Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Do dokumentu ZÁVEREČNÉ STANOVISKO č. OU-NR-OSZP2_2023/002227 je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo zhotoviť kópie na vlastné náklady, na Obecnom úrade v Malom Lapáši. 

Prijaté oznámenie o zaslaní Záverečného stanoviska - oznámenie o zaslaní Záverečného stanoviska (pdf., 75.4 KB)