Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
 • Prítomníp. Peter Vavro -  starosta obce, p. PaedDr. Peter  Švec PhD.,p.  Miroslav Együd, p. Ing. Marek Blaško, p. Ing. Marek Kostoláni,   p. Milan Plánka, p. Božena Trnková
 • Ospravedlnení: p. Ing. Daniel Benko, p. Vladimír Benko
 • Overovatelia zápisnice: p. Milan Plánka, p. Ing. Marek Blaško
 • Zapisovateľka 10. zasadnutia OZ: Viola Svitačová

 Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola  plnenia uznesení
 3. Interpelácie poslancov
 4. Záverečný účet obce
 5. VZN 03/2016 o úhradách v školskej jedálni
 6. VZN 04/2016 o odpadoch
 7. Protipovodňový plán obce
 8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
 9. Rôzne
 10. Uznesenie
 11. Záver

K bodu č. 1.: Otvorenie zasadnutia:

Starosta obce p. Peter Vavro privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva,  ako aj ostatných prítomných a otvoril 10.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.

K bodu č. 2.: Kontrola plnenia uzneseni:

Uznesenie č. 17/2016 –  Uvedenie priekop na Pohranickej ceste do pôvodného stavu – informoval starosta obce. Občania boli upozornení, väčšina  z nich už nápravu previedla. P. Egyud upozornil – nový stavebník opätovne zasypal priekopu štrkom.

Uznesenie č. 56/2016

Upozorniť majiteľov osobných vozidiel na nesprávne parkovanie na cestách – majitelia boli upozornení písomným upozornením obce.

K bodu č. 3.: Interpelácie poslancov:

p. Marek Blaško :

 • Potrebný termín  na odvodnenie ihriska - /vysvetlil starosta obce – od budúceho týždňa bude k dispozícii p. Polčík so strojom  - úprava bude prevedená rigolom a betónovými rúrami/.

p. Miroslav Egyud :

 • Poukázal na zlý spád cesty pred miestnym pohostinstvom. V súčasnom daždivom počasí tam preteká voda na druhú stranu. Bolo by dobré upraviť tento zvod rigolom. Taktiež na ceste smerom na Pohranice vypravuje voda štrk na cestu.

p. Ing. Marek Kostoláni :

 • Poukázal na problém s nepriechodným priepustom na ceste medzi RD p. Gavalierom a parcelou s RD vo výstavbe fy KS GROUP. Voda zostáva na ceste, je potrebné priepust prečistiť.

p. PaedDr. Peter Švec, PhD.:

 • Poklop  pri prečerpávačke je otvorený – je potrebné zabezpečiť nejakým krytom, a prípadným oplotením. Blíži sa letné prázdninové obdobie, viac detí sa pohybuje po obci, nie je bezpečné ponechať  poklop  v stave v akom sa nachádza teraz.
 • V tomto bode reagoval aj starosta obce. Dnes p. Mokráš prečisťoval prečerpávačku  -  vo vybratom odpade bolo množstvo papierových obrúskov, zeleniny , dokonca kosti a rôzne predmety.Je to stále pretrvávajúci problém v správaní občanov. Zber tko v obci je stabilne zabezpečený, každý občan si môže zakúpiť ďalšiu nádobu podľa svojich potrieb. Pracovníci zabezpečujúci zber vezmú aj naplnené vrecia.

p. Milan Plánka:

 • Problém s kosením v obci. Je sťažený prechod z ulice Pod vinohradmi na ulicu nad škôlkou kvôli vysokej zeleni a burine  – je potrebné pokosiť upraviť vyhrabaním.
 • Zaasfaltovaná priekopa  pri Imrichovi Urbanovi – je nevyhnuté je uviesť do pôvodného stavu, na ceste stále preteká voda.
 • Problém voľne pobehujúcich psov po obci – znečistené priestranstvá zvieracími výkalmi.
 • Zabezpečiť osadenie jedného svietidla VO pri medzi.
 • Odstrániť nepotrebné komíny zo strechy MŠ.
 • V tomto bode reagoval starosta  obce na problém s koscami. Momentálne žiadni študenti nemajú záujem o túto prácu, tak ako to bývalo voľakedy. *Je problém zohnať niekoho na kosenie. S prácou pracovníkov na VPP na stále väčšie problémy. V poslednom období kosil cintorín, ako aj MŠ  starosta obce s p. Štefanom Mokrášom.

