Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

Dňa 16.12. 2019 sme dostali informáciu, že Valné zhromaždenie Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi (PZO) dňa 14. 11. 2019 prehodnotilo svoje uznesenie č. 20/2019 zo dňa 16. 5. 2019, ktorým schválilo členstvo obce Malý Lapáš v PZO bez majetkovej účasti od 1. 1. 2020.

Uznesením č. 46/2019 zo dňa 14. 11. 2019 následné uznesenie č. 20/2019 zo dňa 16. 5. 2019 zrušilo. 

Cieľom účasti obce Malý Lapáš v PZO bola snaha zaviesť v obci zber separovaného odpadu obdobný ako v okolitých v obciach (nádoby miesto vriec). Vzniknutú situáciu budeme riešiť, avšak do tej doby zostáva spôsob zberu separovaného odpadu v obci Malý Lapáš nezmenený.