viesť nášho pracovníka, bude zabezpečovať odber vzoriek, riešenie problémových situácií, zabezpečovať pravidelné prehliadky, vyjadrovať sa k projektovým dokumentáciám a realizovať fyzické pripojenie na kanalizáciu. Firma má kapacity aj na realizáciu opráv a údržby. Starosta zároveň uviedol, že poplatok za kanalizáciu je už na maxime ceny určenej z ÚRSO do roku 2021. Poslanci nemali ďalšie otázky, starosta prečítal návrh na uznesenie.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 02/2021 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd na území obce.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1

 1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 03/2021 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa

V tomto VZN nastala zmena ohľadom trvalého pobytu žiadateľa o príspevok. Doteraz musel mať trvalý pobyt v obci aspoň pol roka, po novom bude stačiť mať trvalý pobyt v čase narodenia dieťaťa. Poslanci k tomuto bodu nemali pripomienky, starosta prečítal návrh na uznesenie.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 03/2021 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1

 1. Rozpočet obce Malý Lapáš na roky 2021, 2022 a 2023 (stanovisko hlavného kontrolóra)

Starosta stručne prečítal zverejnenú správu hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce. Poslanec Kostoláni sa spýtal na nárast počtu obyvateľov. Starosta uviedol, že počet obyvateľov je v súčasnosti na hodnote 1200, pričom v konci roka 2018 to bolo 1008, na konci roka 2019 to bolo 1074. Do výpočtu podielových daní ide počet obyvateľov z pred dvoch rokov. Starosta uviedol zmeny oproti zverejnenému rozpočtu, ktoré súvisia so schválením splatenia úveru vo výške 22 777 eur. Následne starosta uviedol vývoj podielových daní a upozornil na niektoré dôležité položky rozpočtu, hlavne položky, na ktorých obec ušetrila. Výrazná úspora bola pri poštových službách, keďže obec sa snaží prevažne komunikovať elektronicky a zároveň veľa obyvateľov má zriadenú schránku na slovensko.sk a tiež pri údržbe ciest, kde sa minimalizovalo navážanie kameňa. Poslanec Kostoláni sa spýtal na položku pomôcky v MŠ. Starosta odpovedal, že je to dotácia, ktorú dostáva škôlka na predškolákov. Poslankyňa Filipčíková sa spýtala na položku Pracovné odevy a obuv. Starosta odpovedal, že sa jedná zamestnancov v kuchyni a na zbernom dvore. Poslankyňa Ballová sa spýtala na možnosť dať do rozpočtu automatizované hlásenie rozhlasu, čo bolo predmetom posledného rokovania OZ. Starosta uviedol, že takto konkrétne do rozpočtu položky nedávame. Starosta uviedol, že nemáme žiadne kapitálové príjmy. Kapitálové výdavky budú nákup pozemkov, umývačky riadu v MŠ, územný plán, projektové dokumentácie, verejné osvetlenie – Slnečná ulica, cintorín. Tiež obec plánuje zrealizovať rekonštrukciu predajne, Jágerskej ulice, Zoborskej ulice, domu smútku, materskej školy a prečerpávacej stanice. Poslanec Macai sa spýtal na cenu za územný plán. Starosta ukázal zmluvu o dielo s architektom a zámer obce dať zaplatiť časť ceny za územný plán developerom, keďže túto možnosť zákon pripúšťa. Obec tiež bude žiadať dotáciu na územný plán. Poslankyňa Ballová sa spýtala na náklady súvisiace s Covid. Starosta odpovedal, že náklady z prvej vlny nám už boli preplatené. Starosta uviedol, že na konci roka obecný úrad nevyplácal z dôvodu krízy žiadne odmeny. Ďalšie otázky poslanci nemali a starosti prečítal návrh uznesenia.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš berie na vedomie odborné stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2021 a na roky 2022 a 2023, schvaľuje rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2021 so zmenami, zvýšenie položky 716 na rok 2021 na hodnotu 24 555,00 eur, zvýšenie položky 513 003 na rok 2021 na hodnotu 16 500,00 eur, zníženie položky 514 003 na rok 2021 na hodnotu 0,00 eur, zníženie položky 821 007 na rok 2021 na hodnotu 0,00 eur, berie na vedomie viacročný rozpočet obce Malý Lapáš na roky 2022, 2023.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1

