Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
 • Prítomní: p. Peter Vavro, starosta obce, p. Ing. Daniel Benko,  Miroslav Együd,p. Vladimír Benko,  p. Ing. Marek Blaško, p. Marek Kostoláni,  p. Milan Plánka,  p. Božena Trnková
 • Ospravedlnení: p. Peadr. Peter Švec Ph.D.
 • Overovatelia zápisnice: p. Miroslav Egyud, p. Marek Kostoláni
 • Zapisovateľka 9. zasadnutia OZ: Viola Svitačová

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola  plnenia uznesení
 3. Interpelácie poslancov
 4. Registratúrny poriadok
 5. Voľba prísediaceho OS
 6. Nájomná zmluva
 7. Kúpa nehnuteľnosti
 8. Rôzne
 9. Uznesenie
 10. Záver

 

K bodu č. 1.: Otvorenie zasadnutia:

Starosta obce p. Peter Vavro privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva,  ako aj ostatných prítomných a otvoril 9.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.

 

K bodu č. 2.: Kontrola plnenia uzneseni:

Uznesenie č. 51/2016 –  Prepracovanie nájomnej zmluvy medzi obcou Malý Lapáš a Farským úradom Vo Veľkom Lapáši.

Nájomná zmluva: Dp Radovan Kobyda predložil  obecnému zastupiteľstvu na prehodnotenie a prípadné schválenie nájomnú zmluvu medzi obcou Malý Lapáš a Farským úradom vo Veľkom Lapáši. Zmluva sa týka prenájmu obecného majetku kostola. Po predložení zmluvy obecnému zastupiteľstvu na 8. zasadnutí bolo prijaté uznesenie v tom zmysle, že bude potrebné  zapracovať do zmluvy niektoré zmeny a doplnky. Po prepracovaní bude zmluva prístupná na schválenie.

 

K bodu č. 3.: Interpelácie poslancov:

p. Marek Blaško :

 • Potrebný termín  na odvodnenie ihriska - /vysvetlil starosta obce – od budúceho týždňa bude k dispozícii p. Polčík so strojom  - úprava bude prevedená rigolom a betónovými rúrami/.
 • Poklop na ceste smerom k ihrisku,

p. Miroslav Egyud :

 • Poukázal na chýbajúce stĺpy VO – vysvetlil starosta obce- chýba asi 8  - 10 stĺpov VO – situácia je v riešení obce,
 • Upozornil na pretrvávajúci problém parkovania  na cestách – pri výjazde z obce je tým stažený výhľad – občania budú opätovne upozornení adresnými listami.
 • Parkovanie aj na hornej ulici – p. Golhová.
 • Neporiadok pri potoku  -  skládka pri pozemku p. Jankoviča – majiteľ bude upozornený.
 • Dotaz na fungovanie kanalizácie – zaregistroval čierne napojenie do potrubia.
 • Dotaz na vyúčtovanie pôžičky z biskupského úradu -  vysvetlil starosta obce – na obecnom úrade nikdy žiadna manipulácia s týmito financiami nebola -  ani účtovne, ani fyzicky. Pôžička bola jednoznačne v réžii farského úradu vo Veľkom Lapáši.
 • Dotaz na pozastavenie úpravy cesty pri výjazde z obce z V.L. /pri Hincovi/ 

p. Kostoláni:

 • chýbajúci poklop na šachte pri p. Chovancovi.
 • úprava okolia autobusovej zastávky  /vysvetlil starosta obce – je pripravený hotový projekt realizácie – prístupný k nahliadnutiu.

 

K bodu č. 4.: Registratúrny poriadok:

Starosta obce v tomto bode informoval prítomných poslancov  o povinnosti prijatia nového elektronického registratúrneho poriadku – je potrebné prijať nové VZN č. 3/2016 a následne prejsť na tento nový systém   . Aj keď doteraz bola táto prácu prevádzaná bežným administratívnym spôsobom – zákon nám ukladá prejsť na nový elektronický systém- musí byť zriadená elektronická schránka spravovaná FO s čípom. Starosta obce predložil  obecnému zastupiteľstvu v tomto bode návrh nového VZN na schválenie. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo znenie VZN príslušným uznesením. Citované  VZN tvorí súčasť tejto zápisnice.

 

K bodu č. 5.: Voľba prísediaceho Okresného súdu:

Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s návrhom okresného súdu a opätovne Zvolilo p. Vieru Pňačekovú za prísediacu okresného súdu.

 

K bodu č. 6.: Nájomná zmluva :

Starosta obce vyzval na konštruktívne prejednanie zmluvy medzi obcou Malý Lapáš a farský úradom vo Veľkom Lapáši

K zneniu tejto zmluvy boli aj návrhy z pléna :

 • p. Benko – navrhoval zvolať referendum,
 • p. Kostolániová – nájomná zmluva na kratšiu dobu ako 15 rokov,
 • p. Pilková – upozornila na možnosť moslimskej komunity.

Obecné zastupiteľstvo pristúpilo k rokovaniu k predmetnej zmluve:

Zo strany obecného zastupiteľstva boli dôkladne prediskutované jednotlivé body tejto zmluvy, prevedené a zdôvodnené niektoré návrhy úprav.

