Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

ORHZ-NRl-1 09/2020

v Nitre dňa: 09.04.2020 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre v súlade s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 písm . a) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTV A VZNIKU POŽIARU

pre celé územie okresu Nitra a Šal'a

od 10.04. 2020 , 09:00 hod. až do odvolania.

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/200 l Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä:

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety , alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci , správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:

  • zabezpečovať v lesoch a ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest , kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov ,
  • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov ,
  • udržiavať existujúce prejazdové cesty a zdroje vody na hasenie požiarov v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
  • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou , zamerané najmä na: urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov , vytváranie rozčleňovacích pásov a priesekov v lese na zabránenie šírenia požiaru ,
    prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku ,
  • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesov é traktory, harvestory a iné vozidlá , ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

plk. Ing. Oto Mišún
riaditeľ

Verejná vyhláška - Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru (pdf, 582 kB)