Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Číslo: 316/2019-vd-001                                                                                                                                     

V Malom Lapáši dňa 31.10.2019

OZNÁMENIE

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks dreviny Čerešňa vtáčia, 9 ks Dub zimný, 9 ks Buk lesný, 3 ks jaseň štíhly, ktoré rastú v zastavanom území obce na pozemku vo vlastníctve Ľuboš Šrank na parcele č. 474/22 a 474/21 v k. ú. Malý Lapáš.

Obec Malý Lapáš, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len "správny orgán") v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), na základe doručenej žiadosti Ľuboša Šranka zo dňa 16. 10. 2019, podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok")

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub 2 ks dreviny Čerešňa vtáčia (obvod kmeňa 80 cm a 73 cm), 9 ks Dub zimný (obvod kmeňa 4x 68 cm, 3x 45 cm, 2x 38 cm) , 9 ks Buk lesný (4x 56 cm, 3x 52 cm, 2x 48cm), 3 ks jaseň štíhly (1x 48cm, 2x 42cm), ktoré rastú v zastavanom území obce na pozemku vo vlastníctve žiadateľa na parcele č. 474/22 a 474/21 v k. ú. Malý Lapáš.

Žiadosť bola odôvodnená tým, že čerešňa je vyschnutá, ostatné dreviny sú náletovými drevinami a bráni výstavbe rodinného domu na predmetných parcelách.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktorá sa uskutoční dňa

06.11.2019 o 9:00 hod

so stretnutím pozvaných na pozemku žiadateľa.

Obec Malý Lapáš v súlade s § 82 ods. 7 zverejňuje na svojom webovom sídle informáciu o začatí tohto konania. Správny orgán určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní do piatich (5) dní odo dňa zverejnenia oznámenia o začatí správneho konania.

Upozornenie:

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na Obecnom  úrade Malý Lapáš, v čase úradných hodín. Účastníci konania môžu svoje pripomienky a námietky uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice. Fyzické a právnické osoby sú povinné podať vysvetlenie o skutočnostiach, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie. Účastníci konania sú v priebehu správneho konania povinní oznámiť orgánu ochrany prírody akúkoľvek zmenu týkajúcu sa predmetu konania.

Ak sa necháte zastupovať, treba na správnom orgáne predložiť dohodu o plnomocenstve s osvedčeným podpisom splnomocniteľa alebo vykonať vyhlásenie do zápisnice na tunajšom správnom orgáne.

PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

 starosta obce

Rozhodnutie sa doručí:

  1. Ľuboš Šrank
  2. Obec Malý Lapáš – k spisu