Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš ako obstarávateľ  Územného plánu obce (ďalej ako ÚPNO) a Správy o hodnotení strategického dokumentu oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Malý Lapáš v súlade s ustanovením § 22 zák.č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade so Zákonom č.24/2006  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov že, prerokovanie

Návrhu územného plánu a  Správy o hodnotení strategického dokumentu obce Malý Lapáš 

sa uskutoční v dňoch od 23.08.2021 do 24.09.2021

Návrh ÚPNO je k nahliadnutiu v určenej lehote počas stránkových hodín na Obecnom úrade v Malom Lapáši (na úradnej tabuli) a na webovom sídle obce www.malylapas.sk (prílohy nižšie)

Dotknuté obce a dotknuté orgány štátnej správy podľa § 22 stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sú povinné oznámiť svoje stanovisko k návrhu ÚPNO  jeho obstarávateľovi – obci  najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, kedy lehota na prerokovanie končí.

Verejné prerokovanie Návrhu územného plánu a Správy o hodnotení sa bude konať 13.09.2021 o 10:00 v sále Kultúrneho domu Malý Lapáš.

 

Návrh územného plánu obce Malý Lapáš

1_Širšie_vzťahy_50_000.pdf

2_KÚN_5000

3_ÚSES_5_000

4_STRES_5_000

5_KÚN_2000

6_VOR

7_VPS

8_Doprava

9_Elektro_plyn_optika

10_Voda_kanál

11_PPLP

TABUĽKA_VYŇATIA

UPN_ML_SMERNÁ_CAST

ZAVAZNA_CAST_UPN_ML

 

Správa o hodnotení strategického dokumentu obce Malý Lapáš 

SPRAVA_O_HODNOTENI_VPLYVOV_NA_ŽP

 

Dátum zverejnenia: 23.8.2021