Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
  • prejednáva návrh rozpočtu obce, jeho zmien, správy o čerpaní rozpočtu a záverečný účet obce, a predkladá písomné stanoviská pre rokovanie obecného zastupiteľstva,
  • prejednáva návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatkoch,
  • prejednáva prijatia úverov a pôžičiek obce,
  • dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom obce a majetkom vo vlastníctve štátu prenechanom na dočasné hospodárenie, ak to určujú zásady hospodárenia s majetkom obce,
  • posudzuje žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci a predkladá odporučenie obecnému zastupiteľstvu,
  • posudzuje žiadosti o poskytovanie dotácií z prostriedkov obce a predkladá svoje odporučenie obecnému zastupiteľstvu,
  • z každého zasadnutia komisie vypracúva zápisnicu.

predseda komisie: Ing. Dušan Macai

členovia komisie: Mária Krátka, Ing. Daniel Benko, Ing. Viktor Lisý