Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Prítomní:

PaedDr. Peter Švec Ph.D.- starosta obce, Katarína Ballová, Ing. Marek Blaško, Miroslav Együd, Drahoslava Filipčíková,  Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík, Ing. Magdaléna Dojčanová

Zapisovateľka OZ: Martina Tóthová

Hostia: podľa prezenčnej listiny

Program

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, návrhovej a mandátnej komisie
 3. Záverečný účet obce Malý Lapáš za rok 2019, stanovisko hlavného kontrolóra
 4. Výročná správa obce Malý Lapáš za rok 2019, vyjadrenie hlavného kontrolóra
 5. Úprava rozpočtu č. 3/2020
 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Lapáš na 2. polrok 2020
 7. Kúpna zmluva – vodná stavba, vodovodný rad 3-1-4
 8. Odovzdanie vodovodného radu 3-1-4 a 3-5 do prevádzkovania Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti
 9. Kúpno-predajné, darovacie a zámenné zmluvy
  1. Kúpa časti pozemku s parc. č. 62/1
  2. Kúpa podielu na pozemku s parc. č. E 428/3
  3. Kúpa podielu na pozemku s parc. č. E 153
  4. Kúpa pozemku s parc. č. 440/436
  5. Kúpa časti pozemku s parc. č. 428/11
  6. Zámena pozemku s parc. č. 440/398 a 127/7
  7. Zámena pozemku s parc. č. 428/21 a 428/11
  8. Zámena časti pozemku 140/28 a 127/2
  9. Kúpa pozemku s parc. č. E 428/101 a E 428/201
 10. Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Malý Lapáš
 11. Interpelácia poslancov
 12. Rôzne
 13. Investičné činnosti obce
 14. Diskusia poslancov

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu:

Starosta obce p. PaedDr. Peter Švec Ph.D. privítal všetkých prítomných a otvoril 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši. Starosta konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné a dal hlasovať o návrhu programu, tak ako bol zverejnený.

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši schvaľuje program 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

Za: 6 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomný: 1

Doplnenie programu

Starosta obce vyzval poslancov na doplnenie alebo zmenu programu. Nik z poslancov nenavrhol doplnenie a zmenu programu. Návrh na zmenu dal starosta obce a žiadal:

 • doplniť bod 9i - Kúpa pozemku s parc. č. E 428/101 a E 428/201

Poslanci žiadosti jednohlasne vyhoveli.

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši schvaľuje doplnenie programu o bod 9i - Kúpa pozemku s parc. č. E 428/101 a E 428/201

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 0

K bodu č. 2: Určenie zapisovateľa, návrhovej a mandátnej komisie

Za zapisovateľa zasadnutia starosta určil pani Martinu Tóthovú, odborného referenta obecného úradu. Poslanec Marek Blaško navrhol za predsedu návrhovej a mandátnej komisie Martina Moravčíka a za členov Katarínu Ballovú a Dušana Macaia.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov návrhovej a mandátnej komisie v zložení:

Predseda:       Martin Moravčík

Člen:                Katarína Ballová

Člen:                Dušan Macai

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 0

K bodu č. 3: Záverečný účet obce Malý Lapáš za rok 2019, stanovisko hlavného kontrolóra

Starosta obce oboznámil poslancov so záverečným účtom obce a požiadal hlavnú kontrolórku o jej stanovisko. Hlavný kontrolór obce predniesol svoje stanovisko k záverečnému účtu obce Malý Lapáš k 31. 12. 2019. V diskusii sa poslanec Dučan Macai zaujímal o spôsob tvorenia rezervného fondu a spôsobe jeho používania. Starosta uviedol, že rezervný fond sa tvorí vo výške minimálne 10% z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6. zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. O použití rezervného fondu rozhoduje zastupiteľstvo. V minulom roku bolo z rezervného fondu obce bolo vyčlenených 8000,00 Eur na spolufinancovanie výstavby chodníka pri OcÚ. Následne dal starosta hlasovať o uzneseniach. Dušan Macai sa tiež zaujímal o vysporiadanie schodku finančných operácií rozpočtového hospodárenia v roku 2019 z prebytku bežného a kapitálového  rozpočtu vo výške 95 896,09 €. Starosta obce uviedol, že finančné príjmy tvorilo 105 793,96 eur. Výdavkové boli preklenovací úver v hodnote 57 861,43 Eur bol splatený 08.11.2019. Splátka úveru na výstavbu Vodovodu „Pod Jágerským brehom“ prebehla dňa 28.05.2019 v hodnote 127 829,92 Eur. Splátky ostatných bankových úverov činili čiastku 15 998,70 Eur. Celkovo teda 201 690,05. Rozdiel týchto položiek tvorí 95 896,09

