Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Vážení občania,

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši týmto vyzýva všetkých občanov, ktorí ešte stále nemajú zaplatené dane z nehnuteľnosti, miestne poplatky za odvoz TKO a za kanalizáciu, ako aj daň za psa, aby si prišli tieto nedoplatky vyrovnať  do pokladne obce, prípadne na účet obce SK28 5600 0000 0008 5462 4001.