Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Obec Malý Lapáš podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2018. Podľa vyššie citovaného zákona, správca dane, ktorým je obec, zverejní zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1600 € .

  Meno a priezvisko Adresa Dlžná suma
1 Jozef Karabinoš Malý Lapáš 162,96 €
2 Mgr. Kristína Pistlová ulica Na priehon 159/11, Malý Lapáš 164,92 €
3 Tomáš Svitač Štúrova 1419/41, Nitra 175,88€
4 Anton Trnka ulica Sv. Martina 59/20, Malý Lapáš 251,05 €
5 Radoslav Kúsek Krátka 3552/5, Zlaté Moravce 275,84 €
6 Ivan Černý Športová ulica 84/3, Malý Lapáš 294,20 €
7 Mgr. Vladimíra Uhrovská Zemianska ulica 198/4, Malý Lapáš 336,38 €
8 Mária Svitačová Malý Lapáš 385,22 €
9 Mária Dittrichová Hlavná ulica 126/43, Malý Lapáš 513,00 €