OZ berie na vedomie prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 vo výške +106 457,11 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 0

OZ schvaľuje vysporiadanie schodku finančných operácií rozpočtového hospodárenia v roku 2019 z prebytku bežného a kapitálového  rozpočtu vo výške 95 896,09 €.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 0

OZ schvaľuje použitie zostatku z celkového hospodárenia obce v sume 10 561,02 € na tvorbu rezervného fondu podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 0

OZ berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Malý Lapáš za rok 2019.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 0

OZ schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 0

K bodu č. 4: Výročná správa obce za rok 2019

Starosta obce predstavil zásadné časti Výročnej správy a vyzval hlavného kontrolóra o jeho vyjadrenie. Hlavný kontrolór obce informoval OZ o výročnej správe za rok 2019, ku ktorej nemá výhrady a o povinnosti obce nechať overiť výročnú správu auditorom v termíne do konca roka 2020. Následne starosta vyzval hlavnú kontrolórku o jej vyjadrenie k výročnej správe a individuálnej účtovnej závierke.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výročnú správu obce Malý Lapáš za rok 2019.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 0

 

K bodu č. 5: Úprava rozpočtu č. 3/2020

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o zmene príjmov a výdavkov v bežnom a kapitálovom rozpočte. Poslanec Ing. Dušan Macai požiadal o detailné zdôvodnenie jednotlivých zmien. Starosta obce každú zmenu rozpočtu detailne vysvetlil. Po všetkých úpravách zostáva rozpočet obce vyrovnaný.

OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3/2020.

Názov

Schválený rozpočet

Úprava rozpočtu

Upravený rozpočet k 24.06.2020

Bežné príjmy

630 501,83

+3403,58

633 905,41

Bežné výdavky

510 767,20

+559,96

511 327,16

Bežný rozpočet

119 734,63

 

122 578,25

       

Kapitálové príjmy

0,00

+46 000,00

46 000,00

Kapitálové výdavky

141 734,63

+48 843,62

190 578,25

Kapitálový rozpočet

-141 734,63

 

-144 578,25

       

FO príjmové

60 000,00

0,00

60 000,00

FO výdavkové

38 000,00

0,00

38 000,00

FO rozpočet

-38 000,00

 

-38 000,00

       

Celkové príjmy

690 501,83

+49 403,58

739 905,41

Celkové výdavky

690 501,83

+49 403,58

739 905,41

Celkový rozpočet

0,00

 

0,00

 

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 0

 

K bodu č. 6: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Lapáš na 2. polrok 2020

Hlavná kontrolórka predniesla plán kontrolnej činnosti. V diskusii nevystúpil žiadny z poslancov.

OZ schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Lapáš na 2. polrok 2020

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 0

K bodu č. 7: Kúpna Zmluva – vodná stavba, vodovodný rad 3-1-4

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o možnosti odkúpenia vodnej stavby vodovodu na Kremnickej ulici, ktorý vybudovala spoločnosť MSJ Group, s. r. o. Po odkúpení vodovodu obcou sa zjednoduší proces odovzdania vodovodu do prevádzky ZsVS.

OZ schvaľuje kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi spoločnosťou MSJ Group, s.r.o. a Obcou Malý Lapáš, ktorou obec nadobudne do vlastníctva vodnú stavbu – vodovodný rad 3-1-4 v dĺžke 398 m za cenu 1,00 €.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 0

K bodu č. 8: Odovzdanie vodovodného radu  3-1-4 a 3-5

Vodovodný rad 3-1-4 je novo vybudovaný na Kremnickej ulici a nový vodovodný rad 3-5 ho napája na tlakovú stanicu, ktorú vybudovala obec. Starosta tiež ukázal predbežný súhlas ZsVS s prevádzkovaním tejto stavby. Kolaudačné konanie na oba rady prebehlo, čaká sa na jeho vydanie.

