Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Dnes prebieha zber zmesového komunálneho odpadu. Pripomíname Vám, že do tohto odpadu NEPATRIA plechovky, konzervy, plasty, zelený odpad, odpad zo záhrad, papier alebo stavebný odpad.

Viac informácií nájdete v časti Systém nakladania s odpadmi