Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš v zmysle § 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku obce Malý Lapáš z dôvodu hodného osobitného zreteľa pani Ivane Morávkovej, ulica Sv. Martina 59/20, Malý Lapáš za cenu 1,00 eur. Nehnuteľnosť je vedená na LV 415, par. č. C 96/2 s výmerou 400 m2, druh pozemku záhrada v podiele 8/24 v katastrálnom území Malý Lapáš.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že pozemok je od roku 1983 užívaný rodičmi žiadateľky, pozemok je záhradou, obec pozemok nevyužíva ani k nemu nemá prístup. 

Zverejnené dňa: 29. 11. 2021