Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Číslo: 390/2019-vd-001                                                                                                                                     

V Malom Lapáši dňa 7.10.2019

OZNÁMENIE

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny orech, ktorý rastie v zastavanom území obce na pozemku vo vlastníctve Štefánia Tollerová na parcele 10/1, v k. ú. Malý Lapáš.

Obec Malý Lapáš, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Štefánie Tollerovej zo dňa 04. 11. 2019, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 1 ks dreviny Orech kráľovský, s obvodom kmeňa 144 cm, ktorý rastie v zastavanom území obce na pozemku vo vlastníctve Štefánie Tollerovej na parcele číslo 10/1 v k. ú. Malý Lapáš.

Žiadosť bola odôvodnená tým, že orech je vyschnutý, počas vetra sa lámu konáre, ktoré môžu spadnúť na osobu, ktorá sa nachádza v záhrade.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

13. 11. 2019 o 9:00 hod.

so stretnutím pozvaných na pozemku žiadateľa.

Obec Malý Lapáš v súlade s § 82 ods. 7 zverejňuje na svojom webovom sídle informáciu o začatí tohto konania. Správny orgán určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní do piatich (5) dní odo dňa zverejnenia oznámenia o začatí správneho konania.

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia, navrhnúť jeho doplnenie pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, ako aj počas celého konania.
Podľa § 82 ods. 5 zákona, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

 

 

 

PaedDr. Peter Švec, Ph.D.
starosta obce

Rozhodnutie sa doručí:
1. Štefánia Tollerová
2. Obec Malý Lapáš – k spisu