Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Majiteľa poprosíme kontaktovať starostu obce na 0903 601 874