OZ schvaľuje odovzdanie vodovodného radu 3-1-4 a 3-5 do prevádzkovania Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 0

K bodu č. 9: Kúpno-predajné, darovacie a zámenné zmluvy

Starosta obce predstavil dohodu s p. Durišom na vysporiadania vlastníctva pozemkov na rozhraní materskej školy a záhrady p. Duriša. Po vzájomnej dohode, p. Duriš odpredá časť svojho pozemku aby tam mohla vzniknúť prístupová cesta okolo budovy predajne.

Obecné zastupiteľstvo obce Malý Lapáš schvaľuje uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na časť nehnuteľnosti s parc. č. C-KN 62/1 – záhrada s výmerou 30 m2, zapísanej na LV č. 1230, kat. úz. Malý Lapáš, okres Nitra v podiele 1/1 vo vlastníctve Jozef Ďuriš, Hlavná ulica 94/7, 951 04 Malý Lapáš podľa geometrického plánu č. pre vysporiadanie vlastníckych vzťahov pre budúcu miestnu komunikáciu za cenu 1,- EUR

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 0

Z dôvodu vysporiadavania pozemkov v okolí ČOV z dôvodu prípravy na jej rozšírenie obec sa snaží vykúpiť pozemku v jej okolí. Zo štyroch spoluvlastníkov sa obec dohodla s troma, pričom štvrtý vlastník nevyužil ponuku predkupného práva. Obec tak získa štvrtinový podiel na predmetných parcelách.

Obecné zastupiteľstvo obce Malý Lapáš schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy na podiel ¼ nehnuteľnosti s parc.č. E-KN 428/3 – trvalý trávnatý porast s výmerou 1193 m2, zapísanej na LV č. 1705, kat.úz. Malý Lapáš, okres Nitra vo vlastníctve Katarína Bedečová, bytom Švermova 1445/37, 924 01  Galanta, Mária Ivaničová, bytom Pod vinohradmi 310/1, 951 04  Malý Lapáš, Magdaléna Virágová, bytom Vajanského ulica 356/12, 951 04  Malý Lapáš za celkovú sumu 3 200,00 €.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 0

Obec sa postupne snaží vysporiadavať pozemku, ktoré slúžia na verejný záujem. Obec s pani Šodelovou dohodla na odkúpení jej podielu na pozemku, ktorý je na futbalovom ihrisku.

Obecné zastupiteľstvo obce Malý Lapáš schvaľuje uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na nehnuteľnosť s parc. č. E-KN 153 – trvalý trávnatý porast s výmerou 813 m2, zapísanej na LV č. 1819, kat. úz. Malý Lapáš, okres Nitra v podiele 3/8 vo vlastníctve Margita Šodelová, ulica Sv. Martina 48/2, 951 04 Malý Lapáš pre vysporiadanie vlastníckych vzťahov pre športový areál za cenu 1,- EUR.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 0

Parcela 440/436 tvorí časť miestnej komunikácie na Inoveckej ulici. Obec sa so všetkými vlastníkmi dohodla na jej odkúpení. Vznikne tak súvislá časť vo vlastníctve obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Malý Lapáš schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť s parc. č. C-KN 440/436– orná pôda s výmerou 232 m2, zapísanej na LV č. 2379, kat. úz. Malý Lapáš, okres Nitra v podiele 1/6 vo vlastníctve KONDELOVÁ Mária r.Gugovská, Obchodná 511/10, Bratislava, v podiele 1/6 vo vlastníctve SIKLENKOVÁ Eva r. Kostolániová, 95104, Veľký Lapáš, č. 581, SR, v podiele 1/3 vo vlastníctve ŠRANK Pavel r. Šrank, 95104, Veľký Lapáš, č. 163, SR, v podiele 1/12 vo vlastníctve Pirščová Jana r. Pirščová, 95104, Malý Lapáš, č. 245, SR, v podiele 1/12 vo vlastníctve Krivošíková Silvia r. Dubaiová, Sládkovičova 305/6, Nitra, PSČ 949 01, SR za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov pre budúcu miestnu komunikáciu za cenu 1,- EUR za vlastníka.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 0

Pozemok okolo ČOV má neštandardný tvar. Obec sa dohodla s vlastníčkou pozemku na odkúpení časti jej pozemku tak, aby vznikla plocha okolo budovy ČOV, ktorá bude umožňovať prístup k výustnému objektu aj revíznym šachtám meradiel.

