Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

  • vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 14.7.2022

  • určuje

rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra vo výške 7,5 hod (20% úväzku),

  • konštatuje, že

uchádzač musí spĺňať požiadavky podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,

  • stanovuje

náležitosti prihlášky nasledovne:

  • písomnú prihlášku je potrebné odovzdať najneskôr do 30. 6. 2022 do 12:00 hod. na obecnom úrade Malý Lapáš,
  • v prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov, ako aj telefonický, prípadne e-mailový kontakt,
  • súčasťou prihlášky je aj úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a životopis uchádzača,
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
  • stanovuje že,

každý z kandidátov bude mať možnosť najviac 15 minútového vystúpenia pred obecným zastupiteľstvom na svoju prezentáciu, a to v abecednom poradí.