Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
  • prijíma každoročne písomné oznámenia starostu obce podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a vedie ich evidenciu,
  • posudzuje nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom nových funkcií, zamestnaní alebo činností,
  • požaduje v prípade pochybnosti o úplnosti a pravdivosti údajov uvádzaných v oznámení od dotknutých funkcionárov vysvetlenia podľa ústavného zákona,
  • podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení v prípade, ak nepovažuje podané vysvetlenie verejného funkcionára za dostatočné,
  • poskytuje informácie o prijatých písomných oznámeniach a o údajoch nachádzajúcich sa v nich každej osobe v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom, rešpektujúc pritom limity ustanovené ústavným zákonom a zákonom o ochrane osobných údajov,
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
  • preskúmava podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúma či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom a v prípade ich splnenia predkladá zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
  • udeľuje výnimky do jedného roka od ukončenia funkcie zo zákazov uvedených ústavným zákonom. Výnimku komisia udelí, ak je zrejmé, že zákaz je neprimeraný vzhľadom na povahu konania,
  • kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení a v prípade potreby predkladá príslušné návrhy obecnému zastupiteľstvu,
  • z každého zasadnutia komisie vypracúva zápisnicu.

predseda komisie: Ing. Marek Kostoláni (Doma dobre)

členovia komisie: Katarína Ballová (KDH), Ing. Marek Blaško (NEKA), Martin Moravčík (SMER-SD)