Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
 • Prítomní: p. Peter Vavro, starosta obce, p. Ing. Daniel Benko, p. PeadDr. Peter Švec, PhD., p. Miroslav Együd,  p. Ing. Marek Blaško, p. Marek Kostoláni,   p. Milan Plánka,  p. Božena Trnková
 • Ospravedlnení:  p. Vladimír Benko
 • Overovatelia zápisnice: p. Milan Plánka, p. Ing. Marek Blaško
 • Zapisovateľka 8. zasadnutia OZ: Viola Svitačová

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola  plnenia uznesení
 3. Interpelácie poslancov
 4. Schválenie rozpočtu na rok 2016
 5. Výsledky auditu za rok 2014
 6. Program rozvoja vidieka – informácia
 7. Investičné úlohy na I. polrok r. 2016
 8. Nájomná zmluva
 9. Zámena a predaj nehnuteľnosti
 10. Rôzne
 11. Uznesenie
 12. Záver

K bodu č. 1.: Otvorenie zasadnutia:

Starosta obce p. Peter Vavro privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva,  ako aj ostatných prítomných a otvoril 8.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.

K bodu č. 2.: Kontrola plnenia uzneseni:

Uznesenie č. 17/2015 –  uvedenie priekop na Pohranickej ceste do pôvodného stavu. Kvôli nepriazni počasia neboli ešte niektoré výluky ukončené.

Uznesenie č. 46/2015 – úprava okolia ČOV a uvedenie do pôvodného stavu  bolo vysporiadané.

Uznesenie č. 47/2015 – možnosť uplatnenia zľavy  n a základe zmluvy s fy Grep nie je možné.

V tomto bode taktiež starosta obce p. Peter Vavro informoval obecné zastupiteľstvo o prebiehajúcich prácach na verejnom osvetlení.

K bodu č. 3.: Interpelácie poslancov:

p. Marek Blaško :

 • Potrebná úprava cesty pod OcÚ.

p. Milan Plánka:

 • Jednanie s p. Ing. Orlíkom na AGRO DVOR Pohranice. 

K bodu č. 4.: Schválenie  rozpočtu na rok 2016:

Starosta obce predložil na schválenie pripravený rozpočet obce na rok 2016. Návrh rozpočtu bol zverejnený na web stránke obce – neboli prijaté žiadne pripomienky, ani návrhy. Všetky  položky rozpočtu boli obecným zastupiteľstvom prehodnotené z hľadiska naplnenia ich očakávanej skutočnosti. V rámci prehodnotenia jednotlivých príjmových, ako aj výdavkových položiek obecné zastupiteľstvo zmenilo niektoré návrhové položky.  Obecné zastupiteľstvo schválilo takto pripravený rozpočet obce. Citovaný  rozpočet bude pripravený na zverejnenie MF – RIS SAM. V prípade potreby je možnosť rozpočet v priebehu roka upraviť.

K bodu č. 5.:  

V rámci auditorských služieb nám bol fy N.M. Audit s.r.o. prevedený audit za rok 2014. Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené so správou nezávislého audítora, ako aj dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007

Z. z. v znení n. p.  Účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu Obce      Malý Lapáš k 31.12.2014, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledok auditu za uvedené obdobie.

K bodu č. 6.: Program rozvoja vidieka – informácia.

Starosta informoval o možnostiach podania projektov a čerpania oprávnených finančných tokov.

MAS na ďaľšie programovacie obdobie bola schválená, financie budú viac menej nasmerované do súkromného sektoru, pre jednotlivé obce by to mala byť čiastka cca 60 000 Euro.

K bodu č. 7: Investičné  úlohy na I. polrok 2016:

V tomto bode obecné zastupiteľstvo prediskutovalo jednotlivé investičné akcie nadchádzajúceho obdobia. V súčasnej dobe už prebieha rekonštrukcia verejného osvetlenia. Po vysporiadaní  administratívnych náležitostí a ustálení počasia začnú práce na vybudovaní lávky cez potok. *Najnaliehavejšou úlohou bude rekonštrukcia KD a miestneho Pohostinstva, ako aj komunikácie obce.

Obecné zastupiteľstvo schválilo tento navrhovaný plán investičných úloh na l. polrok 2016.

K bodu č. 8: Nájomná zmluva:

Dp Radovan Kobyda predložil  obecnému zastupiteľstvu na prehodnotenie a prípadné schválenie nájomnú zmluvu medzi obcou Malý Lapáš a Farským úradom vo Veľkom Lapáši.

Zmluva sa týka prenájmu obecného majetku kostola. Po prediskutovaní znenia zmluvy bude potrebné niektoré citácie zmeniť. Obecné zastupiteľstvo doporučilo zapracovať do zmluvy niektoré zmeny a doplnky. Po prepracovaní bude zmluva prístupná na schválenie.

K bodu č. 9.: Zámena a predaj nehnuteľnosti:

Ohľadom vysporiadania nezrovnalostí s p. Ing. Orlíkom obec pristúpila  k dohode o zmene usporiadania nehnuteľnosti v sade Jager  v prospech oboch strán. Novým GP bude vyčlenený novovzniknutý pozemok. *Obec takto môže 1 pozemok cca  7 árov odpredať. Vyporiadaním prístupovej cesty sa problém vysporiada. Obecné zastupiteľstvo vyslovilo predbežný súhlas so zámenou a predajom nehnuteľnosti  evidovanej pod č.p.:

Obec Malý Lapáš schválila zmluvu o vysporiadaní pozemku  s p. Jozefom Karbanom,

K bodu č. 10.: Rôzne:

Zoznam neplatičov obce za uplynulé obdobia

Úväzok zástupcu starostu obce.

K bodu č. 11.:  Prijaté uznesenia:

Tvoria  súčasť tejto zápisnice.

Prijaté uznesenia z 8.  Verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši:

Uznesenie č. 48/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši :

Schvaľuje:

Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2016.

Z.: obecné zastupiteľstvo

Uznesenie č.49/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši

Berie na vedomie:

Výsledok auditu za rok 2014.

Z.: obecné zastupiteľstvo

Uznesenie č. 50/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:

Schvaľuje:

Návrh investičných úloh na 1. polrok 2016.

Z.: starosta obce

Uznesenie č. 51/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:

Doporučuje:

Prepracovať nájomnú zmluvu medzi obcou Malý Lapáš a farským úradom.

Z.: obecné zastupiteľstvo

Uznesenie  č. 52/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:

Súhlasí

S vysporiadaním pozemkov v lokalite Jager – parc.č.: 473/19 a 484/154

Z.: obecné zastupiteľstvo

Uznesenie č. 53/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:

Súhlasí

S kúpnou zmluvou medzi obcou Malý Lapáš č p. Jozef Karbanom za  1 Euro v prospech obce

S kúpnou zmluvou na odkúpenie pozemku  parc. č.: 440/111 v lokalite Taráň za symbolickú cenu1 Euro na vysporiadanie prístupovej cesty ku stavebným pozemkom.

Z.: obecné zastupiteľstvo

K bodu č. 12: Záver:

Na záver rokovania obecného zastupiteľstva poďakoval všetkým prítomným starosta obce za aktívnu účasť a ukončil 8. Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.

 

V Malom Lapáši, 12.2.2016

Zapísala: Viola Svitačová