 1. Dotácie z rozpočtu obce Malý Lapáš (správa finančnej komisie)

Starosta uviedol tento bod a vyzval poslanca Macaia aby predstavil tento bod. Poslanec Macau uviedol, že zverejnená zápisnica nie je tou, čo schválila komisia a zároveň sa ospravedlnil, že poslal chybnú verziu. Komisia navrhovala pre hasičov 2000 eur, pre futbalistov 1500, pre škôlku 1100, pre pingpong 400, pre Dvor u rezbára 1000 eur. Poslanec Macai uviedol, že komisia prehodnocovala dotáciu pre futbalistov, keďže ešte nie je známe vyúčtovanie. Zároveň komisia zastáva názor viac podporovať domáce združenia. Starosta uviedol, že počas roka bolo vidno, ktoré združenie ako využívalo pridelené peniaze, výstroj a technika u hasičov, loď v materskej škole, infotabule vo vinohradoch. Starosta znova zopakoval, že rozhodovanie o dotáciách necháva výhradne na poslancov zastupiteľstva. Starosta sa spýtal na navýšenie prostriedkov pre rezbára a zníženie prostriedkov na škôlku. Poslankyňa Filipčíková poznamenala, že vo vinohradoch vidno prácu rezbára a bola by za to, aby sa mu ešte navýšilo. Dvor u rezbára žiadal 6200 eur na rôzne aktivity vo vinohradoch. Škôlka chce nakúpiť kroje, hudobné nástroje, dopravné ihrisko. Poslanec Kostoláni navrhol, aby obec pomohla s propagáciou združení, aby získali dve percentá. Starosta uviedol, že na webe obce je permanentne zverejnený oznam o možnosti poukázať dve percenta pre hasičov a škôlku. Poslanec Macai navrhol pridať Dvoru u rezbára 100 eur a škôlke 100 eur ubrať. Futbalistom dať 1500, na pingpong 400 a hasičom 2000. Následne starosta prečítal návrh na uznesenie.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš berie na vedomie správu komisie pre rozpočet, financie a správu obecného majetku k žiadostiam o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Malý Lapáš, schvaľuje poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Malý Lapáš v zmysle VZN č. 06/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce nasledovne: Obecný futbalový klub 1948 Veľký Lapáš, Veľký Lapáš 532, 951 04 Veľký Lapáš, IČO: 42116601 vo výške 1 500,- Eur s podmienkou, že peniaze budú použité výlučne pre mládež. V prípade nejasností vyúčtovania za rok 2020, komisia bude odporúčať prehodnotenie výšky, prípadne úplne zrušenie dotácie pre rok 2021. Dobrovoľný hasičský zbor Malý Lapáš, Malý Lapáš 87, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 42200016 vo výške 2000,- Eur. Lapášik - Združenie rodičov a detí MŠ Malý Lapáš, MŠ, Malý Lapáš 89, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 37967592 vo výške 1 000,- Eur. Občianske združenie Dvor u rezbára, Hlavná ulica 90/3, 951 04 Malý Lapáš, IČO 52645584 vo výške 1 100,- Eur. Stolnotenisový klub Malý Lapáš, ulica Pod vinohradmi 301/23, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 52349641 vo výške 400,- Eur s podmienkou pre rok 2021 – aktívne zapojenie mládeže.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1

