Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje, že

meno a priezvisko: Jozef Karabinoš

adresa trvalého pobytu: Malý Lapáš

má na Obecnom úrade obce Malý Lapáš uloženú písomnosť ako zásielku do vlastných rúk 

od: Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra

číslo: 17Er/272/2017-22 uzn. 19

Uvedenú zásielku je možné vyzdvihnúť na Obecnom úrade Malý Lapáš, Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš, počas stránkových hodín. 

Vyvesené: 11.02.2020
Zvesené: 28.02.2020