Taktiež starosta obce  informoval o liste zaslanom na SD Jednota  s cieľom  vyvolania stretnutia a konfrontácie ohľadom znovu otvorenia prevádzky predajne potravín v obci.

Interpelácie z pléna:

p. Šodel :

 • je potrebné upraviť zvod pri múriku z bočnej strany kostola,
 • nepočuť dobre rozhlas – potrebná rekonštrukcia. 

p. Benková:

 • sťažený prechod na ihrisku pri p. Petríkovej, nakosená burina na ihrisku,
 • zlý stav Domu smútku,
 • zabezpečiť znovuotvorenie predajne potravín,
 • dotaz na čistenia potoka , je vo veľmi zlom stave.

Reagoval starosta obce:

Čo sa týka majetkových vzťahov miestneho potoka – je vo vlastníctve  Povodia váhu – spolupráca s nimi je zložitá.

p. Šodelová:

 • blato pri vchode do cintorína – celé priestranstvo upraviť dlažbou,
 • hlavná brána do cintorína by sa mala zatvárať,
 • taktiež pripomienka na nefungujúci rozhlas. 

K bodu č. 4.: Výročná správa a záverečný účet obce za rok 2015:

Starosta obce v tomto bode predniesol prítomným poslancom obecného zastupiteľstva výročnú správu a záverečný účet obce Malý Lapáš za rok 2015.  Tento doklad bol zákonným postupom riadne zverejnený na stránke obce. Taktiež písomné doklady boli sprístupnené k nahliadnutiu a spripomienkovaniu občanov. Záverečný účet obsahuje všetky potrebné náležitosti  a výstupy účtovnej závierky. Účtovné výkazy a zostavy  za rok 2015 boli elektronickou formou odovzdané všetkým príslušným inštitúciám a formou RIS-SAMu aj  MV SR.

Hlavný kontrolór obce predniesol obecnému zastupiteľstvu svoje stanovisko k tomuto dokumentu s odporučením schváliť „bez výhrad“.

Obecné zastupiteľstvo týmto schválilo záverečný účet obce Malý Lapáš  výrokom „bez výhrad“.

Výročná správa  a záverečný účet obce Malý Lapáš za rok 2015 tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice.

K bodu č. 5.: VZN 03/2016 o úhradách v školskej jedálni:

Starosta   obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie VZN č. 3/2016 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov, o úhrade režijných nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.

Po vysvetlení jednotlivých podmienok jednotlivých úhrad obecné zastupiteľstvo citované VZN č. 3/2016  schválilo.

Uvedené VZN je  prílohou č.2 tejto zápisnice.

K bodu č. 6.: VZN 04/2016 o odpadoch:

Starosta obce  predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie VZN č. 4/2016 o odpadoch na území obce Malý Lapáš. Po vysvetlení  a prediskutovaní jednotlivých  častí bolo citované VZN obecným zastupiteľstvom schválené s tým, že sadzby jednotlivých poplatkov  budú po prepočte určené osobitným VZN.

Uvedené VZN č. 4/2016  je  prílohou č. 3  tejto zápisnice.

V tomto bode bol preschválený aj dodatok č. 2 k VZN č. 3/2013 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd. K tomuto pristúpilo obecné zastupiteľstvo z dôvodu logickej úpravy textu pôvodného VZN.

Tento dodatok č. 1 k VZN č. 3/2013 bol obecným zastupiteľstvom schválený.

V tomto bode obecné zastupiteľstvo tiež podalo návrh na prípadné  jednanie s p. Tóthom ohľadom možného prenájmu tzv. silážnych žľabov

Starosta obce  informoval o problémoch s drtením biologického odpadu s prípadnou možnosťou zazmluvnenia p. Bíra – majiteľa drtičky na presný termín vykonania prác.