 1. Definovanie regulatívov pre funkčné využitie územia v nadväznosti na pripravovaný územný plán

O tento bod programu požiadal poslanec Blaško, preto mu starosta udelil slovo. Regulatívy sú potrebné z dôvodu, že treba zregulovať výstavbu do momentu prijatia nového územného plánu. Obec chce, aby nové stavebné povolenia boli v súlade s novým územným plánom. Regulatívy sú 6m stavebná čiara, zastavanosť 40% z toho maximálne 30% pre rodinný dom. Poslanec Macai oponoval, že taká zastavanosť je málo. Poslanec Blaško uviedol, že v novom územnom pláne bude chcieť obec definovať minimálnu rozlohu pozemku 600 m2. S týmto poslanci súhlasili. Pri dodržaní odstupov od hraníc a veľkej zastavanosti zaberie stavba celý pozemok. Poslanec Macai uviedol, že 40% je málo s ohľadom na možnosť ďalších stavieb ako sú chodníky, terasa, bazén. Starosta uviedol, že požiadavka okresného úradu je neprekročiť 50% zastavanosť. Starosta uviedol, že ak chce stavebník veľkú stavbu, musí si na to nájsť aj vhodne veľký pozemok. Poslanec Macai súhlasí s max. 30% pre dom, no pre ostatné stavby je zastavanosť do 40% málo. Poslanec Macai uviedol, že developer ľahko tento regulatív splní, no parkovacie miesta, chodníky a ostatné nechá už na nového majiteľa, ktorý ich tam nebude môcť postaviť. Poslanec Blaško uviedol, že sa pozeral na domy, ktoré momentálne developeri v obci stavajú. Na 600 m2 pozemkoch sa stavajú priemerne 130 m2 domy. Znamená to, že už má majiteľ 70 m2 k dobru na ostatné stavby. Starosta uviedol, že pri schvaľovaní územného plánu sa môžu percentá zastavanosti ešte prehodnotiť. Následne prečítal návrh na uznesenie.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje na základe §4, ods. 3, písm. h) a j) Zákona č. 369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení, dodržiavať pri výstavbe až do právoplatnosti vyhlásenia územného plánu obce stavebnú čiaru vo vzdialenosti 6 m od priľahlého okraja chodníka, vozovky, resp. zeleného pásu (od uličnej čiary), pomer zastavanosti pozemku maximálne 40%, z čoho zastavanosť stavby nesmie prekročiť 30%,   vytvorenie minimálne dvoch parkovacích miest na pozemku.

Za: 5 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 1 poslanec       Neprítomný: 1

 1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2021

Starosta stručne prečítal zverejnený plán kontrolnej činnosti. Poslanci nemali otázky, starosta prečítal návrh na uznesenie.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Lapáš na I. Polrok 2021, poveruje hlavného kontrolóra obce Malý Lapáš na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1

 1. Memorandum o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie Strategicko-plánovacieho regiónu „Nitra“

Starosta uviedol metodiku rozdeľovania finančných prostriedkov z pripravovaného operačného programu Slovensko. Princíp bude zdola hore, obce si budú definovať svoje požiadavky a návrhy projektov. Tie sa budú následne sumarizovať a tvoriť tak stratégiu kraja, môžu to byť cyklotrasy, odpadové hospodárstvo, kanalizácie, sociálne služby a pod.  Rozhodovanie o projektoch bude v rámci rád partnerstva vytvorených z obcí, podnikateľov a tretieho sektora. Peniaze bude dostávať región a región sa bude rozhodovať, čo z tých peňazí spraví. Upúšťa sa tak od dopytovo orientovaných projektov. Memorandum predstavuje prvý krok predtým, ako sa vytvorí nejaké formálne združenie obcí a kraja. Poslanci nemali žiadne pripomienky a starosta prečítal návrh na uznesenie.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš súhlasí s účasťou obce Malý Lapáš v území Strategicko-plánovacieho regiónu „Nitra“ na programové obdobie 2021-2027, odporúča starostovi podpísať Memorandum o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie Strategicko-plánovacieho regiónu „Nitra“.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1

