Deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5-ročné deti v poslednom ročníku MŠ), majú nárok na dvojnásobný daňový bonus a zároveň na dotáciu na stravu.

Je potrebné však, aby zákonný zástupca odovzdal vedúcej jedálne MŠ nasledovné čestné vyhlásenie, že si neuplatňuje zvýšený daňový bonus:

-čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (predkladá rodič dieťaťa).