Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
 • posudzuje koncepcie z hľadiska rozvoja obce,
 • posudzuje projekty na čerpanie štátnych fondov a fondov EÚ v oblasti svojej pôsobnosti,
 • posudzuje vlastnú investičnú činnosť obce v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
 • usmerňuje investičnú činnosť právnických a fyzických osôb v obci,
 • posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu obce, jej obstarávanie, schvaľovanie a zmeny,
 • spolupôsobí pri príprave vlastnej investičnej a podnikateľskej činnosti obce z územnoplánovacieho hľadiska,
 • predkladá iniciatívne návrhy na rozvoj dopravy a miestnych komunikácií,
 • posudzuje návrhy na rozvoj verejného osvetlenia, elektrifikáciu obce a plynofikáciu obce,
 • podáva stavebnému úradu podnety na prejednávanie priestupkov a ukladanie pokút,
 • navrhuje zmeny v passporte dopravného značenia v obci
 • z každého zasadnutia komisie vypracúva zápisnicu

predseda komisie: Ing. Marek Blaško

členovia komisie: Ing. Marek Kostoláni, Ing. Viktor Lisý, Ing. Vladimír Kozakovič, Ing. Michal Žigo