Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Vážení vlastníci nehnuteľnosti na Nitrianskej ulici a Pohranickej ulici, mnohí z Vás majú na svoje nehnuteľnosti zriadený vjazd bez Povolenia na zriadenie vjazdu, ktoré vydáva Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu v Nitre. Svojvoľným vybudovaním vjazdov nie sú splnené technické požiadavky vybudovania takého vjazdu (napríklad priechodnosť prícestných priekop) a okrem toho, že táto činnosť je v rozpore so zákonom momentálne to spôsobuje veľké problémy s odvodom povrchových vôd v okolí štátnej cesty III/1662.

Obec Malý Lapáš vyzýva vlastníkov nehnuteľností na Nitrianskej ulici a na Pohranickej ulici, ktorí nemajú vydané povolenie na vybudovanie vjazdu, aby o také povolenie požiadali na Odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu v Nitre.

IMG 20190522 145859 IMG 20190522 145901 IMG 20190522 145910