Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Obec Malý Lapáš v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje, že

meno a priezvisko: Beáta Karabinošová

adresa trvalého pobytu: Malý Lapáš

má na Obecnom úrade Malý Lapáš uložené: Oznámenie o uložení zásielky na pošte vo Veľkom Lapáši

podacie číslo: OA239751641SK

Uvedené oznámenie je možné vyzdvihnúť na Obecnom úrade Malý Lapáš, Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš, počas stránkových hodín. 

Vyvesené: 28. 02. 2020
Zvesené: 13. 03. 2020