Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Dňa 5.3.2020 sa konalo  3.zasadnutie komisie výstavby, územného plánovania a rozvoja obce o 18:30 v kultúrnom dome Malý Lapáš.

Vedené bolo predsedom komisie Ing.Marekom Blaškom za účasti starostu obce ako predkladateľa VZN 09/2020, členov komisie ako i účastníkov z radov občanov (prezenčná listna)

Po uvítaní na komisii sme boli oboznámení s programom zasadnutia v nasledovných krokoch:

1, stanovisko k VZN 09/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce

K uvedenému stanovisku bolo na podnet Martina Gaža potrebné zaujať a vysvetliť dôvod zachovania ochranného pásma od hranice cintorína do vzdialenosti 50m. Z následnej diskusie bol vysvetlený postoj členov komisie k uvedenej problematike z odôvodnením, že ochranné pásmo podlieha jednak prijatému VZN 09/2020 a stále platnému územnému plánu, ktorý nepovoľuje výstavbu v uvedenej lokalite pod cintorínom.

Pripomienke p. Martina Gaža sa nevyhovuje.

2, Informácia k výsledkom výberového konania zhotoviteľa územného plánu obce Malý Lapáš

Predseda komisie informoval zúčastnených o výsledku výberového konania. Výberové konanie vyhral NEUTRA - ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR - Ing. arch. PETER MIZIA za sumu 28 000 EUR. V dohľadnej dobe s ním bude podpísaná zmluva o zhotovení diela, budú vedené predmetné komunikácie medzi obcou, odborne spôsobilou osobou, zhotoviteľom, ktorých výsledkom budú začaté prípravné práce. Ich obsahom bude zverejnenie oznámenia, zozbieranie podkladov a podnetov občanov.

3, Diskusia

Predmetom diskusie bolo oboznámenia s plánovaným zavedením optickej siete T-Com do obci. Na základe záujmu občanov, ktorý sa potvrdil predbežným písomným súhlasom vykonaným v priebehu mesiaca február a to zozbieraním potrebného množstva podpisov (min.60%, pozn. potvrdil sa záujem 75% záujemcov) pracovníkmi T-Com.  Pre obec to znamená, že zavedenie optickej siete je v štádiu územného konania s predpokladom vykonávaných stavebných prác v priebehu tohto leta.

Z uvedeného vyplýva že plánované rekonštrukcie ciest je vhodné odložiť priebežne po zavedení optickej siete z dôvodu šetrenia finančných zdrojov.

Následne sme boli oboznámení s ďalšími plánovanými investíciami ako je komplexná rekonštrukcia prečerpávacej stanice a riešenie odvodnenia problematických lokalít, čo otvorilo ďalší smer diskusie.

Do diskusie za zapojili postupne p.Kreškoci a p.Balla, ktorí nás oboznámili s problematickými lokalitami. Obec je momentálne v riešení odkúpenia priľahlých pozemkov pre zavedenie odvodnenia daných lokalít, ako i v riešení s odborom životného prostredia, kde sa črtajú legislatívne prostriedky na kontrolu  odvodnenia striech občanov, ktorí svojím konaním spôsobujú či už na cestách, príp. v čističke odpadových vôd nemalé  škody.

Po diskusii sme pristúpili k záveru zasadnutia, kde sme boli pozvaní na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 12.3.2020 o 19.00 hod. v kultúrnom dome.

Vyhotovil : Ing.Marek Blaško

V Malom Lapáši, dňa : 7.3.2020