Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Obec Malý Lapáš podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2017. Podľa vyššie citovaného zákona, správca dane, ktorým je obec, zverejní zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1600 € .

Meno a priezvisko Adresa Dlžná suma
Jozef Karabínoš  Malý Lapáš 162,96 €
Tomáš Svitač Malý Lapáš č. 148 175,88 €
Peter Oršula Nitra 182,98 €
Marek Valovič Malý Lapáš č. 133 185,95 €
Radoslav Kusek Lovce č. 159 199,38 €
Ivan Černý Malý Lapáš č. 84 211,65 €
Milan Čulák Nitra 257,28 €
Ing. Dušan Macai Malý Lapáš č. 240 279,30 €
Mária Svitačová Malý lapáš č. 148 385,22 €
Mária Dittrichová
Malý Lapáš č. 126
443,33 €