Obecné zastupiteľstvo obce Malý Lapáš schvaľuje uzatvorenie kúpenej zmluvy na časť nehnuteľnosti s parc. č. C-KN 428/11– orná pôda s výmerou 34 m2, zapísanej na LV č. 65, kat. úz. Malý Lapáš, okres Nitra v podiele 1/1 vo vlastníctve Lacinová Šillíková Mária r. Šillíková, Ing., ulica Na pažiti 166/9, Malý Lapáš, PSČ 951 04, SR za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov pre čistiareň odpadových vôd za cenu 500,00 € po odčlenení časti pozemku geometrickým plánom.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 0

Časť križovatky Inovecká ulica, Zoborská ulica nie je vo vlastníctve obce. Zámenou nehnuteľností sa vysporiadajú vlastnícke vzťahy pre miestnu komunikáciu a inžinierske siete.

Obecné zastupiteľstvo obce Malý Lapáš schvaľuje uzatvorenie zámennej zmluvy na nehnuteľnosť s parc. č. C-KN 440/398 – orná pôda s výmerou 60 m2, zapísanej na LV č. 1470, kat. úz. Malý Lapáš, okres Nitra vo vlastníctve Moravčík Peter r. Moravčík, Golianovo 142, Golianovo, PSČ 951 08, Moravčík Peter r. Moravčík, 951 08, Golianovo, č. 142, SR, HEGEDÜŠOVÁ Mária r. Šranková, Veľký Lapáš, č. 215, SR, , ŠRANK Pavel r. Šrank, Malý Lapáš, č. 20, SR , ŠRANK Marián r. Šrank, Veľký Lapáš, č. 609, SR, BANDÚROVÁ Margita r. Šranková, Nemčiňany, č. 323, SR, , ŠPAŇOVÁ Zuzana r. Šranková, Okružná 13, Levice, SR, , TRNKOVÁ Veronika r. Šranková, Veľký Lapáš, č. 447, SR, , Šrank Peter r. Šrank, 951 04, Veľký Lapáš, č. 213, SR , KOLLÁROVÁ Emília r. Šranková, Javorová 36, Hurbanovo, SR, , ŠRANK Dušan r. Šrank, Veľký Lapáš, č. 236, SR, ŠRANK Ľudovít r. Šrank, Veľký Lapáš, č. 310, SR, , Machynová Eva r. Šranková, JUDr. PaedDr., 951 04, Veľký Lapáš, č. 375, SR, , ŠRANK Mário r. Šrank, PhDr., Veľký Lapáš, č. 385, SR a nehnuteľnosť s parc. č. C-KN 127/7 – orná pôda s výmerou 60 m2, zapísanej na LV č. 1552, kat. úz. Malý Lapáš, okres Nitra vo vlastníctve obce Malý Lapáš za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov pre budúcu miestnu komunikáciu.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 0

Zámena pozemkov sa realizuje z dôvodu rozšírenia miestnej komunikácie v časti ulice Na pažiti v okolí ČOV.

Obecné zastupiteľstvo obce Malý Lapáš schvaľuje uzatvorenie zámennej zmluvy na nehnuteľnosť s parc. č. C-KN 428/21 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 41 m2, zapísanej na LV č. 1552, kat. úz. Malý Lapáš, okres Nitra vo vlastníctve obce Malý Lapáš a nehnuteľnosť s parc. č. C-KN 428/39 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 42 m2, zapísanej na LV č. 65, kat. úz. Malý Lapáš, okres Nitra vo vlastníctve Lacinová Šillíková Mária r. Šillíková, Ing., ulica Na pažiti 166/9, Malý Lapáš, PSČ 951 04, SR za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov pre budúcu miestnu komunikáciu.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 0

Zámena pozemkov sa realizuje z dôvodu rozšírenia miestnej komunikácie v časti ulice Zoborská ulica.

Obecné zastupiteľstvo obce Malý Lapáš schvaľuje uzatvorenie zámennej zmluvy na nehnuteľnosť s parc. č. C-KN 127/2 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 38 m2, zapísanej na LV č. 1552, kat. úz. Malý Lapáš, okres Nitra vo vlastníctve obce Malý Lapáš a nehnuteľnosť s parc. č. C-KN 140/28 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 29 m2, zapísanej na LV č. 1951, kat. úz. Malý Lapáš, okres Nitra vo vlastníctve Bella Ľuboslav r. Bella, Trieda Andreja Hlinku 614/26, Nitra - Chrenová, PSČ 949 01, SR za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov pre budúcu miestnu komunikáciu.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 0

Časť cesty ulice Na pažiti nie je vo vlastníctve obce napriek tomu, že sú na nej uložené stavby vybudované vo verejnom záujme – vodovod, plynovod, kanalizácie. Komunikácia zároveň slúži ako prístupová komunikácia k ČOV. Kúpou sa doriešia vlastnícke vzťahy pod miestnou komunikáciou. Obec uzatvára zmluvu so všetkými žijúcimi vlastníkmi. Následne požiada Slovenský pozemkový fond o odpredaj podielov, ktoré spravuje.

