Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Starosta obce Malý Lapáš v súlade s § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. – Zákon o podmienkach výkonu volebného práva oznamuje, že poslancovi Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši, Ing. Danielovi Benkovi, v súlade s § 25 ods. 2, písm. c) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva dňa 28. 5. 2019 písomným vzdaním sa mandátu doručeným na Obecný úrad Malý Lapáš dňa 28. 5. 2019.

Do funkcie poslanca obecného zastupiteľstva v súlade s § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. nastupuje náhradník Martin Moravčík, ktorému starosta obce Malý Lapáš odovzdá Osvedčenie o tom, že sa stal poslancom obecného zastupiteľstva na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 6. 6. 2019.