Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
  • z každého zasadnutia komisie vypracúva zápisnicu.
  • vyjadruje sa k návrhom na schválenie času predaja v obchodoch, prevádzkach služieb a na obecnom trhovisku a vykonáva kontrolu ich dodržiavania,
  • kontroluje zásobovanie vodou, odpadové vody,
  • kontroluje nakladanie s komunálnym odpadom,
  • spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene,
  • spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia,
  • podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, verejných priestranstvách obce a verejne prístupných miestach
  • podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov,
  • spolupôsobí pri riešení susedských sporov, alebo priestupkov proti spolunažívaniu,
  • predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku,

predseda komisie: -

členovia komisie: Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Mgr. Jana Nemcová, Ján Hegedüš