Obecné zastupiteľstvo obce Malý Lapáš schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosti s parc. č. E-KN 428/101– trvalý trávnatý porast s výmerou 387 m2, a parc. č. E-KN 428/201– trvalý trávnatý porast s výmerou 338 m2 zapísaných na LV č. 2117, kat. úz. Malý Lapáš, okres Nitra vo vlastníctve Pilková Mária r. Valovičová, Veľký Lapáš 290, Veľký Lapáš, PSČ 951 04, SR v podiele 5/48, Vaškovičová Helena r. Hanusková, Sídl. Lúky 1118/32, Vráble, PSČ 952 01, SR v podiele 5/48, Hanuska Peter r. Hanuska, Veľký Lapáš 232, Veľký Lapáš, PSČ 951 04, SR v podiele 5/48 za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov pre miestnu komunikáciu za cenu 1,- EUR na vlastníka.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 0

K bodu č. 10: Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Malý Lapáš

Vzhľadom na výpadok príjmov z podielu dane fyzických osôb z dôvodu koronakrízy je obec nútená krátiť dotácie poskytované z rozpočtu obce. Organizácie z dôvodu karantény nemohli vykonávať žiadne činnosti. Poslanci sa zhodli na znížení dotácie na polovicu na činnosti realizované počas nasledujúcich 6 mesiacov.

Obecné zastupiteľstvo obce Malý Lapáš ruší uznesenie č. 137/2020 schválené na 8. Zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Malý Lapáš zo dňa 13. 3. 2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Malý Lapáš v zmysle VZN Obce Malý Lapáš č. 06/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 0

Obecné zastupiteľstvo obce Malý Lapáš schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Malý Lapáš v zmysle VZN Obce Malý Lapáš č. 06/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce nasledovne:

 • Dobrovoľný hasičský zbor Malý Lapáš, Malý Lapáš 87, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 42200016, vo výške 1000,00 €.
 • Občianske združenie Dvor u rezbára, Hlavná ulica 90/3, 951 04 Malý Lapáš, Slovenská republika, IČO 52645584, vo výške 500,00 €,
 • Lapášik - Združenie rodičov a detí MŠ Malý Lapáš, MŠ, Malý Lapáš 89, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 37967592, vo výške 300,00 €.
 • Stolnotenisový klub Malý Lapáš, ulica Pod vinohradmi 301/23, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 52349641, vo výške 200,00 €.
 • Obecný futbalový klub 1948 Veľký Lapáš, Veľký Lapáš 532, 951 04 Veľký Lapáš, IČO: 42116601, vo výške 1000,00 €.

Za: 7 poslancov    Proti: 0 poslancov     Zdržal sa: 0 poslancov       Neprítomní: 0

K bodu č. 11: Interpelácia poslancov

Poslanci požiadali o doručenie správy kontrolóra k individuálnej účtovnej závierke.

Zaslať súhlas s realizáciou projektu letnej záhrady, ktorej súčasťou bude súťaž vo varení guláša + futbalový turnaj  v termíne 29. augusta 2020.

K bodu č. 12: Rôzne

Starosta obce informoval členov OZ o možnosti udeľovať blokové pokuty podľa zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch do výšky 33 EUR, resp. 16,50 pri mladistvých. Obec môže udeľovať blokové pokuty za

 • priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 a 48,
 • priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49, priestupky proti majetku podľa § 50,
 • priestupky proti poriadku v správe vykonávanej obcou, a to podľa
  • 21 ods. 1 = priestupky vyskytujúce sa na viacerých úsekoch správy,
  • 24 ods. 1 písm. a) = priestupky na úseku podnikania
  • 26 ods. 1 = priestupky na úseku hospodárenia s bytmi a s nebytovými priestormi,
  • 30 ods. 1 = priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami,
  • 32 ods. 1 = priestupky na úseku kultúry,
  • 35 ods. 1 = priestupky na úseku poľnohospodárstva, poľovníctva a rybárstva,
  • 45 = priestupky na úseku ochrany životného prostredia
  • 46 = iné priestupky proti poriadku v správe
 • priestupky porušenia VZN obce (pozri v prílohe č. 3 Zoznam zákonov podľa ktorých môže obec vydať VZN v oblasti zabezpečenia verejného poriadku)
 • Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení zákona č. 398/2019 Z. z. [§ 32 ods. 4 a 6 – príslušnosť; priestupky podľa § 49 ods. 1 písm. c) až l)]
 • Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. [§ 11 ods. 4 a 5 - príslušnosť; priestupky podľa  11 ods. 1  písm. a) až c)]
 • Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v z. n. p. [§ 44 písm. b) - príslušnosť; priestupky podľa   49 ods. 1, a to pri prevádzkovaní dispečingu, v mestskej doprave a v taxislužbe, ku ktorým došlo v obci]
 • Zákon č 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p. [§ 12 ods. l písm. c) a § 13 ods. 3 – príslušnosť obce ako orgánu dozoru; priestupky podľa § 13 ods. 1]

Malý Lapáš poverí predsedu, resp. členov Komisie na riešenie priestupkov, verejného poriadku obce a životného prostredia na udeľovanie pokút v blokovom konaní.

 

K bodu č. 13: Diskusia poslancov

A: Együd: kedy sa spraví chodník popri Jageru

Starosta: chodník popri Jageru sa zatiaľ realizovať nebude, pretože majiteľ pozemku žiada za výmenu pozemku zaplatiť dotiahnutie elektriny obcou, čo sa obci neoplatí. V pripravovanom územnom pláne sa definuje verejnoprospešná stavba – chodník.

A: Filipčíková: vo Veľkom Lapáši, smer Pohranice je spravený chodník. Bude v chodníku pokračovať aj obec Malý Lapáš?

Starosta: Niekedy áno, ale sú tam nevysporiadané pozemky, takže najskôr sa musia vysporiadať tie. Momentálne sa finančné prostriedky investujú do prípravy projektovej dokumentácie na cesty. Obec zváži zaradenie tohto chodníka do plánu projektovej dokumentácie.

A: Ballová: kedy sa prečistí odpadová rúra ulica Na priehon

Starosta: Obec si uvedomuje nutnosť jej prečistenia a bude hľadať realizátora.

A: Ballová: Prečo je plot pri na ihrisku tak blízko potoka? Ako bude Povodie váhu môcť čistiť brehy potoka? Prečo sa nenechala cesta popri potoku?

Starosta: Povodie Váhu nemalo námietky k postaveniu pletiva, ktoré je tam z bezpečnostných dôvodov, aby deti nespadli do potoka. Pletivo sa v prípade potreby dá rozobrať. Každý hrací prvok má ochrannú zónu a preto nebolo možné iné fyzické rozloženie hracích prvkov. Zároveň sa plocha ihriska uzatvorila a zamedzil sa tak prístup k súkromným pozemkov susediacich s detským ihriskom. Majitelia majú k svojim pozemkom prístup cez ich záhrady. Počas realizácie oplotenia sa po dohode s p. Kňažekom nezrealizovala bránka.

A: Együd: Kedy sa spraví cesta z Nitrianskej ulice smer Selenec, vedľa fy  Z polytanu?

Starosta: Tam kde mala byť cesta je postavená radová výstavba, takže tam výstavba cesty nie je možná. Ostatné pozemky sú cirkevné a na tých sa výstavbu so sieťami, komunikáciami môže zabezpečiť cirkev, ak sa v tejto lokalite rozhodne realizovať výstavbu.

A: Ballová: Prečo sa povolila výstavba domov nad ulicou Pod vinohradmi?

Starosta: Výstavba na poľnohospodárskej pôde nad ulicou Pod vinohradmi smerom k vinohradom povolená nie je ani sa žiadna stavba nepovolila.

Blaško: Obec má na výstavbu rezervu - cirkevné pozemky, ešte z pôvodného územného plánu, takže určite sa nebude stavať zatiaľ inde, keď sú nevystavené pozemky na to určené.

Starosta: Ľudia posielajú návrhy na nový územný plán, ale tieto on preposiela architektovi.

V Malom Lapáši 24. 06. 2020