Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Vážení obyvatelia Pohranickej ulice,

touto verejnou výzvou Vás žiadame, aby ste zabezpečili, že zrážkové vody, ktoré dopadnú na váš pozemok (strechu) zostanú na vašom pozemku.

Voda z povrchového odtoku musí byť likvidovaná na vlastnom pozemku (Vodný zákon č. 364/2004 Z.z.). Pre tento účel je potrebné vybudovať na vlastnom pozemku vsakovacie jamy. Nie je prípustné ich odvádzať na susedný pozemok, ani keď to je obecný pozemok alebo pozemok vo vlastníctve SR. Väčšina obyvateľov Pohranickej ulice má zvedené daždové vody na štátnu cestu III/1662. Týmto konaním zaplavujete štátnu cestu, znehodnocujete ju a vytápate obyvateľov, ktorí majú svoje domy pod cestou.

 

pohranicka IMG 20191105 095538

pohranicka IMG 20191105 095541

pohranicka IMG 20191105 095606