Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Starosta obce Malý Lapáš, na základe  § 11 ods. 9 a v súvislosti  s § 11 ods. 11, písmeno a/, zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisovz dôvodu - pominutia povodne z prívalového dažďa odvoláva III. stupeň povodňovej aktivity na území  Obce Malý Lapáš vyhlásený  od 26.06.2024 od 17:00 hod., z dôvodu ohrozenia obyvateľov  povodňou z prívalového dažďa a ponecháva vyhlásený II. SPA  na dokončenie povodňových záchranných prác III. stupeň povodňovej aktivity  je odvolaný od  1.7.2024 od 11:00 hod. II. stupeň povodňovej aktivity trvá až do odvolania.

 

Obec Malý Lapáš, na základe  § 15 ods. 1, písmeno j,  zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,  odvoláva mimoriadnu situáciu na území  obce, vyhlásenú  26.06.2024 o 17:00 hod., v súvislosti  s ohrozením obyvateľov na území  obce povodňou z prívalového dažďa Odvolanie mimoriadnej situácie platí 1.7.2024 od 11:00 hod.