Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Pozývame Vás na 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši, ktoré sa bude konať dňa:
31. 05. 2018 /štvrtok/ o 19.00 hod.
v kultúrnom dome v Malom Lapáši

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácia poslancov
4. Návrh záverečného účtu obce za rok 2017
5. Výročná správa za rok 2017
6. Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2018
7. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy
8. Rôzne
9. Uznesenia
10. Záver

 

Peter Vavro
Starosta obce Malý Lapáš