Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

upozorňujeme Vás, že daň zo stavieb sa platí aj za drobné stavby, ktorých celá alebo časť je spojená so zemou pevným základom (§ 43 zákona č. 50/1976 Zb.). Vlastník nehnuteľnosti má povinnosť oznámiť obci na nasledovnom tlačive existenciu a plochu drobných stavieb.

Povinnosť podať daňové priznanie je do 31. januára 2020.