Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Oznámenie o strategickom dokumente zmysle zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oznámenie prístupné verejnosti: 

- Oznámenie o strategickom dokumente

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-rozvoja-cestovneho-ruchu-v-meste-nitra-na-roky-2021-2031

Adresa na doručenie písomného stanoviska k oznámeniu :  Adresy k stanoviskám verejnosti