Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ako príslušný orgán štátnej správy podľa §1 a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §3 písm. k) v spojitosti s § 56 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov Vám podľa § 6 ods.2 doručuje Oznámenie o strategickom dokumente "Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti mesta Nitra na roky 2022 - 2027 a výhľadom do roku 2030.

Vaše písomné stanovisko k predloženému oznámeniu prosíme doručiť do elektronickej schránky podľa § 6 ods. 6 do 15 dní od doručenia oznámenia.

Miesto a čas konzultácii : OÚ Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr.69, 949 01 Nitra, Ing. Sibyla Lopošová, email: sibyla.loposova@minv.sk, tel. kontakt: 037/6549292, v stránkové dni úradu. Z dôvodu proti epidemických opatrení je vhodné, aby ste si konzultáciu dohovorili na zverejnenom tel.č.

DOKNUTÁ OBEC!

Podľa § 6 ods. 5 Dotknutá obec informuje do troch pracovných dní od doručenia oznámenia podľa ods. 2 o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklom a zároveň oznámil, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy a na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.

Oznámenie o strategickom dokumente - Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti mesta Nitra na roky 2022 – 2027 s výhľadom do roku 2030 (pdf, 995 kB)