Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje, že

meno a priezvisko: Jozef Jedlička

adresa trvalého pobytu: Malý Lapáš

má na Obecnom úrade Malý Lapáš uložené: poštovú zásielku

odosielateľ: Okresný úrad Komárno, katastrálny odbor

Uvedenú zásielku je možné vyzdvihnúť na Obecnom úrade Malý Lapáš, Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš, počas stránkových hodín. 

Vyvesené: 26. 08. 2020
Zvesené: 10. 09. 2020