Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje, že

meno a priezvisko: Jozef Karabinoš

adresa trvalého pobytu: Malý Lapáš

má na Obecnom úrade Malý Lapáš uloženú: zásielku

odosielateľ: Exekučný úrad

spisová značka: OA262484539SK

Uvedená zásielka sa nachádza na Obecnom úrade Malý Lapáš, Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš. 

Vyvesené: 07.04.2021
Zvesené: 25.04.2021