Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Pozývame Vás na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši, ktoré sa bude konať 6. júna 2019 (štvrtok) o 18:30 v kultúrnom dome v Malom Lapáši

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie
 3. Zloženie sľubu poslanca OZ
 4. Poverenie zástupcu starostu a určenie odmeny
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 7. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš o určení výšky príspevkov pre materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Malý Lapáš
 8. Záverečný účet obce Malý Lapáš za rok 2018  (stanovisko hlavného kontrolóra)
 9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2019
 10. Podpora rozvoja športu 2019
 11. Rozpočtové opatrenia
 12. Správa o činnosti komisií OZ
 13. Nájomné zmluvy
 14. Kúpno-predajné zmluvy
 15. Doplnenie členov komisií
 16. Interpelácia poslancov
 17. Diskusia poslancov