Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje, že

meno a priezvisko: Beáta Karabinošová

adresa trvalého pobytu: Malý Lapáš

má na Obecnom úrade Malý Lapáš uložené: Oznámenie o uložení zásielky na pošte vo Veľkom Lapáši

podacie číslo: SK0139977668SK

odosielateľ: Okresný súd NR

Uvedené oznámenie je možné vyzdvihnúť na Obecnom úrade Malý Lapáš, Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš, počas stránkových hodín. 

Vyvesené: 14. 07. 2020
Zvesené: 02. 08. 2020