 • Ing. Blaško – vysvetlil dôvod uzatvorenia tejto zmluvy – hrozí možnosť, že vdp. Kobyda nebude v obci slúži sv. omše.
 • Ing. Benko – vysvetlil jednanie k nájomnej zmluve na 8. zasadnutí OZ a poukázal na sporné body a návrh jednotlivých úprav.
 • P. Egyud – zmluva  bola schválená aj v obci Golianovo.

Obecné zastupiteľstvo na základe týchto pripomienok upravilo predmetnú nájomnú zmluvu a prijalo  uznesenie č. 54/2016,  ktorým schvaľuje uzatvorenie  tejto zmluvy, ako aj zapracovanie jednotlivých úprav.

S textom týchto úprav bude nájomná zmluva predložená vdp. Kobydovi na Farský úrad vo Veľkom Lapáši.

Zmluva tvorí súčasť tejto zápisnice.

 

K bodu č. 7: Kúpa nehnuteľnosti:

K možnosti vysporiadania nových stavebných pozemkov a zabezpečeniu prístupovej cesty  v lokalite Taráň je z hľadiska obce potrebné vysporiadať parcelu č. 440/111 odkúpením za symbolickú cenu 1 Euro na túto cestu.

Obecné zastupiteľstvo po vysvetlení súhlasilo s uvedenou možnosťou a prijalo uzneseniu v príslušnom znení.

 

K bodu č.8 : Rôzne

Starosta obce informoval o pridelení 30 000 Euro na dobudovanie ďaľších vetiev vodovodu.

Informoval obecné zastupiteľstvo o žiadosti obce Veľký Lapáš a ZŠ vo Veľkom Lapáši o súhlas so zriadením detašovaného pracoviska MŠ v Malom Lapáši kvôli možnosti čerpať finančné prostriedky. Problém spočíva v tom, že ZŠ Veľký Lapáš  je zaradená do systému škôl, avšak nie s MŠ  a tým pádom nemôže reagovať na zverejnenú výzvu na dobudovávanie MŠ a čerpať finančné prostriedky.

Nakoľko táto situácia je pomerne neprehľadná obecné zastupiteľstvo nemohlo zaujať jednoznačné stanovisko.

Starosta obce oboznámil prítomné obecné zastupiteľstvo s rokovaním valného zhromaždenia RZ Dolná Nitra o.z.  Súčasný stav  v podstate reaguje na zmenu vlády a je potrebné čakať na pokyny ministerstva poľnohospodárstva, kde prišlo k personálnym zmenám, a tak isto boli pozastavené finančné toky zo strany MV. Členský príspevok obcí bol zvýšený zo 60 Euro na 500 Euro.

Behom týždňa bude osadená lavička cer potok.

1. máj – tak ako po minulé roky  oboznámil starosta obce obecné zastupiteľstvo o prvomájovom  posedení a stavaní mája v obci. Občerstvenie a opekačka pre deti bude zdarma.

P. Šódel – rozhlas v obci dobre nepočuť . Je potrebná rekonštrukcia.

P. Benko – dotaz na lokalitu medza.

P. Plánka -  k vysporiadaniu uvedenej lokality ponúkol spoluprácu aj p. Ing. Stecker z hľadiska svojej profesie.

Starosta obce informoval o oprave kanalizácie pred RD č. 53 na hornej ulici.

 

K bodu č. 9.: Prijaté uznesenia:

Tvoria  súčasť tejto zápisnice.

Prijaté uznesenia z 9.  Verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši:

 

Uznesenie č. 54/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši :

Schvaľuje:

Znenie návrhu a uzatvorenie zmluvy medzi obcou Malý Lapáš a farským úradom vo Veľkom Lapáši.

 6 prítomných poslancov zo 7 zvolených hlasovalo za návrh tejto zmluvy.

Z.: obecné zastupiteľstvo

 

Uznesenie č.55/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši bolo oboznámené s doporučením Okresného súdu v Nitre a volí   p. Vieru Pňačekovú, nar. 17.04. 1954, r.č. 545417/3230, trvale bytom 951 04 Malý Lapáš, č. 232 za prísediacu Okresného súdu v Nitre na obdobie 4 rokov odo dňa prijatého uznesenia

Z.: obecné zastupiteľstvo

           

Uznesenie č. 56/2016:

Obecné  zastupiteľstvo v Malom Lapáši

Ukladá:

Starostovi obce do 10 dní písomne upozorniť majiteľov osobných vozidiel na nesprávne parkovanie na cestách.

Z.: starosta obce

T.: do 10 dní

 

Uznesenie č. 57/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši

Schvaľuje:

VZN č. 3/2016 o registratúrnom poriadku.

Z.: starosta obce

T.:  so zákonom danou  dobou účinnosti po dobe vyvesenia.

 

Uznesenie č. 58/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:

Schvaľuje:

Odkúpenie pozemku  parc. č.: 440/111 v lokalite Taráň za symbolickú cenu1 Euro na vysporiadanie prístupovej cesty ku stavebným pozemkom.

Z.: starosta obce

 

K bodu č. 10.:

Na záver rokovania obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.

V Malom Lapáši, 21.4.2016

 

Zapísala: Viola Svitačová