Výzvy na predkladanie ponúk a prieskum trhu

Názov zákazky: Zvýšenie úrovne triedenia biologicky rozložiteľného odpadu v obci Malý Lapáš - kontajner

 Názov zákazky: Zvýšenie úrovne triedenia biologicky rozložiteľného odpadu v obci Malý Lapáš

Názov zákazky: Výstavba detského ihriska