 1. Memorandum o spolupráci na príprave a implementácii Udržateľného mestského rozvoja „Nitra“

Starosta uviedol, že sa jedná o podobný bod ako predchádzajúci s tým, že peniaze budú dostávať okrem krajov aj oblasti udržateľného mestského rozvoja (UMR). Sú to oblasti tvorené mestom a jeho okolitými obcami. Projekty pre UMR budú iné ako tie pre kraj, takže obec môže týmto len získať. Niektoré projekty pôjdu z SPR a niektoré z UMR. Spolupráca s mestom Nitra je momentálne na veľmi dobre úrovni. Memorandum k ničomu nezaväzuje, dá sa kedykoľvek od neho odstúpiť. Poslanci nemali k bodu pripomienky a starosta prečítal návrh na uznesenia.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš súhlasí s účasťou obce Malý Lapáš v území Udržateľného mestského rozvoja Nitra ako integrovaného mestského strategicko-plánovacieho regiónu na programové obdobie 2021-2027, odporúča starostovi podpísať Memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja Nitra.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1

 1. Rôzne

Starosta informoval poslancov o troch podaných projektoch na Environmentálny fond. Prvým je rozšírenie ČOV, druhým dovybavenie traktora o čelný nakladač, vlečku, štiepkovač, mulčovač a tretím nákup kompostérov. Starosta upozornil na to, že účtovná hodnota majetku obce je veľmi nízka, nemáme v majetku správne zaradené pozemky a vodovody. Navrhol poslancom schváliť účtovné navýšenie hodnoty majetku na ich skutočnú hodnotu. Poslanci nemali otázky, starosta prečítal návrh na uznesenie. 

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš súhlasí so zmenou hodnoty vodovodov vo vlastníctve obce na sumu zodpovedajúcu 105,74 € / 1 bm vodovodu a pozemkov vo vlastníctve obce na sumu zodpovedajúcej všeobecnej hodnote pozemku podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 231/2017, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1

 1. Interpelácia poslancov

Žiadny z poslancov neinterpeloval starostu.

 1. Diskusia poslancov

Poslanec Blaško sa spýtal na zrealizovanie verejného osvetlenia na Slnečnej ulici. Starosta odpovedal, že odhadovaná cena je 7 tisíc eur a z tohto dôvodu už tento rok túto stavbu realizovať nebudeme. V novom roku sa vyhlási verejné obstarávanie a zrealizuje sa aj táto ulica, vrátane osvetlenia cintorína.

Poslankyňa Ballová požiadala o zasypanie jám na Jágerskej ulici a na ulici Na pažiti. Starosta odpovedal, že to naplánuje. Poslankyňa Ballová sa poďakovala za hlásenie o štvrtej aj pol piatej.

Poslanec Kostoláni sa spýtal, ako to vyzerá s ďalšími cenovými ponukami na automatizované hlásenie rozhlasu. Starosta uviedol, že je proti tomuto riešeniu a zmenu si vie predstaviť pri celkovej rekonštrukcii rozhlasu. Hlavý dôvod je, že rozhlas je len na niektorých uliciach, v nových častiach nie je vôbec. Väčšina obyvateľov nemá rozhlas vôbec. Okrem toho sa hlási len občasne a aj to v dopoludňajších hodinách, pričom sú to oznamy typu, že niekto prišiel do obce niečo predávať. To sú oznamy, ktoré sú aktuálne len v daný moment a nemá zmysel ich hlásiť opakovane. Starosta sa bol pozrieť aj na zariadenie, ktoré majú v Golianove, no to je technologicky nevyhovujúce. 

Poslankyňa Filipčíková odovzdala starostovi odkaz od nespokojného obyvateľa, ktorého totožnosť neprezradila, že starosta obce si nemôže dovoliť povedať niekomu, že sa má odsťahovať do Golianova, keď sa mu u nás nepáči, a že si má obecný úrad uvedomiť, že je platený aj z jeho daní. Zároveň poslankyňa Filipčíková informovala, že oznámila ľuďom, ktorí sú nespokojní, aby prišli na obecný úrad, kde im otázky zodpovedajú. Starosta poďakoval za túto informáciu a akceptuje názor nemenovaného pána.

