Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Západoslovenská distribučná, a.s.  oznamuje, že od 4.6.2024 do 7.6.2024 bude realizovať cyklický odpočet spotrieb elektrickej energie.

Žiadame všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa/zmluvného partnera), aby vo vlastnom záujme zabezpečili bezproblémový prístup k odbernému miestu. 

Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedenom termíne z bezpečnostných dôvodov uviazali svojich psov.