 • p. Miroslav Egyud – možnosť zakúpenia kontajnera.
 • p. Marek Kostoláni – možnosť zakúpenia drtičky na zapožičanie..

K bodu č. 7: Protipovodňový plán obce:

Starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu „Protipovodňový plán záchranných prác obce Malý Lapáš“. V tomto pláne sú presne citované úlohy obce a krízového štábu obce v prípade potreby záchranných prác. Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši vzalo „Povodňový plán záchranných prác obce Malý Lapáš“ na vedomie.

Tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.

K bodu č.8 : Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra:

Hlavná kontrolórka obce p. Božena Trnková sa ku dňu 31.8.2016 vzdala svojej funkcie. Obecné zastupiteľstvo vzalo uvedené na vedomie. Z tohto titulu bude vyhlásené výberové konanie na pozíciu hlavný kontrolór obce Malý Lapáš s tým, že obec pripraví  kvalifikačné predpoklady k vyhláseniu voľby.

K bodu č. 9.: Rôzne:

 • Starosta obce informoval o prevzatí  hasičského vozíka s vybavením, ktoré DHZ Malý Lapáš prevzal minulý mesiac v Komárne.
 • Nakoľko pri prečerpávačke sa opakovane vyskytujú problémy s odpadom, ktorý do kanalizácie jednoznačne nepatrí, bude potrebné previesť fyzickú kontrolu vypúšťania odpadov do kanalizácie a pripraviť  informačný leták so stanovením termínu kontroly.
 • V ďaľšom starosta informoval o umiestnení lavičky nad potokom – ešte bude potrebné upraviť nájazd pre prechod bicyklistov a mamičky s kočíkmi.
 • V sobotu podvečer opekačka a zábavná súťaž pre hasičov, ale aj pre ostatné deti, ktoré prídu.
 • Posledný júnový víkend v prípade dobrého počasia zorganizujeme 1. Letnú záhradu na ihrisku s prípadným hudobným vstupom.
 • Starosta obce preložil obecnému zastupiteľstvu majetkové priznanie v súlade s príslušnými zákonmi.

K bodu č. 10.: Prijaté uznesenia z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši:

Uznesenie č.59/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:

Schvaľuje záverečný účet obce Malý Lapáš za rok 2015 výrokom „bez výhrad“.

Z.: obecné zastupiteľstvo

Uznesenie č. 60/2015:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:

Schvaľuje VZN  č. 3/2016 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladu, o úhrade režijných nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.

Z.: obecné zastupiteľstvo

Uznesenie č. 61/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:

Schvaľuje VZN č. 4/2016 o odpadoch na území obce Malý Lapáš.

Z.: obecné zastupiteľstvo

Uznesenie č. 62/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:

Schvaľuje dodatok č. 1 k VZN  č. 3/2013 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd.

Z.: obecné zastupiteľstvo

Uznesenie č. 63/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:

Berie na vedomie „Povodňový plán záchranných prác obce Malý Lapáš“.

Z.: obecné zastupiteľstvo

Uznesenie č. 64/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:

Berie na vedomie vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra ku dňu 31.8.2016.

Z.: obecné zastupiteľstvo

Uznesenie č. 65/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši schvaľuje konanie voľby hlavného kontrolóra obce a stanovuje termín voľby na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa  25.08. 2016

Ukladá starostovi obce vypracovať príslušné kritériá  vyhlásenia  výberového konania na pozíciu hlavný kontrolór obce Malý Lapáš s príslušným úväzkom, ako aj povinnosť zverejnenia výberového konania a dodržania stanovených termínov.

Z.: starosta obce

T.: do 10.7.2016

K bodu č. 11:

Na záver rokovania starosta obce poďakoval prítomným poslancom obecného zastupiteľstva, ako aj ostatným prítomným za účasť a ukončil 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.

 

V Malom  Lapáši, 16.6.2016

Zapísala: Svitačová Viola

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Peter Vavro

                                                                                                      Starosta obce Malý Lapáš

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:

 

p. Milan Plánka:                                                               ..........................................................

 

 

p. Ing. Marek Blaško:                                                        ..........................................................