Poslanec Macai sa spýtal na proces územného plánu. Starosta uviedol, že v apríli sa posielala prvá korešpondencia na úrady ohľadom ich požiadaviek na územný plán. Zároveň v tomto období zopár ľudí z obce a developeri zaslali svoje požiadavky na zaradenie ich parciel do územného plánu. Popritom projektant realizoval prieskumy a rozbory. Na základe toho vypracoval zadanie územného plánu, čo sa znova poslalo úradom a zverejnilo a je 30 dňová lehota na vyjadrenie. Poslanec Macai informoval, že ľudia sa ho pýtajú, či budú mať dostatočne dlhý čas na vyjadrenie k územnému plánu, navrhuje, aby pri návrhu bol dlhší čas na vyjadrenie. Poslanec Blaško informoval, že pri návrhu s grafickou časťou budú pripomienky relevantnejšie než teraz pri všeobecnom zadaní. Starosta uviedol, že 30 dňová lehota je zo stavebného zákona. Poslanec Macai vyjadril názor, že ľudia si myslia, že krátky čas je vhodný pre developerov, pričom oni by potrebovali dlhší čas. Poslankyňa Filipčíková informovala, že ľudia si myslia, že obec predáva pozemky, ktoré chce dať následne do územného plánu. Starosta odpovedal, že obec nevlastní žiadne pozemky, ktoré by vedela predať, keďže buď sú to pozemky pod stavbami alebo cesty. Starosta tiež uviedol, že ak budú vznikať v budúcnosti nové lokality, tak obec bude trvať na vybudovaní kompletnej infraštruktúry. Poslankyňa Ballová vyjadrila svoj osobný názor, aby sa obec už viac nerozširovala. Starosta reagoval, že rozširovanie obce bude citlivé a vytvárať podmienky na bývanie je jedna zo základných úloh obcí. Nová výstavba na jednej strane musí byť s infraštruktúrou a na druhej strane z poplatkov za rozvoj  bude možné doplniť infraštruktúru tam, kde chýba.

Poslankyňa Filipčíková prezentovala názor, že za ostatné obdobie sa v obci postavilo množstvo domov a ona nepociťuje, že pre ňu sa niečo okrem kanalizácie postavilo. Prisťahovaním stoviek obyvateľom sa jej osobne život v obci nezlepšil. Za chýbajúce považuje priestor pre spoločenské udalosti, kino, cukráreň, služby (kaderníctvo apod.) alebo obchod. Ako pozitívny príklad vybudovania obce uviedla obec Paňu. Starosta reagoval, že keby sa v minulosti dodržiaval pri povoľovaní výstavby územný plán, obec by vyzerala inak. Starý územný plán definoval lokality pre občiansku vybavenosť, no tie sa zastavali rodinnými domami.

Poslankyňa Filipčíková informovala o množstve stavebného odpadu, ktoré sa nachádza na Zoborskej ulici popri háji. Ľudia si z hája spravili skládku, priestor na opekanie a grilovanie a množstvo odpadu. 

Poslanec Blaško sa vrátil k územnému plánu. Informoval, že percentuálne sa neplánuje vo veľkom rozširovať výstavba, budú sa však definovať lokality pre vybavenosť a tie bude potrebné dodržiavať. Poslankyňa Ballová uviedla, že aj v minulosti bolo povolených len zopár domov a následne sa lokalita rozrástla a teraz tam vznikol problém, ktorý musíme riešiť.

Poslankyňa Ballová sa spýtala na stavu rodinného domu pod cintorínom v ochrannom pásme. Poslanec Blaško odpovedal, že keďže majú platné stavebné povolenie, nevieme tú stavbu zastaviť.

Ďalší poslanci sa do diskusie už nezapojili, starosta sa poďakoval poslancom za účasť a rokovanie po piatich hodinách ukončil.