Vážení občania,

upozorňujeme Vás na najdôležitejšie zmeny vo Všeobecne záväznom nariadení Obce Malý Lapáš č. 07/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd na území obce Malý Lapáš, ktoré je účinné od 31.12.2017.

Zvýšenie poplatku za kanalizáciu na 19,- EUR / osoba / rok.

Zníženie poplatku za kanalizáciu pre osoby vo veku nad 70 rokov, ktoré žijú v domácnosti samostatne na 11,- EUR / rok

Povinnosť vlastníkov žumpy archivovať úhrady za vývoz splaškov fekálnym vozidlom po dobu 1 roka pričom vlastník musí na požiadanie obce alebo kontrolných úradov preukázať spôsob likvidácie odpadových vôd.
V prípade, že takýto doklad nebude obci preukázaný, obec v zmysle § 77 ods. 1, písm. b, vodného zákona vyvolá jednanie na Okresnom úrade Nitra - Odbor starostlivosti o životné prostredie z dôvodu podozrenia na vypúšťanie odpadových vôd bez povolenia.

Zákaz budovania kanalizácie a pripájania sa na verejnú kanalizáciu od 1.1.2018.