Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení občania,

pri vstupe na zberný dvor je potrebné sa preukázať občianskym preukazom za účelom vedenia evidencie uloženého odpadu v zmysle prevádzkového poriadku zberného dvora.

Odpad na zberný dvor môžu uložiť len obyvatelia s trvalým pobytom v obci, pripadne poplatník za odpad v obci. 

Zberný dvor neslúži pre obyvateľov okolitých obcí. Prevádzka zberného dvora a likvidácia odpadu zo zberného dvora je hradená z vášho poplatku za odpad.

Ďakujeme za rešpektovanie týchto podmienok.