Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Vážení občania,

upozorňujeme Vás na najdôležitejšie zmeny vo Všeobecne záväznom nariadení Obce Malý Lapáš č. 07/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd na území obce Malý Lapáš, ktoré je účinné od 31.12.2017.

Zvýšenie poplatku za kanalizáciu na 19,- EUR / osoba / rok.

Zníženie poplatku za kanalizáciu pre osoby vo veku nad 70 rokov, ktoré žijú v domácnosti samostatne na 11,- EUR / rok

Povinnosť vlastníkov žumpy archivovať úhrady za vývoz splaškov fekálnym vozidlom po dobu 1 roka pričom vlastník musí na požiadanie obce alebo kontrolných úradov preukázať spôsob likvidácie odpadových vôd.
V prípade, že takýto doklad nebude obci preukázaný, obec v zmysle § 77 ods. 1, písm. b, vodného zákona vyvolá jednanie na Okresnom úrade Nitra - Odbor starostlivosti o životné prostredie z dôvodu podozrenia na vypúšťanie odpadových vôd bez povolenia.

Zákaz budovania kanalizácie a pripájania sa na verejnú kanalizáciu od 1.1.2018.

Kontakt

Obec Malý Lapáš
IČO: 00611174
DIČ: 2021269668

Obecný úrad
Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 905 361 942
+421 37 7879 895
+421 37 7879 895

Úradné hodiny Obecného úradu

Pondelok:  7:30 - 12:00  12:30 - 15:30
Utorok:  7:30 - 12:00  12:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 12:00  12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 7:30 - 12:00  12:30 - 14:00

Žiadame o dodržiavanie uvedených úradných hodín a stránkových dní. Dovoľujeme si upovedomiť občanov, že mimo stránkových dní a hodín sa vybavujú Vaše podania a úradné záležitosti.

Úradné hodiny stavebného úradu

Pondelok: 7:00 - 14:30
Streda: 7:00 - 14:30
Piatok 7:00 - 14:30
Obecný úrad Veľký Lapáš
Veľký Lapáš 488
951 04 Veľký Lapáš
+421 37 787 98 12
+421 37 787 98 12