Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Dňa 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MV SR č. 142/2015 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 o registri adries a vyhláška MV SR č. 141/2015 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

Stavebníci, ktorí po 1. júli 2015 požiadajú o vydanie súpisného a orientačného čísla k stavbe, sú povinní k žiadosti pripojiť novú prílohu, a to zameranie adresného bodu v listinnej podobe pre potreby informačného systému verejnej správy registra adries, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR.

Adresným bodom je priestorový údaj, ktorý označuje polohu:

 1. každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo
 2. hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo.

Vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla.

Adresný bod vyhotovujú geodeti, ktorých musíte o to požiadať. Podkladom na zameranie adresného bodu je geometrický plán, ktorým bola na účely vydania kolaudačného rozhodnutia zameraná budova, ku ktorej sa adresný bod zameriava.

Geografická os ulice je priestorový údaj, ktorý označuje polohu geometrickej osi ulice alebo polohu iného verejného priestranstva, ktorá prechádza spojnicou lomových bodov ulice.   

Po predložení právoplatného kolaudačného rozhodnutia, geometrického plánu, dokladu o vlastníctve pozemku (LV), zameranom adresnom bode v listinnej podobe a žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu obec určí súpisné alebo orientačné číslo, po zápise do registra adries vydá žiadateľovi oznámenie o určení, zmene alebo zrušení súpisného alebo orientačného čísla. Toto oznámenie slúži ako doklad k návrhu na vklad budovy do katastra nehnuteľností.

Mestský alebo obecný úrad vydá rozhodnutie o pridelení súpisného čísla na základe písomnej žiadosti.

Prílohy k žiadosti:

 1. právoplatné kolaudačné rozhodnutie
 2. doklad o vlastníctve pozemku
 3. geometrický plán

 Tlačivo - žiadosť o pridelenie súpisného čísla

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Hlásenie trvalého a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste, kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Hlásenie trvalého pobytu 

Pri prihlásení trvalého pobytu do obce je občan povinný predložiť :

 • platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • cudzinec musí predložiť platný cestovný doklad SR, alebo osvedčenie o štátnom občianstve
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy, vydaného katastrálnym úradom
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov
 • súhlas sa nevyžaduje, ak ide o prihlásenie vlastníka, spoluvlastníka, manžela, nezaopatreného dieťaťa, prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
 • rodný list dieťaťa mladšieho ako 15 rokov

Po zmene trvalého pobytu je občan povinný požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu do 30 dní od tejto udalosti.

Pobyt občana v zahraničí

 • Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na obecnom úrade.
 • Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území SR urobí tak prostredníctvom zastupiteľského úradu SR alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR.

Zrušenie trvalého pobytu občanovi

Obecný úrad záznam o trvalom pobyte zruší na návrh vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy občanovi, ktorý nemá k budove žiadne užívacie právo.
Návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy.
V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť, predkladá občiansky preukaz a list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace.
Písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu predkladá navrhovateľ osobne a na podporu zdôvodnenia návrhu predkladá:
 • občiansky preukaz 
 • list vlastníctva
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené
 • dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bolo vydané
 • rozhodnutie súdu o nariadení predbežného opatrenia, ak bolo vydané
 • dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané.

Potvrdenie o trvalom pobyte

Fyzické alebo právnické osoby môžu požiadať obecný úrad o oznámenie miesta pobytu obyvateľa.
Žiadosť musí byť podaná písomne, v žiadosti musí byť uvedené meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a miesto trvalého pobytu žiadateľa.
Ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo. Meno a priezvisko prípadne dátum narodenia obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť a odôvodnenie žiadosti.
Pre potreby občana obecný úrad vystavuje potvrdenie o trvalom pobyte. K jeho vystaveniu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.
Potvrdenie o trvalom pobyte k vydaniu prvého občianskeho preukazu občanovi, ktorý dovŕšil 15 rokov ohlasovňa vydá po predložení rodného listu.

Zákaz poskytovanie údajov

Obyvateľ môže na základe písomného vyhlásenia doručeného obecnému úradu zakázať poskytovanie údajov o mieste pobytu.
Vo vyhlásení sa uvedie lehota, na ktorú sa má zakázať vydávanie údajov, táto lehota nesmie byť dlhšia ako tri roky.

Hlásenie prechodného pobytu

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní.
Prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ak sa v SR zdržiava dlhšie ako 90 dní.
Pri hlásení prechodného pobytu občan predkladá tie isté doklady, ako pri hlásení trvalého pobytu.
Občania sú povinní nahlásiť na obecnom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní. (max.5 rokov)
Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.
Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

Vycestovanie občana do zahraničia

Občan, ktorý má trvalý pobyt v SR a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť na obecnom úrade v mieste trvalého pobytu.

 

Kontakt

Obec Malý Lapáš
IČO: 00611174
DIČ: 2021269668

Obecný úrad
Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 905 361 942
+421 37 7879 895
+421 37 7879 895

Úradné hodiny Obecného úradu

Pondelok:  7:30 - 12:00  12:30 - 15:30
Utorok:  7:30 - 12:00  12:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 12:00  12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 7:30 - 12:00  12:30 - 14:00

Žiadame o dodržiavanie uvedených úradných hodín a stránkových dní. Dovoľujeme si upovedomiť občanov, že mimo stránkových dní a hodín sa vybavujú Vaše podania a úradné záležitosti.

Úradné hodiny stavebného úradu

Pondelok: 7:00 - 14:30
Streda: 7:00 - 14:30
Piatok 7:00 - 14:30
Obecný úrad Veľký Lapáš
Veľký Lapáš 488
951 04 Veľký Lapáš
+421 37 787 98 12
+421 37 787 98 12